ระบบฐานข้อมูล ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ลำดับ ชื่อโครงการ วันที่จัด รายละเอียด Link เอกสารที่เกี่ยวข้อง
1 คณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมพิธีดำหัวผู้อาวุโสและอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2567 19-04-2024 ในวันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2567 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐปน ชื่นบาล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมทั้งคณะผู้บริหารและบุคลากรคณะฯ เข้าร่วมพิธีดำหัวผู้อาวุโสและอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2567 ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีและวัฒนธรรม โดยมี นายอำนวย ยศสุข นายกสภามหาวิทยาลัย มาเป็นประธานพร้อมทั้งกล่าวอวยพรปีใหม่ ให้กับผู้บริหาร บุคลากรมหาวิทยาลัย นอกจากที่ยังมีกิจกรรมการประกวดส้มตำลีลา และการแข่งขันการเดินขบวนเข้าสู่งาน ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ Link
2 คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการทำบุญเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ครบรอบ 31 ปี 26-03-2024 ในวันอังคารที่ 26 มีนาคม 2567 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐปน ชื่นบาล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรในคณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการทำบุญเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ เนื่องในโอกาสที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ครบรอบ 31 ปี เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา ณ อาคารจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อเป็นการสนับสนุนให้บุคลากรภายในคณะวิทยาศาสตร์ได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมและพัฒนาการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกับคณะฯ และมหาวิทยาลัย Link
3 คณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคี ประจำปีพุทธศักราช 2566 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 23-11-2023 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐปน ชื่นบาล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมผู้บริหารและบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคี ประจำปีพุทธศักราช 2566 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ ณ วัดป่าแดด ต.ป่าไผ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ Link
4 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยลัยแม่โจ้ เข้าร่วมงานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุ ประจำปี 2566 “เกษียณเกษมสันต์สายสัมพันธ์ชาวแม่โจ้” 28-09-2023 ในวันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2566 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยลัยแม่โจ้ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐปน ชื่นบาล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากร เข้าร่วมงานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุ ประจำปี 2566 “เกษียณเกษมสันต์สายสัมพันธ์ชาวแม่โจ้” ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อเป็นการรักษาธรรมเนียมประเพณีอันดีงามให้สืบต่อไป สร้างขวัญและกำลังใจที่ดีให้แก่บุคลากรและแสดงความกตัญญูกตเวทีแก่ผู้อาวุโสที่จะเกษียณอายุราชการ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.อำนวย ยศสุข นายกสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณและของที่ระลึก Link
5 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้จัดโครงการเสวนา ประสา - ประสานพี่น้อง (มุฑิตาจิตอาจารย์เกษียณอายุ) ของคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2566 20-09-2023 ในวันพุธที่ 20 กันยายน พ.ศ.2566 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้จัดโครงการเสวนา ประสา - ประสานพี่น้อง (มุฑิตาจิตอาจารย์เกษียณอายุ) ของคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2566 ณ ห้องเอกภพวิทยา อาคารจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการรักษาธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามให้สืบต่อไป และได้ระลึกถึงและแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีแต่ผู้อาวุโส สร้างขวัญกำลังและกำลังใจที่ดีใด้แก่บุคลากร โดยปี พศ.2566 มีผู้เกษียณอายุของคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 5 ท่านได้แก่ 1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ แสงทอง 2.ผู้ศาสตราจารย์จินตนา จูมวงษ์ 3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชาญ คงธรรม 4.นายประพันธ์ ปันพันธุ์ 5.นายพรชัย ใจมุก Link
6 คณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมพิธีถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2566 25-07-2023 ในวันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2566 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าร่วมพิธีถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2566 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในพิธีจุดธุปเทียน นำคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้ คณาจารย์ บุคลากร คณบดีจากคณะฯ สำนักฯ เข้าร่วมพิธีถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝนและเครื่องไทยธรรม โดยถวายให้แด่พระสงฆ์ 9 รูป ทั้งนี้เพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และสืบสานประเพณีเข้าพรรษาให้คงอยู่สืบไป ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ Link
7 คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝนประจำปี 2566 21-07-2023 ในวันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2566 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝนประจำปี 2566 เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐปน ชื่นบาล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์เข้าร่วมถวายเทียนและผ้าอาบน้ำฝน เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ.2566 อีกทั้งยังเป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามและทำนุบำรุงศาสนา ในการนี้ได้เดินทางไปถวาย ณ วัดมงคลเศรษฐี ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ Link
8 คณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนฝึกหัดครูประถมกสิกรรม ภาคเหนือ ประจำปี 2566 ครบรอบ 89 ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 07-06-2023 ในวันพุธที่ 7 มิถุนายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐปน ชื่นบาล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนฝึกหัดครูประถมกสิกรรม ภาคเหนือ ประจำปี 2566 ครบรอบ 89 ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมีพิธีบวงสรวงพระพิรุณทรงนาค นำโดยนายกสภามหาวิทยาลัย นายกสมาคมศิษย์เก่า อธิการบดีพร้อมคณะผู้บริหาร ณ ประติมากรรมพระพิรุณทรงนาค พิธีทำบุญทางศาสนา ณ อาคารแผ่พืชน์ พิธีวางพวงมาลาอนุสาวรีย์คุณพระช่วงเกษตรศิลปการ “บิดาเกษตรแม่โจ้” ผู้บุกเบิกก่อตั้งแม่โจ้ โดยได้รับเกียรติจาก ทายาทพระช่วงเกษตรศิลปการเข้าร่วมพิธี และกิจกรรมปล่อยกล้วยไม้ 99 ต้น ร่วมฉลองแม่โจ้ 90 ปี ณ อุทยานกล้วยไม้ไทย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บริเวณศาลเจ้าแม่ แม่โจ้ Link
