โครงการเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา

รายชื่อ
รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล สาขาวิชา เทคนิคการใช้งาน Microsoft Excel อย่างมืออาชีพ วันที่ 28 พค.65 เทคนิคการใช้งาน Microsoft Excel อย่างมืออาชีพ วันที่ 29 พค.65 Data Science with Python เบื้องต้น วันที่ 4 มิย.65 Data Science with Python เบื้องต้น วันที่ 5 มิย.65 วัฒนธรรมองค์กร และเทคนิคการสื่อสารในองค์กร วันที่ 11 มิย.65 แนวทางในการปฏิบัติตัวในการฝึกสหกิจศึกษา การวางแผนและการจัดการในการเรียนรู้อิสระ วันที่ 11 มิย.65 โครงการฝึกอบรมและพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล รวมชั่วโมงเข้าร่วม
6004106307 โชติพงษ์ ดีมานพ เทคโนโลยีสารสนเทศ 12
6004107320 ยุพารัตน์ ภูแถวเชือก นวัตกรรมวัสดุ 12
6004107336 สุรัติ คงสกุล นวัตกรรมวัสดุ 12
6104102316 ธัญชนก ประณตพงศ์ เทคโนโลยีชีวภาพ 3
6104102322 พิมพิดา ปัญญาแก้ว เทคโนโลยีชีวภาพ 3
6104102332 สุนทรี สุรินทราโช เทคโนโลยีชีวภาพ 3
6104103303 กรณ์กาญจน์ รัชกรณ์พรรณ เคมี 3
6104103311 ชาริณี นุ่มนิ่ม เคมี 3
6104106301 กอบุญ อนุพจน์มนตรี เทคโนโลยีสารสนเทศ 18
6104106303 กิตตินันท์ เกียรติศิริโรจน์ เทคโนโลยีสารสนเทศ 18
6104106304 ขวัญฤทัย ไวจำปา เทคโนโลยีสารสนเทศ 18
6104106311 ณัฐพงศ์ ทีมอย เทคโนโลยีสารสนเทศ 15
6104106313 ธนบรรณ ขาคำ เทคโนโลยีสารสนเทศ 18
6104106315 ธิเบศ อุดทอง เทคโนโลยีสารสนเทศ 18
6104106316 ธิปก สิมสินธุ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ 6
6104106317 ธีรภัทร จันต๊ะนาเขต เทคโนโลยีสารสนเทศ 21
6104106319 ปรมินทร์ ไชยชนะ เทคโนโลยีสารสนเทศ 12
6104106322 ปัณชัย รักษ์จินดา เทคโนโลยีสารสนเทศ 18
6104106327 พุฒิพงศ์ ชมชิด เทคโนโลยีสารสนเทศ 6
6104106330 ภูสิทธิ ฟูเมืองปาน เทคโนโลยีสารสนเทศ 18
6104106331 รณฤทธิ์ เสนตา เทคโนโลยีสารสนเทศ 15
6104106343 อชิกร โรจน์รณชิต เทคโนโลยีสารสนเทศ 18
6104107303 พิตตินันท์ สุกันโท นวัตกรรมวัสดุ 3
6204101307 คณาธิป คุณยศยิ่ง วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3
6204101309 จารุวัฒน์ เเต่งนวล วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6
6204101311 ชยพล ลาภเปี่ยม วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3
6204101312 ชาญสิริ บุญจันทร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ 9
6204101314 ณัฐกร มอเมือง วิทยาการคอมพิวเตอร์ 18
6204101315 ณัฐกิตติ์ หงษ์ทอง วิทยาการคอมพิวเตอร์ 24
6204101317 เดชาวัต ยุติธรรม วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6
6204101318 ธนโชติ พงษ์ปัญญา วิทยาการคอมพิวเตอร์ 18
6204101319 ธนะรัชต์ ซ่ามยอง วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6
6204101320 ธีระวัฒน์ เลาว้าง วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3
6204101322 นรภัทร แคว้งใจ วิทยาการคอมพิวเตอร์ 24
6204101323 นราวิชญ์ ศิริ วิทยาการคอมพิวเตอร์ 30
6204101324 นันทิศ เชี่ยวชาญ วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3
6204101328 ปรมินทร์ กรกีรติการ วิทยาการคอมพิวเตอร์ 12
6204101331 ปรีดา สดศรีทอง วิทยาการคอมพิวเตอร์ 15
6204101337 พิริยะพงศ์ วิริปัญญา วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3
6204101338 เพ็ญลักษณ์ บุญพูน วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6
6204101340 ภาสกร เจริญศิลป์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6
6204101343 เมฆินทร์ จีนะวรรณ วิทยาการคอมพิวเตอร์ 30
6204101347 วรพล ใจดี วิทยาการคอมพิวเตอร์ 21
