คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

Faculty fo Science, Maejo University

วันที่จ่ายเงินยืม เลขที่ใบยืม ชื่อ-นามสกุล รายละเอียด จำนวนเงิน วันครบกำหนด จำนวนเงินส่งใช้ใบสำคัญ วันที่เคลียร์ใบสำคัญ จำนวนเงินคงค้าง วันที่ส่งคืนเงินยืม
21 ก.พ. 63 380/2563 นายภานุวัฒน์ เมฆะ ค่าลงทะเบียน 10,500.00 28 มี.ค. 63 0.00 0.00
21 ก.พ. 63 379/2563 นางอรุณี คงดี อัลเดรด คชจ.โครงการ 33,500.00 20 มี.ค .63 0.00 0.00
20 ก.พ. 63 378/2563 น.ส.วิรันธชา เครือฟู ค่าเดินทางไปปฎิบัติงาน 11,500.00 13 มี.ค. 63 0.00 0.00
20 ก.พ. 63 377/2563 นายไพโรจน์ วงศ์พุทธิสิน ค่าลงทะเบียน 3,500.00 16 มี.ค. 63 0.00 0.00
20 ก.พ. 63 376/2563 น.ส.อุไรลักษมณ์ สิงห์ทอง เงินรางวัล 1,000.00 19 มี.ค. 63 0.00 0.00
20 ก.พ. 63 374/2563 นายสุรศักดิ์ กุยมาลี ค่าเดินทางไปปฎิบัติงาน 5,540.00 13 มี.ค. 63 0.00 0.00
20 ก.พ. 63 373/2563 นายณัฐพล เลาห์รอดพันธุ์ ค่าเดินทางไปปฎิบัติงาน 6,960.00 13 มี.ค. 63 0.00 0.00
18 ก.พ. 63 372/2563 นายสมนึก สินธุปวน ค่าลงทะเบียน 10,500.00 28 มี.ค. 63 0.00 0.00
18 ก.พ. 63 371/2563 นายสมนึก สินธุปวน ค่าเดินทางไปปฎิบัติงาน 9,200.00 6 มี.ค. 63 0.00 0.00
18 ก.พ. 63 370/2563 นายสมนึก สินธุปวน ค่าเดินทางไปปฎิบัติงาน 9,819.71 2 มี.ค. 63 0.00 0.00
18 ก.พ. 63 369/2563 น.ส.มัลลิกา แซ่ลิ้ม ค่าโทรศัพท์ 7,780.93 17 มี.ค. 63 0.00 0.00
18 ก.พ. 63 367/2563 น.ส.พิชามญชุ์ ลิ่มเจริญชาติ ค่าลงทะเบียน 3,500.00 16 มี.ค. 63 0.00 0.00
18 ก.พ. 63 366/2563 นางปิยะนุช เนียมทรัพย์ ค่าลงทะเบียน 3,500.00 16 มี.ค. 63 0.00 0.00
18 ก.พ. 63 365/2563 นางศิราภรณ์ ชื่นบาล ค่าลงทะเบียน 3,500.00 16 มี.ค. 63 0.00 0.00
18 ก.พ. 63 363/2563 นายกิติศักดิ์ โอสถานันต์กุล ค่าลงทะเบียน 10,500.00 28 มี.ค. 63 0.00 0.00
18 ก.พ. 63 362/2563 นายปวีณ เขื่อนแก้ว ค่าลงทะเบียน 10,500.00 28 มี.ค. 63 0.00 0.00
18 ก.พ. 63 361/2563 น.ส.ก่องกาญจน์ ดุลยไชย ค่าลงทะเบียน 10,500.00 28 มี.ค. 63 0.00 0.00
18 ก.พ. 63 360/2563 น.ส.พิชชยานิดา คำวิชัย ค่าเดินทางไปปฎิบัติงาน 5,500.00 6 มี.ค. 63 0.00 0.00
17 ก.พ. 63 358/2563 นายสายัณห์ อุ่นนันกาศ ค่าเดินทางไปปฎิบัติงาน 4,500.00 6 มี.ค. 63 0.00 0.00
17 ก.พ. 63 356/2563 นายกิตติคุณ พระกระจ่าง ค่า OT 1,200.00 16 มี.ค. 63 0.00 0.00
14 ก.พ. 63 355/2563 น.ส.นิรวรรณ ธรรมขันธุ์ ค่า OT 200.00 13 มี.ค. 63 0.00 0.00