9 วันวิสาขบูชา 01-06-2023 วันวิสาขบูชา เป็นวันที่ระลึกถึงวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งตรงกับวันเพ็ญ เดือนวิสาขมาส (เดือน 6) ตรงกันทั้ง 3 คราว คือ - เช้าวันศุกร์ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ปีจอ ก่อนพุทธศักราช 80 ปี เจ้าชายสิทธัตถะ ประสูติ ที่พระราชอุทยานลุมพินีวันระหว่างกรุงกบิลพัสดุ์กับเทวทหะ -เช้ามืดวันพุธ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ปีระกา ก่อนพุทธศักราช 45 ปี เจ้าชายสิทธัตถะ ตรัสรู้ เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เมื่อพระชนมายุ 35 พรรษา ณ ใต้ร่มไม้ศรีมหาโพธิ์ ฝั่งแม่น้ำเนรัญชรา ตำบลอุรุเวลาเสนานิคม หลังจากออกผนวชได้ 6 ปี ปัจจุบัน สถานที่แห่งนี้เรียกว่า พุทธคยา เป็นตำบลหนึ่งของเมืองคยา แห่งรัฐพิหาร ประเทศอินเดีย -หลังจากตรัสรู้ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงออกประกาศพระธรรมวินัยและโปรดเวไนยสัตว์เป็นเวลา 45 ปี เมื่อพระชนมายุได้ 80 พรรษา ก็ เสด็จดับขันธปรินิพพาน เมื่อวันอังคาร ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ปีมะเส็ง ณ สาลวโนทยาน ของมัลลกษัตริย์ เมืองกุสินารา แคว้นมัลละ (ปัจจุบันอยู่ในเมืองกุสีนคระ รัฐอุตตรประเทศ ประเทศอินเดีย) เนื่องจากเหตุการณ์สำคัญทั้ง 3 เหตุการณ์ดังกล่าวข้างต้น เกิดขึ้นตรงกันในวันเพ็ญ เดือน 6 ชาวพุทธจึงเรียกการบูชาในวันนี้ว่า "วันวิสาขบูชา" ซึ่งแปลว่า การบูชาในวันเพ็ญเดือนหก (บางแห่งเรียกว่า วันพระพุทธเจ้า หรือ พุทธชยันตี) อ้างอิง : www.masterusedcar.com Link
10 คณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมงานประเพณีใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขีล ประจำปี 2566 17-05-2023 ในวันพุธที่ 17 พฤษภาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายัณห์ อุ่นนันกาศ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษากิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วยบุคลากรคณะฯ เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าร่วมงานประเพณีใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขีล (เสาหลักเมืองเชียงใหม่) ประจำปี 2566 ณ วัดเจดีย์หลวง วรวิหาร ตำบลพระสิงห์ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งภายในงานได้จัดพิธีสมโภชบูชาเสาอินทขีล การใส่ขันดอก การสรงน้ำพระเจ้าฝนแสนห่า ไหว้พระพุทธอัฏฐารส พร้อมทั้งมีการสรงน้ำพระธาตุเจดีย์หลวงด้วย Link
11 ประเพณีใส่ขันดอกอินทขิล 01-05-2023 ประเพณีใส่ขันดอกอินทขิล เป็นการทำพิธีสักการะบูชาเสาหลักเมืองเสาอินทขิล รวมถึงวิญญาณของคนเมืองเหนือและบรรพบุรุษ เชื่อว่าบ้านเมืองจะพ้นภัยพิบัติและมีความเจริญรุ่งเรืองขึ้น ในวันประกอบพิธีจะเตรียมดอกไม้ธูปเทียน ขันน้ำขมิ้นส้มป่อย ใส่พานหรือสลุง ทำการสระสรง หรือ การสรงน้ำเพื่อสักการะบูชา ณ วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร จังหวัดเชียงใหม่ การสักการบูชาเสาอินทขีลจะเริ่มทำในวันแรม 13 ค่ำ เดือน 8 เหนือ และเสร็จในวันขึ้น 4 ค่ำ เดือน 9 เหนือ ประจำทุกปี เรียกว่า เดือนแปดเข้า เดือนเก้าออก เพื่อให้เกิดความสงบสุขแก่บ้านเมือง ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีมั่งคั่งด้วยทรัพย์สินเงินทอง ฝนตกตามฤดูกาล อ้างอิง : https://mgronline.com/travel/detail/9660000045209 Link
12 คณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมพิธีดำหัวผู้อาวุโสและอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2566 21-04-2023 ในวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2566 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายัณห์ อุ่นนันกาศ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษากิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ พร้อมทั้งคณะผู้บริหารและบุคลากรคณะฯ เข้าร่วมพิธีดำหัวผู้อาวุโสและอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2566 ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีและวัฒนธรรม โดยมี นายอำนวย ยศสุข นายกสภามหาวิทยาลัย มาเป็นประธานพร้อมทั้งกล่าวอวยพรปีใหม่ ให้กับผู้บริหาร บุคลากรมหาวิทยาลัย นอกจากที่ยังมีกิจกรรมการประกวดส้มตำลีลา และการแข่งขันการเดินขบวนเข้าสู่งาน ณ อาคารแผ่พืชน์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ Link
13 ประเพณีวันขึ้นปีใหม่ของชาวล้านนา หรือปี๋ใหม่เมือง (วันสงกรานต์) 01-04-2023 ชาวล้านนาถือเอาเดือนเมษายน หรือเดือน 7 เหนือ เป็นเดือนเปลี่ยนศักราชใหม่ เรียกกันว่า ปี๋ใหม่ ประเพณีวันขึ้นปีใหม่ของชาวล้านนา มีความแตกต่างจากสงกรานต์ของชาวไทยภาคกลาง ทั้งระยะเวลา กิจกรรม ความเชื่อ และความมุ่งหมาย ดังนั้น ปีใหม่เมืองของชาวล้านนา จึงมีวันและกิจกรรมต่างๆ ที่ปฏิบัติกัน มากกว่าสงกรานต์ของชาวไทยภาคกลาง ซึ่งประกอบด้วย วันสังขานต์ล่อง วันเน่า วันพญาวัน วันปากปี วันปากเดือน และวันปากยาม ปีใหม่เมืองของชาวล้านนาตรงกับเดือนเมษายน ซึ่งอยู่ในฤดูร้อนเป็นช่วงเวลาที่มีอากาศร้อนมาก และช่วงเวลาว่างจากการทำไร่และเก็บเกี่ยวข้าวแล้ว จึงถือเอาวันปีใหม่เป็นวันทำบุญใหญ่วันหนึ่งในรอบปี เป็นวันที่สนุกสนานรื่นเริงด้วยการเล่นน้ำสงกรานต์ให้เย็นฉ่ำ ถือขันน้ำรดน้ำให้แก่กัน มีการละเล่นพื้นบ้าน เช่น มะกอน ม้าจ๊กคอก อีโจ้ง (โยนหลุม) จึงเป็นโอกาสที่เด็กๆหนุ่มสาว ผู้เฒ่าผู้แก่ได้พบเจอกันและทำกิจกรรมร่วมกันผ่านประเพณีต่างๆ เช่น สรงน้ำพระ ขนทรายเข้าวัด ดำหัว ทำบุญที่วัดในวันพญาวัน อ้างอิง : https://lannainfo.library.cmu.ac.th/lannatradition/newsyear.php Link
14 คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการทำบุญเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ครบรอบ 30 ปี 23-03-2023 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2566 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐปน ชื่นบาล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรในคณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการทำบุญเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ เนื่องในโอกาสที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ครบรอบ 30 ปี พร้อมทั้งมีการจัดพิธีเจริญพุทธมนต์ สืบชะตา พุทธาภิเษก "พระพิฆเนศ" วิฆณราชายะ - ปิ๊สสะหนู ณ ลานใต้ถุนอาคารจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อเป็นการสนับสนุนให้บุคลากรภายในคณะวิทยาศาสตร์ได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมและพัฒนาการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกับคณะฯ และมหาวิทยาลัย Link