6204101348 วิภาวี เครื่องพนัด วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3
6204101349 ศตพร ทองสกุล วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3
6204101351 ศิริวุฒิ ภูวนาสันติ วิทยาการคอมพิวเตอร์ 18
6204101352 ศิลาดล ประคองธนะพันธุ์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ 24
6204101353 สกุณา ธนาเสถียร วิทยาการคอมพิวเตอร์ 12
6204101354 สรสิช ไชยราษฎร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ 24
6204101355 สราวุฒิ ภัทรภูวดล วิทยาการคอมพิวเตอร์ 18
6204101356 สวรรยา กุญชรกิตติคุณ วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6
6204101358 สิทธินันท์ ศิริจันทร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ 30
6204101361 อัญญมณี พุกแก้ว วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3
6204101364 อานนท์ แซ่เฮ้ง วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3
6204102304 ทักษพร เชษฐอุ่นเรือน เทคโนโลยีชีวภาพ 3
6204102308 นันธิกา วันยา เทคโนโลยีชีวภาพ 3
6204102312 รุจรดา ปัญญาโน เทคโนโลยีชีวภาพ 15
6204103304 ประยุกต์ เขตประกร เคมี 6
6204103306 พิราพร ผดุงชาติ เคมี 3
6204103309 มานิตา วงค์ปะละ เคมี 3
6204103312 อรทัย เครือสาร เคมี 6
6204103315 สุกัญญา นามแก้ว เคมี 6
6204104305 หมวย หอมชื่น สถิติและการจัดการสารสนเทศ 30
6204105301 กันยารัตน์ กมลสดใส คณิตศาสตร์ 27
6204105302 จิราภรณ์ อภิรักษ์มงคล คณิตศาสตร์ 42
6204105305 ชนัญธิดา ปิ่นแสงแก้ว คณิตศาสตร์ 42
6204105306 ญานากร ปัญญา คณิตศาสตร์ 27
6204105307 ณัฐธิดา ธนานันท์ คณิตศาสตร์ 21
6204105308 ธันย์ชนก สุยะ คณิตศาสตร์ 27
6204105309 ปริศนา มหาวงค์ คณิตศาสตร์ 42
6204105311 พรพรรณ จันทร์แก้ว คณิตศาสตร์ 36
6204105312 ยลดา ศิริรัตน์ คณิตศาสตร์ 42
6204105313 วัลยา แก้วจา คณิตศาสตร์ 42
6204105315 กรทิพย์ กันทา คณิตศาสตร์ 30
6204106301 กรกต ดวงแก้วกาศ เทคโนโลยีสารสนเทศ 18
6204106302 กรณ์พงศ์ จำปาจิรัตน์ เทคโนโลยีสารสนเทศ 12
6204106304 ณัฏฐพร ศิริบูรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ 18
6204106306 ณัฐธยาน์ ปาวงศ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ 18
6204106307 ณัฐพงศ์ วาจามธุระ เทคโนโลยีสารสนเทศ 18
6204106309 ไตรภพ พวงชื่น เทคโนโลยีสารสนเทศ 18
6204106313 ธนากร จันต๊ะไพร เทคโนโลยีสารสนเทศ 12
6204106314 ธัญลักษณ์ วงค์ใหม่ เทคโนโลยีสารสนเทศ 18
6204106315 นทีกานต์ เวียงอุดม เทคโนโลยีสารสนเทศ 18
6204106316 พชร สมบูรณ์ชัย เทคโนโลยีสารสนเทศ 6
6204106319 ภูวฤทธิ์ ธรรมเดช เทคโนโลยีสารสนเทศ 6
6204106321 วรวิชญ์ มณีธรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ 15
6204106322 วันวิสา ประดิษฐอุกฤษฎ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ 18
6204106324 ศราวรรณ ปุ๊ดแค เทคโนโลยีสารสนเทศ 18
6204106326 ศุภฐิติ สำลีร่วง เทคโนโลยีสารสนเทศ 18
6204106327 ศุภณัฐ สุภากาศ เทคโนโลยีสารสนเทศ 18
6204106332 สุวันไชย ชุ่มพงษ์พันธ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ 18
6204106333 อิทธิพล ครรชิตสกุล เทคโนโลยีสารสนเทศ 9
6204109301 ธรรศพงศ์ สายบุญผาง ฟิสิกส์ประยุกต์ 6
6204109302 เปมิกา เขวาลำธาร ฟิสิกส์ประยุกต์ 15
6204109304 ลดาทิพย์ เรือนสูง ฟิสิกส์ประยุกต์ 12
6204109305 อิชยา รัตนสุพงษ์ ฟิสิกส์ประยุกต์ 30
6204109307 ธีรภัทร อุ่นนันกาศ ฟิสิกส์ประยุกต์ 15
6204109308 นิชนันท์ เนียมทัด ฟิสิกส์ประยุกต์ 3
6204109309 เจษฎา ปีกลอง ฟิสิกส์ประยุกต์ 18
6304101301 กนกกร เขตรักษา วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3