14 ก.พ. 63 351/2563 น.ส.อุษารัตน์ รัตนคำนวณ ค่า OT 300.00 13 มี.ค. 63 0.00 0.00
13 ก.พ. 63 348/2563 น.ส.วิรันธชา เครือฟู ค่าลงทะเบียน 3,500.00 12 มี.ค. 63 0.00 0.00
12 ก.พ. 63 341/2563 นางศิริรัตน์ ไพศาลสุทธิชล ค่าเดินทางไปปฎิบัติงาน 6,000.00 28 ก.พ. 63 0.00 0.00
11 ก.พ. 63 339/2563 น.ส.แสงทอง พงษ์เจริญกิต ค่า OT 1,300.00 10 มี.ค. 63 0.00 0.00
11 ก.พ. 63 338/2563 นางรุ่งกานต์ ใจวงค์ยะ ลงทะเบียน+เดินทาง 3,111.00 27 ก.พ. 63 3,000.00 24 ก.พ. 63 111.00
11 ก.พ. 63 336/2563 น.ส.พิลาศลักษณ์ ศรแก้ว ค่าเดินทางไปปฎิบัติงาน 8,568.00 26 ก.พ. 63 0.00 0.00
11 ก.พ. 63 335/2563 น.ส.พิลาศลักษณ์ ศรแก้ว ค่าเดินทาง นศ. 3,500.00 26 ก.พ. 63 0.00 0.00
11 ก.พ. 63 332/2563 น.ส.รุ่งทิพย์ กาวารี ลงทะเบียน+เดินทาง 6,500.00 26 ก.พ. 63 2,500.00 17 ก.พ. 63 4,000.00
7 ก.พ. 63 331/2563 นางอุทุมพร กันแก้ว ค่าเดินทางไปปฎิบัติงาน 3,050.00 28 ก.พ. 63 0.00 0.00
7 ก.พ. 63 330/2563 น.ส.รัชดาภรณ์ ปันทะรส ค่าเดินทางไปปฎิบัติงาน 6,740.00 28 ก.พ. 63 0.00 0.00
7 ก.พ. 63 325/2563 น.ส.สายรุ้ง เมืองพิล ค่า OT 200.00 6 มี.ค. 63 0.00 0.00
6 ก.พ. 63 324/2563 น.ส.กัญญา บุตราช ค่า OT 200.00 5 มี.ค. 63 0.00 0.00
6 ก.พ. 63 323/2563 นางศิริรัตน์ ไพศาลสุทธิชล ค่า OT 400.00 5 มี.ค. 63 0.00 0.00
6 ก.พ. 63 321/2563 นายธานินทร์ แตงกวารัมย์ ค่าเดินทาง นศ. 4,870.00 2 มี.ค. 63 0.00 0.00
6 ก.พ. 63 320/2563 นายธานินทร์ แตงกวารัมย์ ค่าเดินทาง นศ. 188.00 2 มี.ค. 63 0.00 0.00
6 ก.พ. 63 319/2563 นายธานินทร์ แตงกวารัมย์ ค่าเดินทางไปปฎิบัติงาน 7,812.40 2 มี.ค. 63 0.00 0.00
6 ก.พ. 63 318/2563 น.ส.อนรรฆอร ศรีไสยเพชร ค่าเดินทางไปปฎิบัติงาน 4,126.00 2 มี.ค. 63 0.00 0.00
6 ก.พ. 63 317/2563 น.ส.ธวัลรัตน์ รัตนเดชานาคินทร์ ค่าเดินทางไปปฎิบัติงาน 9,420.00 2 มี.ค. 63 0.00 0.00
6 ก.พ. 63 316/2563 น.ส.ฐิติพรรณ ฉิมสุข ค่าเดินทางไปปฎิบัติงาน 3,466.00 2 มี.ค. 63 0.00 0.00
6 ก.พ. 63 315/2563 น.ส.สายรุ้ง เมืองพิล ค่าเดินทางไปปฎิบัติงาน 6,080.00 2 มี.ค. 63 1,159.50 11 ก.พ. 63 4,920.50
6 ก.พ. 63 314/2563 น.ส.เพชรลดา กันทาดี ค่าเดินทางไปปฎิบัติงาน 8,880.00 2 มี.ค. 63 0.00 0.00
6 ก.พ. 63 313/2563 น.ส.วีรินท์รดา ทะปะละ ค่าเดินทางไปปฎิบัติงาน 9,080.00 2 มี.ค. 63 0.00 0.00
6 ก.พ. 63 311/2563 น.ส.สุภาพร แสงศรีจันทร์ ค่าเดินทางไปปฎิบัติงาน 3,326.00 2 มี.ค. 63 0.00 0.00
