คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

Faculty fo Science, Maejo University

วันที่จ่ายเงินยืม เลขที่ใบยืม ชื่อ-นามสกุล รายละเอียด จำนวนเงิน วันครบกำหนด จำนวนเงินส่งใช้ใบสำคัญ วันที่เคลียร์ใบสำคัญ จำนวนเงินคงค้าง วันที่ส่งคืนเงินยืม
29 พ.ค. 63 509/2563 นายฐปน ชื่นบาล คชจ.โครงการ 43,856.00 29 มิ.ย. 63 0.00 0.00
29 พ.ค. 63 508/2563 น.ส.มัลลิกา แซ่ลิ้ม วัสดุโครงการ 4,400.00 29 มิ.ย. 63 0.00 0.00
28 พ.ค. 63 507/2563 น.ส.สุภาพร แก้วถาวร ค่าตอบแทนกรรมการ 20,000.00 29 มิ.ย. 63 0.00 0.00
27 พ.ค. 63 506/2563 น.ส.มัลลิกา แซ่ลิ้ม วัสดุโครงการ 11,200.00 26 มิ.ย. 63 0.00 0.00
22 พ.ค. 63 503/2563 นายกิตติคุณ พระกระจ่าง ค่าลงทะเบียน 2,000.00 18 มิ.ย. 63 0.00 0.00
22 พ.ค. 63 502/2563 นางมุจลินทร์ ผลจันทร์ ค่าลงทะเบียน 3,500.00 10 มิ.ย. 63 0.00 0.00
20 พ.ค. 63 501/2563 น.ส.สุภาพร ดาวทอง ค่ารับรองเหมาจ่าย 500.00 19 มิ.ย. 63 0.00 0.00
20 พ.ค. 63 500/2563 น.ส.วิรันธชา เครือฟู ค่ารับรองเหมาจ่าย 500.00 19 มิ.ย. 63 0.00 0.00
20 พ.ค. 63 499/2563 น.ส.อาษิรญา อินทนนท์ ค่า OT 2,230.00 19 มิ.ย. 63 0.00 0.00
15 พ.ค. 63 489/2563 น.ส.ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล คชจ.โครงการ 15,456.00 30 พ.ค. 63 0.00 0.00
10 มี.ค. 63 411/2563 น.ส.ชุติมา คงจรูญ ค่าลงทะเบียน 3,000.00 26 พ.ค. 63 0.00 0.00
26 ก.พ. 63 386/2563 นายภูสิต ปุกมณี ค่าลงทะเบียน 13,808.12 14 เม.ย. 63 0.00 0.00
1 ต.ค. 62 6/2563 น.ส.มัลลิกา แซ่ลิ้ม เงินสดย่อย 20,000.00 ต.ค. 63 0.00 0.00
งานคลังและพัสดุ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
โทร.0 5387 3815, โทรสาร. 0 5387 3827