6304101302 กมลวรรณ บัวคำ วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6
6304101303 กรวิชญ์ ปุกคำนวล วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3
6304101304 กรวิทย์ ประกาศ วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6
6304101306 กฤติยา ถนอมใจเกษม วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3
6304101307 กฤษฎิ์ แซ่เอี้ยว วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6
6304101308 กองทัพ วรากุลปกรณ์ศิริ วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3
6304101309 กัลย์สุดา ดวงดาว วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3
6304101311 กิตติพงษ์ ผิวทอง วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3
6304101312 คฑาวุธ พลเมือง วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3
6304101313 จักริน ษมาจิตรสุริยา วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3
6304101314 จีรนันท์ แก้วม่วงมัน วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6
6304101315 จีรวรรณ แก้วม่วงมัน วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6
6304101317 เจษฎากร เพลัย วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6
6304101318 ฉัตรมงคล ในนามมหมัด วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3
6304101319 ชนากานต์ ตันตาวิน วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6
6304101320 ชบา ปิ่นเพชรกุล วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6
6304101321 ชวัลวิทย์ เลาหาง วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3
6304101322 ชาคริต เกตุสุจา วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3
6304101325 ณัฐชยา เตปันวงศ์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6
6304101326 ณัฐพล มณีวรรณ์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6
6304101327 ดิชพงศ์ วิเศษอุดมศักดิ์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6
6304101328 ทนัชชา ปละวุฒิ วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3
6304101330 เทวินทร์ อินตา วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6
6304101331 ธนกิจ สุภะกรรม วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6
6304101333 ธนภรณ์ พึ่งแพง วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6
6304101334 ธนภรณ์ เสนาวงษ์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3
6304101335 ธัญชนก ปัญญาคำ วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3
6304101336 ธีรวัฒน์ บุญภูมิ วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3
6304101337 นนทวัฒน์ กันทะวงค์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6
6304101339 นนภวัฒน์ ศรีนวล วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6
6304101340 นพดล หอมจันทร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6
6304101342 นวรัตณ์ กันทาหลี วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3
6304101344 บัณทัต คงสมบัติ วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3
6304101345 บุญยานุช พุฒิเมธาวุฒิ วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6
6304101348 พรชิตา ไข่แก้ว วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6
6304101349 พัฒนพงศ สัมพันธโน วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6
6304101350 พิทยา ถาวรอ้าย วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6
6304101351 พิศณุพงษ์ ชุ่มใจ๋ วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6
