วารสารวิชาการแม่โจ้ วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
MAEJO Academic Journal of Science and Engineering (MAJSE)


วัตถุประสงค์และบทความที่รับพิจารณาตีพิมพ์

“เป็นวารสารวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการของ นักศึกษา บุคลากร นักวิชาการและนักวิจัยจากสถาบันอุดมศึกษา องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ที่มีฐานที่ตั้งในประเทศไทย โดยที่วารสารวิชาการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รับพิจารณาเพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการระดับชาติ ได้แก่ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาเคมี สาขาวิชาเคมีประยุกต์  สาขาวิชาสถิติ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ สาขาวิชาฟิสิกส์ สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนาโน สาขาวิชาพันธุศาสตร์ สาขาวิชาพลังงานทดแทน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร สาขาวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิศวกรรมอาหาร และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง  โดยบทความที่ส่งมาเพื่อพิจารณาตีพิมพ์จะต้องไม่เป็นผลงานที่เคยได้รับการเผยแพร่ในวารสารใดมาก่อน และ ไม่อยู่ในระหว่างการพิจารณาเพื่อตีพิมพ์ในวารสารอื่น     โดยมีกำหนดออกเผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ (ในรูปแบบ วารสาร electronic)  คือ

มกราคม – มิถุนายน (ปิดรับบทความ ก่อนวันที่ 30 เมษายน)
กรกฎาคม – ธันวาคม (ปิดรับบทวาม ก่อนวันที่ 30 ตุลาคม) ของทุกปี
(สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ  053-873-808)