ตารางการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์
COOLED INCUBATOR
ORBITAL SHAKER
REFRIGERATED CENTRIFUGE
Semi-dry Electroblotters
Vertical Gel Electrophoresis
WATER BATH
กล้องจุลทรรศน์พร้อมชุดถ่ายภาพดิจิตอล (1)
กล้องจุลทรรศน์พร้อมชุดถ่ายภาพดิจิตอล (2)
เครื่องกวนสารชนิดให้ความร้อน
เครื่องเขย่าอุณหภูมิต่ำ
เครื่องควบคุมอุณหภูมิและเขย่าสำหรับหลอดทดลองขนาดเล็ก
เครื่องชั่งไฟฟ้า 2 ตำแหน่ง (3)
เครื่องชั่งไฟฟ้า 4 ตำแหน่ง (2)
เครื่องทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง (Freeze Dryer)
เครื่องทำแห้งแบบพ่นฝอย (Spray Dryer)
เครื่องนึ่งฆ่าเชื้ออัตโนมัติ (1)
เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม
เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่าง แบบตั้งโต๊ะ (2)
เครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสง
เครื่องวัดสี (Colorimeter)
เครื่องอบผ้า
เครื่องอ่านไมโครเพลท (Microplate Reader)
เครื่องอิเล็คโตรโฟรีซีสชนิดแนวนอน
ชุดกรองสารละลายพร้อมเครื่องทำสูญญากาศ
ถังปฏิกรณ์ชีวภาพ (Fermenter)
INCUBATOR SHAKER