6304101354 ภัทรธิดา พงศ์พัสนันท์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6
6304101355 ภัทรวดี จันทมณี วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6
6304101358 ลดาวัลย์ แสนเทพ วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3
6304101359 ลักษณารีย์ กุสาวดี วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6
6304101364 ศิริมงคล ทาริน วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6
6304101366 ศุภกร สังข์ป้อม วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3
6304101367 ศุภกฤต ปาละนันท์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6
6304101368 ศุภชัย รอดฤทธิ์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6
6304101370 สราวุฒิ การะภักดี วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3
6304101372 สันติภาพ มะโนวงค์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6
6304101373 สิรวิชญ์ สุภาพงษ์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3
6304101374 สิริยา นามออ วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6
6304101375 เสฎฐวุฒิ ปู่ตน วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6
6304101376 อนุภัทร ภู่ทอง วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6
6304101378 อรรษิกมล ศรีสุพรรณ วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6
6304101379 อัครวุฒิ ปริสุทธิ์สุนทร วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6
6304101381 อุษา จุ้ยแหวว วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6
6304101382 เอกรินทร์ แสงยอ วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6
6304101385 ศุภวิชญ์ นิปุณะ วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6
6304101386 สหัสวรรษ สุยะ วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3
6304101388 วีระชัย แสงคม วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6
6304102301 กรกนก หงสาอ่อน เทคโนโลยีชีวภาพ 15
6304102302 กฤษดา เพ็ชด้วง เทคโนโลยีชีวภาพ 30
6304102303 กิตติกา แก้วริน เทคโนโลยชีวภาพ 12
6304102304 จิราวรรณ เชียงตา เทคโนโลยีชีวภาพ 30
6304102305 ชนาพร ขันแก้ว เทคโนโลยีชีวภาพ 18
6304102307 ชลิดา ภานุรัตน์ เทคโนโลยีชีวภาพ 30
6304102308 ณัฏฐนิช วิทยาดีมาก เทคโนโลยีชีวภาพ 30
6304102310 ปาณิสรา วรรณะ เทคโนโลยีชีวภาพ 30
6304102311 พนิตา วนาอาสา เทคโนโลยีชีวภาพ 30
6304102313 พิณญาพร วงค์สามาร เทคโนโลยชีวภาพ 18
6304102314 ภาณุวัฒน์ บัวระวงค์ เทคโนโลยีชีวภาพ 3
6304102318 วรางคณา โสภา เทคโนโลยีชีวภาพ 12
6304102319 เวียงพิงค์ ขัดสีแสง เทคโนโลยีชีวภาพ 30
6304102320 ศุภรดา สมบูรณ์ เทคโนโลยีชีวภาพ 18
6304102321 สุธิษา ขัติหอม เทคโนโลยีชีวภาพ 30
6304102322 อดิพงษ์ โพธิจักร์ เทคโนโลยีชีวภาพ 30
6304103309 นที ประเสริฐนอก เคมี 3
6304103320 ศิรินภา ใจมา เคมี 3
6304103323 สุริยาพร ยอดแก้ว เคมี 3
6304104302 ธัญญรัตน์ ขันธมะ สถิติและการจัดการสารสนเทศ 18
6304105302 ชลธิชา ผ่านชมภู คณิตศาสตร์ 15
6304105303 ธนกฤต ไชยวงค์ คณิตศาสตร์ 12
6304105304 ธนาธร ลอยเลิศ คณิตศาสตร์ 12
6304105305 นัตดานัย แช่มช้อย คณิตศาสตร์ 12
6304105306 บรรณวัฒน์ ศรีเอี่ยมกุล คณิตศาสตร์ 12
6304105307 พรสุนีย์ ภักดีวงษาสกุล คณิตศาสตร์ 12
6304105308 วิชชุตา สุบินรักษ์ คณิตศาสตร์ 3
6304105309 ศิริวรรณ หาระมี คณิตศาสตร์ 12
6304105311 อินทิดา มาพิทักษ์ คณิตศาสตร์ 12
6304105312 อิบรอเฮม มุสิกะพันธ์ คณิตศาสตร์ 12