15 ประเพณีปอยหลวง 01-02-2023 ประเพณีปอยหลวง คือ งานฉลองถาวรวัตถุ หรือสิ่งก่อสร้างที่ประชาชนช่วยกันสร้างขึ้นเพื่อถวายวัดและเพื่อประโยชน์แก่สาธารณะชน เช่น วิหาร ศาลา โรงเรียน หอประชุม เป็นต้น นิยมทำการฉลองครั้งใหญ่หลังจากการก่อสร้างสำเร็จแล้ว ทำเป็นงานใหญ่โตเรียกว่า ปอยหลวง อุทิศสิ่งก่อสร้างเป็นของสงฆ์ และอุทิศบุญกุศลแก่บรรพชนด้วย ถ้าทำส่วนตัวเรียกว่า อุทิศกุศลไว้ภายหน้า หากอุทิศแก่คนตายไปแล้ว เรียกว่าอุทิศไปหาผู้ที่ถึงแก่กรรม ประเพณีปอยหลวง มักจะจัดขึ้นตั้งแต่เดือน ๕-๘ เหนือ (เดือนกุมภาพันธ์ - เดือนพฤษภาคม) งานนี้จะจัดขึ้นประมาณ ๓-๗ วัน แล้วแต่ฐานะของวัดนั้นๆ ก่อนวันงาน ๑ วัน จะมีการเตรียมของเรียกว่า วันดา (วันสุกดิบ) วันนี้คณะศรัทธาจะนำของมารวมกันเรียกว่า ฮอมครัว และในวันแรกของงานปอยหลวง จะมีการทานธงแบบต่างๆ ซึ่งเมืองเหนือเรียกว่า ตุง ช่อธงยาวและช่อช้าง จะนำตุงไปปักไว้บนเสาไม้ไผ่หรือไม้ซาง ตลอดแนวสองข้างทางเข้าวัด ตุงจะทำด้วยผ้าแพรหรือผ้าฝ้ายสีต่างๆอย่างสวยงาม ในงานปอยหลวงจะมีการแห่แหนเครื่องไทยทานจากหัววัดต่างๆ ไปร่วมทำบุญด้วยเรียกว่า แห่ครัวทาน ขบวนแห่ครัวทานจะมีช่างฟ้อนสาวรูปร่างสวยงาม แต่งกายแบบพื้นเมือง ฟ้อนนำหน้าครัวทานเข้าวัดด้วย วันสุดท้ายของงานปอยหลวง คณะศรัทธาจะแห่ครัวทาน หรือพุ่มเงินบ้านละต้นหรือหลายบ้านรวมเป็นหนึ่งต้น ครัวทานนี้จะมีการแห่กันตอนเย็น มีขบวนแห่อย่างสนุกสนาน กลางคืนจะมี พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ มีการสวดสมโภชหรือสวดเบิก และมีการสวดถึงอานิสงส์ของการก่อสร้าง วันรุ่งขึ้นมีการตักบาตร ถวายภัตตาหาร และกล่าวโอกาสเวนทานสิ่งปลูกสร้างขึ้น เสร็จแล้วถวายไทยทานพระสงฆ์ที่มาร่วมพิธี พระให้ศีลให้พรเป็นเสร็จพิธี อ้างอิง : http://www.prapayneethai.com/ Link
16 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เพื่อบำเพ็ญกุศลถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 19-01-2023 ในวันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐปน ชื่นบาล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เพื่อบำเพ็ญกุศลถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในพิธี ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 45 รูป บำเพ็ญกุศลถวายพระพรแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร ณ อาคารแผ่พืชน์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ Link
17 คณะวิทยาศาสตร์ จัดงานเลี้ยงต้อนรับปีใหม่ 2566 06-01-2023 เมื่อวันศุกร์ที่ 6 มกราคม 2566 เวลา 17.00 น เป็นต้นไป คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดงานเลี้ยงต้อนรับปีใหม่ 2566 เพื่อให้บุคลากรภายในคณะได้พบปะสังสรรค์และร่วมทำกิจกรรมร่วมกัน ณ ใต้อาคารจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ Link
18 แบบความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปี 2566 02-01-2023 แบบความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปี 2566 ลิ้งค์ : https://forms.gle/oTRRtNLWbFxwo8iH6 Link
19 ประเพณียี่เป็ง 12-11-2022 ประเพณียี่เป็ง หรือประเพณีเดือนยี่ คำว่า ยี่ ในภาษาล้านนาหมายถึงเดือน ๒ ส่วนคำว่า เป็ง หมายถึง คืนที่มีพระจันทร์เต็มดวง ดังนั้น ยี่เป็ง จึงหมายถึงวันเพ็ญเดือนยี่ ซึ่งตรงกับวันเพ็ญเดือนสิบสองของภาคกลาง การนับเดือนของล้านนานั้น เร็วกว่าภาคกลาง ๒ เดือน อันเนื่องมาจากการนับเดือนของชาวล้านนา เป็นการนับทางจันทรคติแบบจีน ประเพณียี่เป็ง ถือเป็นประเพณีที่สนุกสนานรื่นเริงของชาวล้านนาในยามฤดูปลายฝนต้นหนาว ท้องทุ่งข้าวออกรวงเหลืองอร่าม บางแห่งอยู่ในระหว่างเก็บเกี่ยว ท้องฟ้าปลอดโปร่งแจ่มใสยิ่งนัก ดังนั้น ในช่วงฤดูนี้ เด็กๆจึงพากันเล่นว่าวกันอย่างสนุกสนานตามท้องทุ่ง และยิ่งเข้าใกล้วันเพ็ญสิบห้าค่ำ เดือนยี่ มักจะได้ยินเสียง บอกถบ (ประทัด) ที่ชาวล้านนาจุดเล่นดังอยู่ทั่วไป พระและเณรช่วยกันทำว่าวลม(โคมลอย) และปล่อยขึ้นสู่ท้องฟ้า กิจกรรมเหล่านี้ เป็นสัญลักษณ์บอกว่าใกล้จะเข้าสู่เดือนยี่เป็งแล้ว ในยามค่ำคืนยี่เป็งของชาวล้านนา หมู่บ้านจะสว่างไสวด้วยแสงผางประทีส (ประทีป) ที่ชาวล้านนาจุดบูชา เรียงรายทั่วทุกครัวเรือน บริเวณที่จุด ได้แก่ บันได หน้าต่าง ยุ้งข้าว นอกจากนี้ ยังจุดโคมไฟใส่ค้างแขวน บริเวณหน้าบ้านประดับตกแต่งด้วยซุ้มประตูป่า ปักโคมหูกระต่ายเรียงรายทั้งสองฝากของท้องถนนในหมู่บ้าน อ้างอิง : lannainfo.library.cmu.ac.th Link
20 คณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมทอดกฐินสามัคคี ประจำปีพุทธศักราช 2564 05-11-2022 วันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00 น. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ จัดทอดกฐินสามัคคี ประจำปีพุทธศักราช 2564 โดยมีนางสาวอาษิรญา อินทนนท์ รักษาการแทนผู้อำวยการสำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นตัวแทนของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคี ประจำปีพุทธศักราช 2564 ณ วัดบุปผาราม ตำบลริมใต้ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ Link
21 คณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมทอดกฐินสามัคคี ประจำปีพุทธศักราช 2565 21-10-2022 วันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2565 เวลา 13.00 น. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ จัดทอดกฐินสามัคคี ประจำปีพุทธศักราช 2565 โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานคณบดีคณะฯ และบุคลากรคณะฯ เป็นตัวแทนของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคี ประจำปีพุทธศักราช 2565 ณ วัดป่าเหมือด ต.ป่าไผ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ Link
22 ประวัติวันออกพรรษา 01-10-2022 ประวัติวันออกพรรษา มีเหตุการณ์ในพุทธประวัติเล่าว่าพระพุทธเจ้าเสด็จโปรดเทวดาชั้นดาวดึงส์ ผู้เคยมาเกิดเป็นพระนางสิริมหามายา เมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จกลับมายังโลกมนุษย์ถึงเมืองสังกัสสะ ชาวบ้านต่างร่วมใจกันเดินทางไปรับเสด็จพระพุทธเจ้า เป็นที่มาของการตักบาตรเทโวโหรณะ และพระพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาท เรียกว่า “ไตรโลกวิวรณปาฏิหาริย์” ความสำคัญของวันออกพรรษาเพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์ที่พระพุทธเจ้าเสด็จกลับมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ พุทธศาสนิกชนเตรียมอาหารเพื่อถวายพระภิกษุสงฆ์หลังวันออกพรรษา 1 วัน ในวันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 และพระภิกษุสงฆ์จัดพิธีกรรม “มหาปวารณา” ให้ว่ากล่าวตักเตือนซึ่งกันและกันได้ เนื่องจากพบเห็นข้อบกพร่องระหว่างจำพรรษาอยู่ด้วยกัน รวมถึงเปิดโอกาสให้ซักถามข้อสงสัยระหว่างพระภิกษุสงฆ์ พระผู้ใหญ่กล่าวตักเตือนพระผู้น้อยได้ และพระผู้น้อยก็ชี้แนะพระผู้ใหญ่ที่อาวุโสกว่าได้ เพื่อจะได้ระมัดระวัง ไม่ประมาท ให้อยู่ในกรอบของพระวินัย กิจกรรมวันออกพรรษาของแต่ละภาคในประเทศไทยนั้นปฏิบัติไม่เหมือนกัน โดยเริ่มต้นด้วยวิธีการตักบาตรเทโว เพื่อสมมติจำลองถึงวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จกลับจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ได้แก่ - ตักบาตรเทโว หรือ ตักบาตรเทโวโรหณะ - ทอดกฐิน - ทอดผ้าป่า - เทศน์มหาชาติ อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/lifestyle/calendar/1942784 Link