6 ก.พ. 63 306/2563 นางจินตนา จูมวงษ์ ค่าเบี้ยประชุม 1,000.00 5 มี.ค. 63 0.00 0.00
6 ก.พ. 63 305/2563 นายกมลเทพ มีคำ ค่าเดินทางไปปฎิบัติงาน 2,800.00 21 ก.พ. 63 0.00 0.00
5 ก.พ. 63 295/2563 นายสายัณห์ อุ่นนันกาศ ค่าลงทะเบียน 12,000.00 30 มี.ค. 63 0.00 0.00
30 ม.ค. 63 283/2563 น.ส.อุไรลักษมณ์ สิงห์ทอง ค่าเดินทาง นศ. 6,030.00 2 มี.ค. 63 0.00 0.00
30 ม.ค. 63 282/2563 น.ส.พิชชยานิดา คำวิชัย ค่าลงทะเบียน 600.00 29 เม.ย. 63 0.00 0.00
29 ม.ค. 63 278/2563 น.ส.มัลลิกา แซ่ลิ้ม ค่าโทรศัพท์ 7,780.93 28 ก.พ. 63 0.00 0.00
27 ม.ค. 63 273/2563 นางอรุณี คงดี อัลเดรด คชจ.โครงการ 21,500.00 2 มี.ค. 63 0.00 0.00
20 ม.ค. 63 255/2563 นายกมลเทพ มีคำ ค่าเดินทาง นศ. 4,800.00 24 ก.พ. 63 0.00 0.00
20 ม.ค. 63 253/2563 นายบุรัสกร นันทดิลก ค่าเดินทาง นศ. 4,800.00 24 ก.พ. 63 0.00 0.00
16 ม.ค. 63 239/2563 นายศักดิ์ชัย เสถียรพีระกุล ค่าลงทะเบียน 4,700.00 13 มี.ค. 63 0.00 0.00
16 ม.ค. 63 238/2563 นายกมลเทพ มีคำ ค่าเดินทางไปปฎิบัติงาน 45,000.00 24 ก.พ. 63 0.00 0.00
13 ม.ค. 63 217/2563 นายไพโรจน์ วงศ์พุทธิสิน ค่าลงทะเบียน 10,500.00 31 มี.ค. 63 0.00 0.00
13 ม.ค. 63 216/2563 น.ส.นงคราญ พงศ์ตระกุล ค่าลงทะเบียน 3,500.00 31 มี.ค. 63 0.00 0.00
13 ม.ค. 63 215/2563 น.ส.รุ่งทิพย์ กาวารี ค่าลงทะเบียน 3,500.00 31 มี.ค. 63 0.00 0.00
8 ม.ค. 63 205/2563 น.ส.ณิชมน ธรรมรักษ์ ค่าลงทะเบียน 3,500.00 31 มี.ค. 63 0.00 0.00
19 ธ.ค. 62 177/2563 นายธานินทร์ แตงกวารัมย์ ค่าลงทะเบียน 2,350.00 13 มี.ค. 63 0.00 0.00
17 ธ.ค. 62 175/2563 นายธานินทร์ แตงกวารัมย์ ค่าลงทะเบียน 4,700.00 13 มี.ค. 63 0.00 0.00
17 ธ.ค. 62 174/2563 น.ส.สุภาพร แสงศรีจันทร์ ค่าลงทะเบียน 2,350.00 13 มี.ค. 63 0.00 0.00
17 ธ.ค. 62 173/2563 นายอนุกุล บุญเลิศ ค่าลงทะเบียน 2,350.00 13 มี.ค. 63 0.00 0.00
17 ธ.ค. 62 172/2563 น.ส.สุภาพร แสงศรีจันทร์ ค่าลงทะเบียน 2,350.00 13 มี.ค. 63 0.00 0.00
17 ธ.ค. 62 171/2563 นางศิริรัตน์ ไพศาลสุทธิชล ค่าลงทะเบียน 2,350.00 13 มี.ค. 63 0.00 0.00
13 ธ.ค. 62 158/2563 น.ส.สายรุ้ง เมืองพิล ค่าลงทะเบียน 4,950.00 13 มี.ค. 63 0.00 0.00
1 ต.ค. 62 6/2563 น.ส.มัลลิกา แซ่ลิ้ม เงินสดย่อย 20,000.00 ต.ค. 63 0.00 0.00
งานคลังและพัสดุ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
โทร.0 5387 3815, โทรสาร. 0 5387 3827