6304106301 กฤติชัย โรจะนะ สถิติและการจัดการสารสนเทศ 6
6304106303 กิตติพงศ์ พรหมเรืองฤทธิ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ 3
6304106304 เกียรติกุล กิจสงวน เทคโนโลยีสารสนเทศ 3
6304106305 จณิตตา เจริญศิริ เทคโนโลยีสารสนเทศ 3
6304106306 จารุกิตติ์ กัญญา เทคโนโลยีสารสนเทศ 3
6304106307 จุฑามาศ พงษ์เถื่อน เทคโนโลยีสารสนเทศ 3
6304106308 เจตนิพัทธ์ ทองรอด เทคโนโลยีสารสนเทศ 3
6304106309 เจษฎาพงษ์ ปุ๊ดใจ เทคโนโลยีสารสนเทศ 3
6304106310 เจษฎาภรณ์ ปุ๊ดใจ เทคโนโลยีสารสนเทศ 3
6304106311 ชนาพร ภูนสุวรรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ 3
6304106314 ณัฐพล นวนอ่อน เทคโนโลยีสารสนเทศ 3
6304106315 ถิระพจน์ ถีระพันธ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ 3
6304106316 ทักษ์ดนัย ฤกษ์สกุลชัย เทคโนโลยีสารสนเทศ 3
6304106318 ธนกร วงศ์ลังกา เทคโนโลยีสารสนเทศ 3
6304106321 ธนศักดิ์ ราชล้อม เทคโนโลยีสารสนเทศ 3
6304106322 ธนัญชัย ไชยชะนะ เทคโนโลยีสารสนเทศ 3
6304106323 นิธิวิทย์ ตันสวัสดิ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ 6
6304106324 บรรพต รัตนดิลกกุล เทคโนโลยีสารสนเทศ 3
6304106325 บวรทัต จำปาทอง เทคโนโลยีสารสนเทศ 3
6304106327 พันธกานต์ คนเที่ยง เทคโนโลยีสารสนเทศ 3
6304106329 ภัคพล ปานบัว เทคโนโลยีสารสนเทศ 3
6304106330 ภูรินท์ ทองแดง เทคโนโลยีสารสนเทศ 3
6304106331 ภูวิศ คำสุขา เทคโนโลยีสารสนเทศ 3
6304106333 รัชชานนท์ เพ็ชรหาญ เทคโนโลยีสารสนเทศ 3
6304106334 วาสนา กิมอ่อน เทคโนโลยีสารสนเทศ 3
6304106335 ศศินา เฮงสิน เทคโนโลยีสารสนเทศ 3
6304106336 ศุภกร เปียงเจริญ เทคโนโลยีสารสนเทศ 3
6304106338 สุรเชษฐ ลาภโต เทคโนโลยีสารสนเทศ 3
6304106339 หัสยา ขาวใหม่ เทคโนโลยีสารสนเทศ 3
6304106340 อรพินท์ จันทา เทคโนโลยีสารสนเทศ 3
6304106341 อัญญารัตน์ อินทรมงคล เทคโนโลยีสารสนเทศ 3
6304106342 สกุลดี ลิ้มวัฒนะ เทคโนโลยีสารสนเทศ 3
6304108301 กันต์นิษฐ์ วังคีรี นวัตกรรมเคมีอุตสาหกรรม 3
6304108302 วชิรญาณ์ ศรีจันทร์ นวัตกรรมเคมีอุตสาหกรรม 3
6304308001 ธีราวุฒิ หงษ์ฟ้อน นวัตกรรมเคมีอุตสาหกรรม 3
6304503001 พิมพรรณ เลี้ยงถนอม เคมีประยุกต์ 3
6314102344 ณัฐมน เตชะขจรเกียรติ เทคโนโลยีชีวภาพ 3
6314102345 ดนุนุช สุจา เทคโนโลยีชีวภาพ 3
6404101303 กัญญาพัชร ยศสนิท วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6
6404101306 ขวัญชนก เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3
6404101307 จิรายุ สวนสำราญ วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3
6404101308 ชมพูนุช สุภารัตน์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6
6404101309 ชยณัฐ เชื้อเมืองพาน วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6
6404101310 ซิมมิ กุกเรยา วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6
6404101312 ณรงค์เกียรติ นามห้วยทอง วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3
6404101313 ณัฐชนน รัตนวิชัยกุล วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6
6404101315 ต้นตระการ วงค์สถาน วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6
6404101316 ตะวัน สุรินา วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3
6404101317 ติณณ์ ศรีสมศักดิ์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3
6404101318 ไตรภาค สิทธิแก้ว วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6
6404101322 ธีรพงศ์ พัตภักดิ์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3
6404101324 นิมมิตา สมริน วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3