23 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยลัยแม่โจ้ เข้าร่วมงานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2565 “ภาคภูมิเพราะพากเพียร สู่วันเกษียณเกษมสันต์” 23-09-2022 ในวันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2565 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยลัยแม่โจ้ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐปน ชื่นบาล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากร เข้าร่วมงานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2565 “ภาคภูมิเพราะพากเพียร สู่วันเกษียณเกษมสันต์” เพื่อเป็นการรักษาธรรมเนียมประเพณีอันดีงามให้สืบต่อไป สร้างขวัญและกำลังใจที่ดีให้แก่บุคลากรและแสดงความกตัญญูกตเวทีแก่ผู้อาวุโสที่จะเกษียณอายุราชการ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณและของที่ระลึก ซึ่งในปีนี้มีคณะวิทยาศาสตร์มีบุคลากรเกษียณอายุ จำนวน 1 ท่านได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์ จูมวงษ์ ณ ศูนย์ประชุมและบริการฝึกอบรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ Link
24 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้จัดโครงการเสวนา ประสา - ประสานพี่น้อง (มุฑิตาจิตอาจารย์เกษียณอายุ) ของคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2565 20-09-2022 ในวันอังคารที่ 20 กันยายน พ.ศ.2565 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้จัดโครงการเสวนา ประสา - ประสานพี่น้อง (มุฑิตาจิตอาจารย์เกษียณอายุ) ของคณะวิทยาศาสตร์ เพื่อเป็นการรักษาธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามให้สืบต่อไป และได้ระลึกถึงและแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีแต่ผู้อาวุโส สร้างขวัญกำลังและกำลังใจที่ดีใด้แก่บุคลากร โดยปี พศ.2565 มีผู้เกษียณอายุของคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 ท่านได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์ จูมวงษ์ ณ ห้อง 3201 อาคารจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ Link
25 คณะวิทยาศาสตร์จัดโครงการไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 04-08-2022 ในวันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2565 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ลานเอนกประสงค์ อาคารจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงความกตัญญูที่ศิษย์มีต่อครูและเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความรัก ความเมตตา ของครูต่อศิษย์ Link
26 คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝนประจำปี 2565 08-07-2022 ในวันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2565 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝนประจำปี 2565 เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐปน ชื่นบาล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์เข้าร่วมถวายเทียนและผ้าอาบน้ำฝน เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ.2565 อีกทั้งยังเป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามและทำนุบำรุงศาสนา ในการนี้ได้เดินทางไปถวาย ณ วัดวิเวกวนาราม ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ Link
27 วันเข้าพรรษา 01-07-2022 วันเข้าพรรษา หมายถึง วันที่พระภิกษุอยู่ประจำที่หรือ "จำพรรษา" เป็นระยะเวลา 3 เดือนในฤดูฝน โดยเริ่มตั้งแต่วันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 ถึงวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 กิจกรรมวันเข้าพรรษาสำหรับพุทธศาสนิกชน เช่น การช่วยทำความสะอาด ทำบุญตักบาตร ถือศีล ถวายผ้าอาบน้ำฝน ถวายสังฆทาน งดดื่มสุรา เป็นต้น ความสำคัญของวันเข้าพรรษาต่อพุทธศาสนิกชน - บำเพ็ญกุศล เช่น ทำบุญตักบาตร ฟังธรรม สวดมนต์ รักษาศีล เพื่อทำจิตใจให้บริสุทธิ์และทำนุบำรุงศาสนา - ตระหนักถึงความสำคัญของพระสงฆ์ต่อการเผยแพร่หลักคำสอนและธำรงรักษาพระพุทธศาสนา - บวชหรือบรรพชาเพื่อศึกษาพระธรรมในช่วงเข้าพรรษา สำหรับผู้ที่ถึงวัย - ตั้งปณิธานที่จะปรับเปลี่ยนหรือปรับปรุงพฤติกรรมของตนในดีขึ้นในช่วงเข้าพรรษา 3 เดือน เช่น งดลืมสุรา หรืองดสูบบุหรี่ ดังที่เห็นได้จากโครงการงดเหล้าเข้าพรรษา เป็นต้น อ้างอิง : https://www.twinkl.co.th/teaching-wiki/wan-khea-phrrsa Link
28 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนฝึกหัดครูประถมกสิกรรมภาคเหนือ 07-06-2022 ในวันอังคารที่ 7 มิถุนายน 2565 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐปน ชื่นบาล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณะฯ เข้าร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนฝึกหัดครูประถมกสิกรรมภาคเหนือ ซึ่งได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดี เป็นประธาน นำคณะผู้บริหาร บุคลากร พร้อมด้วยนายกสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ในฐานะผู้แทนศิษย์เก่าทั่วประเทศ และผู้แทนองค์กรนักศึกษา เข้าร่วมพิธีบรวงสรวงพระพิรุณทรงนาค จากนั้นวางพวงมาลาคารวะอนุสาวรีย์คุณพระช่วงเกษตรศิลปการ ผู้บุกเบิกก่อตั้งแม่โจ้ จนได้ชื่อว่า เป็น “บิดาเกษตรแม่โจ้” แล้วจึงเป็นพิธีทำบุญทางศาสนา ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ Link
29 คณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมพิธีรดน้ำดำหัวผู้อาวุโสและอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2565 22-04-2022 ในวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐปน ชื่นบาล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากร เข้าร่วมพิธีรดดำหัวผู้อาวุโสและอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2565 เพื่อเป็นการแสดงการขอขมาและคารวะผู้อาวุโส ตามประเพณีปีใหม่เมืองของชาวล้านนา ณ อาคารเรือนธรรมแม่โจ้ 60 ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ Link
30 คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการทำบุญเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ครบรอบ 29 ปี 23-03-2022 ในวันพุธที่ 23 มีนาคม 2565 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐปน ชื่นบาล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรในคณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการทำบุญเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ เนื่องในโอกาสที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ครบรอบ 29 ปีและเพื่อเป็นการสนับสนุนให้บุคลากรภายในคณะวิทยาศาสตร์ได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมและพัฒนาการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกับคณะและมหาวิทยาลัย ณ ลานใต้ถุนอาคารจุฬาภรณ์ และห้องเอกภพวิทยา อาคารจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ Link