6404101330 ภราดร ศรีทา วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3
6404101332 เมธาวัฒน์ มหาวัน วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6
6404101333 เมธินี อัจฉราภัสร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6
6404101335 รุ่งเจริญ โพธิ์ศรี วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3
6404101336 ฤทธิรุจน์ อุ่นตาล วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3
6404101338 วชรพล ไชยวรรณ วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3
6404101341 ศรายุทธ ธรรมากาศ วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6
6404101342 ศิระณัฐ จันทะกี วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3
6404101345 เศรษฐพงศ์ อินทร์แสง วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6
6404101347 สุจิตรา ปานการะเกตุ วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3
6404101354 กณิศนันท์ ทองสกุล วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6
6404101356 กุณช์ศุภณัฐ ศรีตาบุตรวรัตถ์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6
6404101357 ชนันฌ์ณภัสฐ์ สิงห์คาล วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6
6404101359 ณภัทร บัวบาน วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3
6404101361 ธนวัฒน์ ภิลุมวงค์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6
6404101362 ธนวันต์ อริยะ วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3
6404101363 ธนาคม ขวัญเงิน วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3
6404101365 พงศกร คูณเสนา วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6
6404101371 วรกมล บัวเรือน วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3
6404101372 ศิริชัย เกษมสุข วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6
6404101373 ศุภกร ใจผ่อง วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3
6404101375 สุทธิชาญ์ สอนบาลี วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3
6404101377 อภิวัฒน์ ไชยา วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3
6404101378 อัจฉริยะณัฐ ปะฏิเต วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6
6404102324 สุภัสสร มณีย์ เทคโนโลยีชีวภาพ 3
6404103302 กานต์สิรี ราชแป้น เคมี 3
6404103304 ชมัยพร ปะระวัง เคมี 3
6404103306 ณิชากร เริกอินทร์ เคมี 3
6404103307 ดลณพร แย้มวงษ์ เคมี 3
6404103309 ธนพร พิสัยพันธ์ เคมี 3
6404103310 ธัชพรรณ ปัตตะวงค์ เคมี 3
6404103312 นิติธร สะแม เคมี 3
6404103320 อภัสรา ยิ้มทัด เคมี 3
6404103322 นฤมล จันทนชาติ เคมี 6
6404103324 รัตนาภรณ์ สีทำมี เคมี 3
6404106305 จักษุรัตน์ จันเป็ง เทคโนโลยีสารสนเทศ 3
6404106306 เจษฎา อินต๊ะวัน เทคโนโลยีสารสนเทศ 3
6404106307 ชลธิชา เอี่ยมเส็ง เทคโนโลยีสารสนเทศ 3
6404106308 ณัฐนรี อุประ เทคโนโลยีสารสนเทศ 3
6404106310 ทักษ์ดนัย สุกาโก เทคโนโลยีสารสนเทศ 3
6404106313 ธนัชพร ภาคาหาญ เทคโนโลยีสารสนเทศ 3
6404106314 ธัญวรัตน์ มณเฑียรมณีรัตน์ เทคโนโลยีสารสนเทศ 6
6404106315 ธัญวรัตม์ พิมประสาร เทคโนโลยีสารสนเทศ 3
6404106318 เธียรเทวัญ มุ่งคิด เทคโนโลยีสารสนเทศ 3
6404106320 นันทวัฒน์ แปงกลาง เทคโนโลยีสารสนเทศ 3
6404106321 ปฏิภาน กรุณา เทคโนโลยีสารสนเทศ 3
6404106322 ปวเรศ ตมป่า เทคโนโลยีสารสนเทศ 3
6404106323 ปุญญภัทร ถัดหลาย เทคโนโลยีสารสนเทศ 3
6404106324 พวงพลอย นายหน้า เทคโนโลยีสารสนเทศ 3
6404106326 ภาสกร ถ้ำทอง เทคโนโลยีสารสนเทศ 3
6404106327 ภูริช ศรีสุขพันธ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ 6
6404106328 ภูริศิษฏ์ แซ่จาง เทคโนโลยีสารสนเทศ 3
6404106329 มนัสทวี คำวังสวัสดิ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ 3
6404106330 รพีภัทร วงค์ขัติย์ เทคโนโลยีสารสนเทศ 3
6404106332 วรพรต วงค์คำมา เทคโนโลยีสารสนเทศ 3
6404106333 วัชรินทร์ เปตานนท์ เทคโนโลยีสารสนเทศ 3
6404106334 วันชัย ยวงขาว เทคโนโลยีสารสนเทศ 3
6404106335 วิภาส หวานหวิน เทคโนโลยีสารสนเทศ 6
6404106336 วีรนันท์ เป็งเขียว เทคโนโลยีสารสนเทศ 3
6404106339 สกล ภพภาณุมาศ เทคโนโลยีสารสนเทศ 3
6404106340 สราวุฒิ อนันต์วิไล เทคโนโลยีสารสนเทศ 3
6404106342 สิริณัฏฐ์ ปานรักษา เทคโนโลยีสารสนเทศ 6
6404106344 อธิวัฒน์ อินต๊ะ เทคโนโลยีสารสนเทศ 3
6404106345 อนุชา บุญมา เทคโนโลยีสารสนเทศ 3
6404106347 อรญา กาจารี เทคโนโลยีสารสนเทศ 3
6404106348 อริสรา ปิ่นโพธิ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ 3
6404106350 คณาธิป พรมเพ็ชร เทคโนโลยีสารสนเทศ 3
6404106352 ณัฐยศ จ้อยเจริญ เทคโนโลยีสารสนเทศ 3
6404106353 ธนกฤต นันไชย เทคโนโลยีสารสนเทศ 3
6404106355 นนทกร จันทรา เทคโนโลยีสารสนเทศ 3
6404106358 ภูมิภัธ หอมฉุน เทคโนโลยีสารสนเทศ 3
6404106361 วรโชติ ตาชนะ เทคโนโลยีสารสนเทศ 3
6404106363 ศักดิ์สิทธิ์ นัยสุนทร เทคโนโลยีสารสนเทศ 3
6404106364 สรวิศ มูลรส เทคโนโลยีสารสนเทศ 3
6404106365 สุดารัตน์ รัตนศิลป์ เทคโนโลยีสารสนเทศ 3
6404106366 สุทธิลักษณ์ แสนพรหม เทคโนโลยีสารสนเทศ 3
6404307002 มณธวัช วิบูลย์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนาโน 3
6404503001 สุภาพร เจนคุรุธรรม เคมีประยุกต์ 3
6504101302 กฤตชนนนท์ สังเส้ง วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3
6504101305 กิตติพิพัฒน์ ตันเจริญ วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3
6504101307 เกียรติ์ติพงษ์ วงศ์มุ่ย วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3
6504101312 จิรวัฒน์ คงอยู่ วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3
6504101316 ชนะภัย วีระ วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3
6504101317 ชนะภูมิ มลธุรัช วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3
6504101319 ชานนท์ ชัยวงค์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3
6504101322 ฌานวัฒน์ อินหน่อ วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3
6504101323 ฐิติพันธุ์ ใจศิล วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3
6504101324 ฐิติวัสส์ เพชรแทน วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3
6504101325 ณัฏฐพล แก้วเลื่อน วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3
6504101329 เดชาวุธ แก้วเอี้ยง วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3
6504101330 ติณณภพ จำปาทอง วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3
6504101332 ทวีวัฒน์ จันทะกี วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3
6504101333 ทศพร ทานสุพรรณ วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3
6504101335 ทิพญาดา แก้วมะคำ วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3
6504101340 ธนดล อิ่นมะโน วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3
6504101343 ธรณ์ธรรศ ปรางเพ็ชร วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3
6504101350 นรธีร์ ตันตะละ วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3
6504101351 ปภาวิน นายบุญ วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3