31 คณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมพิธีบวงสรวงศาลเจ้าแม่แม่โจ้ เพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนเริ่มดำเนินโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์“จั๋ดแจ๋งแต่งสวนหื้อแม่” 28-10-2021 วันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม 2564 เวลา 08.09 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐปน ชื่นบาล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยนางสาวอาษิรญา อินทนนท์ รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานคณบดีฯ เข้าร่วมพิธีบวงสรวงศาลเจ้าแม่แม่โจ้ เพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนเริ่มดำเนินโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์“จั๋ดแจ๋งแต่งสวนหื้อแม่” บริเวณศาลเจ้าแม่แม่โจ้ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธาน ซึ่งเป็นโครงการที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ และเครือข่ายศิษย์เก่าแม่โจ้ทั่วประเทศจัดขึ้น โอกาสนี้ ดร.สมชาย เขียวแดง นายกสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ พร้อมด้วย ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ ผู้แทนศิษย์เก่าแม่โจ้อาวุโส เข้าร่วมพิธี ณ บริเวณศาลเจ้าแม่แม่โจ้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่ Link
32 ประเพณีตานก๋วยสลากหรือประเพณีถวายทานสลากภัต 01-10-2021 ประเพณีตานก๋วยสลากหรือประเพณีถวายทานสลากภัต จะทำกันตั้งแต่วันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 เหนือ (ราวเดือนกันยายน) จนถึงวันแรม 14 ค่ำ เดือนเกี๋ยงหรือวันเกี๋ยงดับ (ราวเดือนตุลาคม) เป็นประเพณีที่ชาวล้านนาแสดงความระลึกถึงบรรพบุรุษและญาติมิตรผู้ล่วงลับไปแล้ว ด้วยการทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้ผ่านสิ่งที่เรียกว่า “ก๋วยสลาก” ก๋วยสลากจะสานจากไม้ไผ่ซึ่งข้างในถูกห่อหุ้มด้วยใบขมิ้น และใบตอง บรรจุข้าวสารอาหารแห้ง อาหารปรุงสุก เครื่องอุปโภคบริโภค ด้านบนก๋วยสลากจะมีใบหมากพลู ไม้ดอก ไม้ประดับมัดรวมกัน มีเทียนบุหรี่มัดติดไม้เสียบเงินที่เป็นปัจจัย ส่วนในก๋วยสลากมีกระดาษเขียนไว้ว่า “สลากก๋วยนี้จัดตานอุทิศไปหาผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว" สำหรับก๋วยสลากที่ทำกันมี 3 แบบ ได้แก่ "ก๋วยน้อย" ใช้สำหรับอุทิศให้กับบรรพบุรุษ หรือผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว จะเป็นญาติพี่น้อง เป็นมิตรสหาย หรือแม้แต่สัตว์เลี้ยงที่เคยอยู่ด้วยกันมาก็ได้ ทั้งช้าง ม้า วัว ควาย แมว และสุนัข หรือถ้าไม่ได้ถวายทานให้กับใครเป็นพิเศษ ก็สามารถถวายเอาไว้ภายภาคหน้าก็ได้ "ก๋วยใหญ่" จะเป็นก๋วยที่ทำขึ้นมาเป็นพิเศษ สามารถจุของได้มากกว่า ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นการทำบุญอุทิศบุญกุศลไปให้กับพ่อแม่หรือญาติผู้ใหญ่ที่ล่วงลับไปแล้ว "สลากโชค" จะแตกต่างจากก๋วยสองแบบแรกอย่างชัดเจน สลากโชคจะทำเลียนแบบต้นไม้สูงใหญ่ แล้วนำสิ่งของต่างๆ ไปแขวนไว้ เช่น ผ้าห่ม ที่นอน หมอน มุ้ง ถ้วยชาม เครื่องนุ่งห่ม อาหารแห้ง และเงินทอง ประเพณีตานก๋วยสลากเป็นอีกหนึ่งประเพณีเนื่องในพุทธศาสนาที่ช่วยสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างวัดกับชุมชน และยังสร้างความสามัคคีในหมู่ญาติมิตรสหายอีกด้วย อ้างอิง : อุทยานหลวงราชพฤกษ์ Link
33 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้จัดโครงการเสวนา ประสา - ประสานพี่น้อง (มุฑิตาจิตอาจารย์เกษียณอายุ) ของคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2564 17-09-2021 ในวันศุกร์ที่ 17 กันยายน พ.ศ.2564 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้จัดโครงการเสวนา ประสา - ประสานพี่น้อง (มุฑิตาจิตอาจารย์เกษียณอายุ) ของคณะวิทยาศาสตร์ เพื่อเป็นการรักษาธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามให้สืบต่อไป และได้ระลึกถึงและแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีแต่ผู้อาวุโส สร้างขวัญกำลังและกำลังใจที่ดีใด้แก่บุคลากร โดยปี พศ.2564 มีผู้เกษียณอายุของคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 ท่านได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉัตรลดา วงค์สถาน อาจารย์พิมพร มนเทียรอาสน์ และนางบุษบา กาหล ณ ลานใต้ถุนอาคารจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ Link
34 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝนประจำปี 2564 22-07-2021 วันหฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม 2564 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝนประจำปี 2564 เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐปน ชื่นบาล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์เข้าร่วมถวายเทียนและผ้าอาบน้ำฝน เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ.2564 อีกทั้งยังเป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามและทำนุบำรุงศาสนา ในการนี้ได้เดินทางไปถวาย ณ ร่มธรรม เด่นชัยมงคล ตำบลหนองแหย่ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมทั้งยังเป็นการจัดโครงการแบบออนไลน์ผ่านทางโปรแกรม microsoft team Link
35 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าร่วมพิธีดำหัวผู้อาวุโส และอธิการบดี ประจำปี 2564 09-04-2021 ในวันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าร่วมพิธีดำหัวผู้อาวุโส และอธิการบดี ประจำปี 2564 ร่วมสืบสานประเพณี ปีใหม่เมือง พิธีดำหัวอธิการบดีและผู้อาวุโสของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้จัดให้มีขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยมอบหมายให้ กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมเป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินกิจกรรม เพื่อเป็นการร่วมขอขมา คารวะผู้อาวุโส และเป็นการสืบสานประเพณีปีใหม่เมืองของชาวล้านนา หรือประเพณีปีใหม่ไทยช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.อำนวย ยศสุข นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานอวยพรปีใหม่, รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นผู้แทนกล่าวขอขมาและขอพร จากนั้นคณะผู้บริหาร นายกสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ และผู้แทน ร่วมประเคนของดำหัวผู้อาวุโสพร้อมกัน ทั้งนี้ มีกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์อาวุโส และศิษย์เก่าอาวุโส ให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ Link
36 คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการทำบุญเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ครบรอบ 28 ปี 23-03-2021 ในวันอังคารที่ 23 มีนาคม 2564 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐปน ชื่นบาล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรในคณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการทำบุญเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ เนื่องในโอกาสที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ครบรอบ 28 ปีและเพื่อเป็นการสนับสนุนให้บุคลากรภายในคณะวิทยาศาสตร์ได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมและพัฒนาการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกับคณะและมหาวิทยาลัย ณ ลานใต้ถุนอาคารจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ Link