6504101353 ประภาวรินทร์ องอาจอุดมรัตน์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3
6504101355 ปวันรัตน์ ใจยวง วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3
6504101364 พิมลพรรณ ดวงติ๊บ วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3
6504101366 พูนทรัพย์ อึ่งฮวบ วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3
6504101370 ภาณุวัฒน์ มณีศรี วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3
6504101384 วัฒนพงศ์พันธ์ พรมน้อย วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3
6504101389 ศรายุทธ์ เอี่ยมอุไร วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3
6504101390 ศักดิ์นรินทร์ ม่วงศิริ วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3
6504101391 ศักรินทร์ บุญมา วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3
6504101392 ศิรวิทย์ หาญณรงค์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3
6504101395 ศิวกร ธรรมมัง วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3
6504101400 ศุภวิชญ์ เชิดชูธรรม วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3
6504101401 ษุภากร อนันต์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3
6504101402 สรวิชญ์ บุญเสรฐ วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3
6504101403 สิรวิชญ์ เกิดชนะ วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3
6504101408 อติเทพ ปักสังคะเณย์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3
6504101410 อภิเชษฐ์ เทพนันตา วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3
6504101412 อิทธิราช ใจดี วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3
6504101413 เอื้ออังกูร จันทร์ชมภู วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3
6504103305 ไกรวิทย์ พรหมเสน เคมี 3
6504103315 ทวีเกียรติ เเก้วหอม เคมี 3
6504103328 ภูริทัต ดวงหมื่น เคมี 3
6504104301 จิตบูรพา คำมา สถิติ 6
6504104302 ธีรศักดิ์ ตาสาย สถิติ 6
6504104305 ภาณุพงศ์ วันทอง สถิติ 3
6504104306 เยาวภา จันเขียว สถิติ 3
6504104308 หัสยา สูงพิมพ์ สถิติ 3
6504104311 ภูเมธ ผูกใจ สถิติ 3
6504104312 มัทนพร วิญญาเงือก สถิติ 6
6504104313 อนุภาพ วงศ์ษา สถิติ 6
6504104314 ชญานิน วัฒนาฟุ้งเจริญ สถิติ 3
6504106307 กิติพงษ์ สิทธิกัน เทคโนโลยีสารสนเทศ 3
6504106333 ชัชวาลย์ ถกลพัฒนกุล เทคโนโลยีสารสนเทศ 3
6504106350 ธนกฤต เถายศ เทคโนโลยีสารสนเทศ 3
6504106370 ปฏิภาณ ขัดเรือน เทคโนโลยีสารสนเทศ 3
6504106377 พัณณิตา สิงห์คะ เทคโนโลยีสารสนเทศ 3
6504106391 มณฑล อินโต๋ เทคโนโลยีสารสนเทศ 3
6504106395 ฤทัยชนก กาซัน เทคโนโลยีสารสนเทศ 3
6504106399 วรกร บ้านกระโทก เทคโนโลยีสารสนเทศ 3
6504106401 วราวุฒิ แสนวงศ์คำ เทคโนโลยีสารสนเทศ 3
6504106409 ศิรประภา ทาบุตร เทคโนโลยีสารสนเทศ 3
6504106425 อชิระ วันทะมาศ เทคโนโลยีสารสนเทศ 3
6504106427 อนุวัฒน์ ชัยชะนะ เทคโนโลยีสารสนเทศ 3
6504107302 ชรินรัตน์ ปัญญา นวัตกรรมวัสดุ 3
6504107304 นัทธชา ไชยวรรณ์ นวัตกรรมวัสดุ 3
6504107306 พชรพล พลฤทธิ์ นวัตกรรมวัสดุ 3
6504108302 จิดาภา พิมพ์ทอง นวัตกรรมเคมีอุตสาหกรรม 3
6504108304 ชนัดดา จันดาหาญ นวัตกรรมเคมีอุตสาหกรรม 3
6504108309 เทพฤทธิ์ จาง นวัตกรรมเคมีอุตสาหกรรม 3
6504108313 วรรณวิษา กระจ่างฉาย นวัตกรรมเคมีอุตสาหกรรม 3
6504108316 สุนิสา ตระกูลศรี นวัตกรรมเคมีอุตสาหกรรม 3
6504108320 อธิราช เยือกเย็น นวัตกรรมเคมีอุตสาหกรรม 3
6504108321 จีรนันท์ บุบผาดี นวัตกรรมเคมีอุตสาหกรรม 3
6504503001 หนึ่งหทัย ชัยยา เคมีประยุกต์ 6