37 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาัลยแม่โจ้ เข้าร่วมทำบุญเนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2564 25-02-2021 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาัลยแม่โจ้ เข้าร่วมทำบุญเนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2564 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในพิธี ซึ่งกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแม่โจ้จัดขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมและสืบสานพระพุทธศาสนา และร่วมอนุรักษณ์ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามให้คงอยู่สืบไป โดยจัดให้มีกิจกรรมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 87 รูป กิจกรรมทำบุญไถ่ชีวิตโค-กระบือ ทำบุญช่วยเหลือช้าง ณ พื้นที่ศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมอัตลักษณ์วิถีเกษตร วิถีแม่โจ้ (อาคารเรือนธรรมแม่โจ้ 60 ปี) Link
38 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้จัดโครงการเสวนา ประสา - ประสานพี่น้อง (มุฑิตาจิตอาจารย์เกษียณอายุ) ของคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2563 22-09-2020 ในวันอังคารที่ 22 กันยายน พ.ศ.2563 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้จัดโครงการเสวนา ประสา - ประสานพี่น้อง (มุฑิตาจิตอาจารย์เกษียณอายุ) ของคณะวิทยาศาสตร์ เพื่อเป็นการรักษาธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามให้สืบต่อไป และได้ระลึกถึงและแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีแต่ผู้อาวุโส สร้างขวัญกำลังและกำลังใจที่ดีใด้แก่บุคลากร โดยปี พศ.2563 มีผู้เกษียณอายุของคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 ท่านได้แก่ นายถวิล อินทนนท์ พนักงานราชการคณะวิทยาศาสตร์ ณ เอกภพวิทยา อาคารจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ Link
39 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝนประจำปี 2563 02-07-2020 ในวันหฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2563 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝนประจำปี 2563 เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐปน ชื่นบาล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์เข้าร่วมถวายเทียนและผ้าอาบน้ำฝน เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ.2563 อีกทั้งยังเป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามและทำนุบำรุงศาสนา ในการนี้ได้เดินทางไปถวาย ณ วัดทุ่งข้าวตอก ตำบลหนองแหย่ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ Link
40 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าร่วมพิธีถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2563 01-07-2020 ในวันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2563 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าร่วมพิธีถวายเทียนพรรษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2563 โดยได้เข้าร่วมพิธี เวียนเทียนพรรษา ถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝนและเครื่องไทยธรรม โดยถวายให้แด่ วัดแม่โจ้ วัดวิเวกวนาราม วัดทุ่งป่าเกร็ด วัดทุ่งหมื่นน้อย และวัดห้วยเกี๋ยง เพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และสืบสานประเพณีเข้าพรรษาให้คงอยู่สืบไป ณ อาคารพุทธมิ่งมงคล มหาวิทยาลัยแม่โจ้ Link
41 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้จัดโครงการเสวนา ประสา - ประสานพี่น้อง (มุฑิตาจิตอาจารย์เกษียณอายุ) ของคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2562 13-09-2019 เมื่อวันศุกร์ที่ 13 กันยายน พ.ศ.2562 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้จัดโครงการเสวนา ประสา - ประสานพี่น้อง (มุฑิตาจิตอาจารย์เกษียณอายุ) ของคณะวิทยาศาสตร์ เพื่อเป็นการรักษาธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามให้สืบต่อไป และได้ระลึกถึงและแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีแต่ผู้อาวุโส สร้างขวัญกำลังและกำลังใจที่ดีใด้แก่บุคลากร โดยปี พศ.2562 มีอาจารย์ผู้เกษียณอายุของคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 ท่านได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทฤทธิ์ โชคถาวร ณ ห้อง 3201 อาคารจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ Link
42 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการทำบุญครบรอบ 18 ปี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 18-08-2019 ในวันอาทิตย์ ที่ 18 สิงหาคม 2562 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดโครงการทำบุญครบรอบ 18 ปี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ ลานอาคารเสาวรัจ นิตยวรรธณะ ซึ่งได้จัดกิจกรรมเกี่ยวกับพิธีทำบุญสาขา ครบรอบ 18 ปีสาขาไอที กิจกรรมไหว้ครูมัดมือรับขวัญศิษย์ เพื่อเป็นการแสดงความเคารพจากศิษย์ต่อครูอาจารย์ และเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่นักศึกษา ในการเรียนการสอน ทั้งนี้ได้มีการมอบเกียรติบัตรเด็กเรียนดีในสาขาฯ และจับฉลากมอบของรางวัลให้กับนักศึกษาผู้เข้าร่วมงาน อีกทั้งได้มีกิจกรรมสานสัมพันธ์พี่น้อง มีนักศึกษาทุกชั้นปีและคณาจารย์ร่วมกิจกรรมจับมือเปิดใจ เกมส์ และสันทนาการ เพื่อเป็นการสร้างความสามัคคีกันระหว่างนักศึกษาและบุคคลากรในสาขาฯ รวมทั้งเป็นการรับขวัญน้องใหม่ชั้นปีที่ 1 ปิดท้ายด้วยกิจกรรมการมอบเสื้อสาขาจากพี่ชั้นที่ปี 3 มอบให้น้องชั้นปีที่ 2 ในงานเป็นไปด้วยความอบอุ่นและความสามัคคดี ในงานได้รับความร่วมมือจากบุคลากรคณาจารย์ ศิษย์เก่า และนักศึกษาศิษย์ปัจจุบันในสาขาวิชาเป็นอย่างดียิ่ง Link
43 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝนประจำปี 2562 12-07-2019 ในวันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2562 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝนประจำปี 2562 เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐปน ชื่นบาล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์เข้าร่วมถวายเทียนและผ้าอาบน้ำฝน เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ.2562 อีกทั้งยังเป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามและทำนุบำรุงศาสนา ในการนี้ได้เดินทางไปถวาย ณ วัดนันทาราม ตำบลสันโป่ง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ Link
44 คณะวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมสืบสานประเวณี ปี๋ใหม่เมืองประจำปี 2562 26-04-2019 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดกิจกรรมสืบสานประเวณี ปี๋ใหม่เมืองประจำปี 2562 ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีและความรักความสมานสามัคคีของบุคลากร ภายในคณะวิทยาศาสตร์ และเพื่ออนุรักษ์และสืบสานประเพณีสงกรานต์ ตลอดทั้งให้ให้บุคลากรตระหนักถึงความสำคัญของประเพณีและวัฒนธรรมของท้องถิ่น ณ ห้องเอกภพวิทยา อาคารจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ Link
45 คณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมพิธีดำหัวผู้อาวุโสและอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2562 26-04-2019 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 คณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมพิธีดำหัวผู้อาวุโสและอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2562 เพื่อเป็นการแสดงการขอขมาและคารวะผู้อาวุโส ตามประเพณีปีใหม่เมืองของชาวล้านนา ณ อาคารแผ่พืชน์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ Link
46 คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการทำบุญเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ครบรอบ 26 ปี 22-03-2019 ในวันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2562 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการทำบุญเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ เนื่องในโอกาสที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ครบรอบ 26 ปีและเพื่อเป็นการสนับสนุนให้บุคลากรภายในคณะวิทยาศาสตร์ได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมและพัฒนาการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกับคณะและมหาวิทยาลัย ณ ห้องเอกภพวิทยา อาคารจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ Link
47 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริตธรรมบำเพ็ญประโยชน์แก่ชุมชนสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 13-02-2019 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริตธรรมบำเพ็ญประโยชน์แก่ชุมชนสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ณ วัดวิเวกวราราม จังหวัดเชียงใหม่ โดยโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและความสามัคคี ในการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่น เพื่อสร้างลักษณะนิสัยที่ดีสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และเพื่อเป็นการตระหนักถึงการสร้างความดีแก่ชุมชนและคนรอบข้าง Link
48 คณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมงานทำบุญทอดกฐินสามัคคี ประจำปีพุทธศักราช 2561 08-11-2018 วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน 2561 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าร่วมงานทำบุญทอดกฐินสามัคคี ประจำปีพุทธศักราช 2561 เพื่อนำจตุปัจจัยสมทบทุนซื้อพื้นที่ว่างเปล่าให้เป็นธรณีสงฆ์ ณ วัดทุ่งหมื่นน้อย ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ Link
49 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดโครงการทำบุญครบรอบ 17 ปี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 05-08-2018 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดโครงการทำบุญครบรอบ 17 ปี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ในวันอาทิตย์ ที่ 5 สิงหาคม 2561 ณ ลานกิจกรรม อาคารเสาวรัจ นิตยวรรธณะ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้บุคลากรและนักศึกษามีส่วนส่งเสริมและพัฒนาการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยมีกิจกรรมทำบุญสาขาวิชาครบรอบ 17 ปี กิจกรรมไหว้ครูอาจารย์ กิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ เชื่อมความสัมพันธ์พี่น้องและ ทั้งนี้ได้มีการมอบเกียรติบัตรเด็กเรียนดี และจับฉลากมอบของรางวัลให้กับนักศึกษาผู้เข้าร่วมงาน ในงานได้รับความร่วมมือจากบุคลากรคณาจารย์ ศิษย์เก่า และนักศึกษาศิษย์ปัจจุบันในสาขาวิชาเป็นอย่างดียิ่ Link
50 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝนประจำปี 2561 20-07-2018 เมื่อวันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2561 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝนประจำปี 2561 เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐปน ชื่นบาล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์เข้าร่วมถวายเทียนและผ้าอาบน้ำฝน เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ.2561 อีกทั้งยังเป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามและทำนุบำรุงศาสนา ในการนี้ได้เดินทางไปถวาย ณ วัดวิเวกวนาราม ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ Link
51 คณะวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมสืบสานประเวณี ปี๋ใหม่เมืองประจำปี 2561 20-04-2018 ในวันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดกิจกรรมสืบสานประเวณี ปี๋ใหม่เมืองประจำปี 2561 ณ ห้องเอกภพวิทยา อาคารจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีและความรักความสมานสามัคคีของบุคลากร ภายในคณะวิทยาศาสตร์ และเพื่ออนุรักษ์และสืบสานประเพณีสงกรานต์ ตลอดทั้งให้ให้บุคลากรตระหนักถึงความสำคัญของประเพณีและวัฒนธรรมของท้องถิ่น Link
52 คณะวิทยาศาสตร์ร่วมงานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2560 22-09-2017 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2560 คณะวิทยาศาสตร์ร่วมงานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2560 เพื่อเป็นการรักษาธรรมเนียมประเพณีอันดีงามให้สืบต่อไป สร้างขวัญและกำลังใจที่ดีให้แก่บุคลากรและแสดงความกตัญญูกตเวทีแก่ผู้อาวุโสที่จะเกษียณอายุราชการ โดยในส่วนคณะวิทยาศาสตร์ มีอาจารย์ที่จะเกษียณอายุราชการเข้าร่วมงานมุทิตาจิตทั้งหมด 1 ท่าน คือ อาจารย์ดำเกิง ชำนาญค้า โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.จำเนียร ยศราช อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวขอบคุณและอวยพรผู้เกษียณอายุราชการ ณ ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ Link
53 คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการทำบุญเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ครบรอบ 25 ปี 23-03-2017 ในวันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2560 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการทำบุญเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ เนื่องในโอกาสที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ครบรอบ 25 ปีและเพื่อเป็นการสนับสนุนให้บุคลากรภายในคณะวิทยาศาสตร์ได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมและพัฒนาการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกับคณะและมหาวิทยาลัย ณ ห้องเอกภพวิทยา อาคารจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ Link

ลำดับ ชื่อโครงการ วันที่จัด รายละเอียด Link เอกสารที่เกี่ยวข้อง
1 คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการปั้นนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ เป็นเถ้าแก่น้อย 03-02-2021 ในวันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 ช่วงเวลา 13.30 น. เป็นต้นไป คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการปั้นนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ เป็นเถ้าแก่น้อย โดยโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาหรือชมรมของคณะวิทยาศาสตร์ ได้เกิดแนวคิดที่จะนำองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมหรือด้านอื่นๆ มาพัฒนาให้เกิดผลิตภัณฑ์หรือบริการที่สามารถนำมาหารายได้เพื่อให้นักศึกษาหรือชมรมของคณะวิทยาศาสตร์ ได้เกิดแนวคิดที่จะนำองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมหรือด้านอื่นๆ มาพัฒนาให้เกิดผลิตภัณฑ์หรือบริการที่สามารถนำมาหารายได้ และเพื่อพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการให้กับนักศึกษาหรือชมรมของคณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งการแข่งขันนำสเนอผลงานแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ประเภททั่วไป และประเภทบูรณาการกับด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ณ ห้องประชุมผู้บริหาร อาคารจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ Link
2 คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการประกวดรายวิชาเพื่อมุ่งสู่การบูรณาการกับพันธกิจอื่น 05-08-2020 ในวันพุธที่ 5 สิงหาคม พ.ศ.2563 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. – 15.00 น. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการประกวดรายวิชาเพื่อมุ่งสู่การบูรณาการกับพันธกิจอื่นๆ ผ่าน Microsoft Team โดยได้มีการบรรยายพิเศษเรื่อง “เทคนิคการเขียน มคอ.3 และ มคอ.5 ในรายวิชาเพื่อมุ่งสู่การบูรณาการกับพันธกิจอื่น” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างคณาจารย์ในส่วนการประกวดรายวิชาเพื่อมุ่งสู่การบูรณาการกับพันธกิจอื่นๆ ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ อินทสิงห์ รองคณบดี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มาเป็นผู้ให้ความรู้และแชร์ประสบการณ์ในครั้งนี้ โดยท่านที่สนใจสามารถเข้าไปรับชมการบรรยายย้อนหลังโครงการได้ที่ (ลิ้งค์ : https://www.youtube.com/watch?v=KKxEQfulWig&feature=youtu.be ) Link
3 คณะวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรม"ประดิษฐ์เทียน พิมพ์ลายเทียนพรรษา" ปี 2562 08-07-2019 วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30 น. - 16.00 น. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดกิจกรรม"ประดิษฐ์เทียน พิมพ์ลายเทียนพรรษา" ขึ้น ณ ใต้ถุนอาคารจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมคณะวิทยาศาสตร์ อีกทั้งยังทำให้บุคลากรภายในคณะได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมร่วมกัน Link
4 คณะวิทยาศาสตร์จัดงานโครงการบูรณาการภารกิจงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมสู่รายวิชาผ่านการออกแบบมคอ.3 และ มคอ.5 19-06-2019 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้จัดงานโครงการบูรณาการภารกิจงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมสู่รายวิชาผ่านการออกแบบมคอ.3 และ มคอ.5 สำหรับคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในวันที่ 19 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุม 2 อาคารจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยภายในโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการเขียน มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา มคอ.5 รายงานผลการดำเนินการของรายวิชา เพื่อบูรณาการศิลปวัฒนธรรมกับพันธกิจอื่น ๆ ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ อินทสิงห์ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง “เทคนิคการเขียน มคอ๓. และ มคอ.๕ ในรายวิชาเพื่อมุ่งสู่การบูรณาการกับพันธกิจอื่น” Link
5 คณะวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรม"ประดิษฐ์เทียน พิมพ์ลายเทียนพรรษา" 16-07-2018 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.30 น. - 16.00 น. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดกิจกรรม"ประดิษฐ์เทียน พิมพ์ลายเทียนพรรษา" ขึ้น ณ ใต้ถุนอาคารจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมคณะวิทยาศาสตร์ อีกทั้งยังทำให้บุคลากรภายในคณะได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมร่วมกัน Link

ลำดับ ชื่อโครงการ วันที่จัด รายละเอียด Link เอกสารที่เกี่ยวข้อง
1 คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการ “สืบสานวัฒนธรรมล้านนา ด้านภูมิปัญญาปราชญ์ท้องถิ่นสู่เกษตรล้านนา” ครั้งที่ 2 วันที่ 4 ก.ย. 62 04-09-2019 เมื่อวันพุธที่ 4 กันยายน 2562 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำทีมโดยผู้ช่วยคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยบคุลากรและนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ทุกชั้นปี จัดโครงการ “สืบสานวัฒนธรรมล้านนา ด้านภูมิปัญญาปราชญ์ท้องถิ่นสู่เกษตรล้านนา ครั้งที่ 2” ภายใต้หัวข้อ “สืบสานสิ่งที่พ่อคิด ต่อชีวิตให้ผืนป่า” โดยโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และประชาชนทั่วไป ได้ร่วมกันจัดทำฝายชะลอน้ำเพื่อช่วยลดความรุนแรงและอัตราเร่งของกระแสน้ำในลำธาร ทำให้ระยะเวลาการไหลของน้ำเพิ่มมากขึ้น เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้เรียนรู้วิธีการสร้างฝายชะลอน้ำ ได้รู้ถึงประโยชน์ของฝายชะลอน้ำ ตามแนวพระราชดำริ ณ บริเวณป่าบ้านโปง ค่ายแทนคุณบ้านโปง ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร ดร.มิ่งขวัญ แดงสุวรรณ ได้บรรยายความรู้ในครั้งนี้ Link
2 คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการ “สืบสานวัฒนธรรมล้านนา ด้านภูมิปัญญาปราชญ์ท้องถิ่น สู่ถิ่นเกษตรล้านนา” 12-09-2018 เมื่อวันพุธที่ 12 กันยายนที่ผ่านมา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำทีมโดยคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยบคุลากรและนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ทุกชั้นปี จัดโครงการ “สืบสานวัฒนธรรมล้านนา ด้านภูมิปัญญาปราชญ์ท้องถิ่น สู่ถิ่นเกษตรล้านนา” ภายใต้หัวข้อ “สืบสานสิ่งที่พ่อคิด ต่อชีวิตให้ผืนป่า” โดยโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และประชาชนทั่วไป ได้ร่วมกันจัดทำฝายชะลอน้ำเพื่อช่วยลดความรุนแรงและอัตราเร่งของกระแสน้ำในลำธาร ทำให้ระยะเวลาการไหลของน้ำเพิ่มมากขึ้น เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้เรียนรู้วิธีการสร้างฝายชะลอน้ำ ได้รู้ถึงประโยชน์ของฝายชะลอน้ำ ตามแนวพระราชดำริ ณ บริเวณป่าบ้านโปง ค่ายแทนคุณบ้านโปง ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร ดร.มิ่งขวัญ แดงสุวรรณ ได้บรรยายความรู้ในครั้งนี้ Link

ลำดับ ชื่อโครงการ วันที่จัด รายละเอียด Link เอกสารที่เกี่ยวข้อง
1 คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการส่งเสริมการบูรณาการศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมการเกษตร 26-06-2019 เมื่อวันพุธที่ 26 มิถุนายน 2562 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการส่งเสริมการบูรณาการศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมการเกษตร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการชุมชนกับศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมการเกษตร ได้เข้าร่วมสำรวจพื้นที่และรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับชุมชน ณ บ้านโปง ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ Link