การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 2

( หรือ Sci-Tech 19th )

IMPORTANT DATES

 • วันสุดท้ายส่ง Abstract :
  10 มีนาคม 2564 (ไฟล์ .doc และ .pdf)
 • ประกาศผลการพิจารณา :
  ภายใน 3 วันหลังส่ง Abstract เข้าระบบ
 • วันนำเสนอผลงาน
  18 มีนาคม 2564
 • วันสุดท้ายส่ง Full Paper:
  30 มีนาคม 2564 (ไฟล์ .doc และ .pdf)
 • วันออกเล่ม Proceeding แบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์
  30 มิถุนายน 2564

หนังสือประชาสัมพันธ์

รายชื่อผู้สมัครเข้าร่วม

ในการนำเสนอผลงาน Science Technology and Innovation

# ชื่อ-สกุล ประเภท มหาวิทยาลัย กลุ่ม บทคัดย่อ สถานะ ชำระค่าสมัคร
1 นางสาวอภิชญา ปริศนานันทกุล นิสิต/นักศึกษา เชียงใหม่ กลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพ อัพโหลด Abstract แล้ว อนุมัติให้นำเสนอ ชำระแล้ว
2 นายคณิน ฉัตรธนพงศ์ นิสิต/นักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กลุ่มคณิตศาสตร์และสถิติ อัพโหลด Abstract แล้ว อนุมัติให้นำเสนอ ชำระแล้ว
3 นายสาริน สมเป็ง นิสิต/นักศึกษา เเม่โจ้ เชียงใหม่ กลุ่มคณิตศาสตร์และสถิติ อัพโหลด Abstract แล้ว อนุมัติให้นำเสนอ ชำระแล้ว
4 นางสาววราทิพย์ ชวนคิด นิสิต/นักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพ อัพโหลด Abstract แล้ว อนุมัติให้นำเสนอ ชำระแล้ว
5 นายเกียรติศักดิ์ ทาเจริญ นิสิต/นักศึกษา แม่โจ้ กลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพ อัพโหลด Abstract แล้ว อนุมัติให้นำเสนอ ชำระแล้ว
6 นางสาวอทิตยา คำมา นิสิต/นักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กลุ่มคณิตศาสตร์และสถิติ อัพโหลด Abstract แล้ว อนุมัติให้นำเสนอ ชำระแล้ว
7 นายธนาวัฒน์ แก้วแฟง นิสิต/นักศึกษา ราชภัฎพิบูลสงคราม กลุ่มวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ อัพโหลด Abstract แล้ว อนุมัติให้นำเสนอ ชำระแล้ว
8 นางสาวรสศรินทร์ บุญรอด นิสิต/นักศึกษา แม่โจ้ กลุ่มวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ อัพโหลด Abstract แล้ว อนุมัติให้นำเสนอ ชำระแล้ว
9 นางสาวภาณุมาศ อีศพงศ์ นิสิต/นักศึกษา ธรรมศาสตร์ กลุ่มคณิตศาสตร์และสถิติ อัพโหลด Abstract แล้ว อนุมัติให้นำเสนอ ชำระแล้ว
10 ว่าที่ร้อยตรีกิตติพงศ์ บุญธิ นิสิต/นักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้/เชียงใหม่ กลุ่มคณิตศาสตร์และสถิติ อัพโหลด Abstract แล้ว อนุมัติให้นำเสนอ ชำระแล้ว
11 นายเฉลิมรัช นนทะภา นิสิต/นักศึกษา ธรรมศาสตร์ กลุ่มคณิตศาสตร์และสถิติ อัพโหลด Abstract แล้ว อนุมัติให้นำเสนอ ชำระแล้ว
12 นายวีรพงศ์ มโนปา นิสิต/นักศึกษา ธรรมศาสตร์ กลุ่มคณิตศาสตร์และสถิติ อัพโหลด Abstract แล้ว อนุมัติให้นำเสนอ ชำระแล้ว
13 นางสาวนิศาชม กันทะรัญ นิสิต/นักศึกษา ราชภัฏเชียงใหม่ กลุ่มคณิตศาสตร์และสถิติ อัพโหลด Abstract แล้ว อนุมัติให้นำเสนอ รอตรวจสอบ
14 นางสาวกัญญารัตน์ ไชยมงคล นิสิต/นักศึกษา ราชภัฏเชียงใหม่ กลุ่มคณิตศาสตร์และสถิติ อัพโหลด Abstract แล้ว อนุมัติให้นำเสนอ รอตรวจสอบ
15 นางสาวเอื้ออังกูร ศรีวิชัย นิสิต/นักศึกษา ราชภัฏเชียงใหม่ กลุ่มคณิตศาสตร์และสถิติ อัพโหลด Abstract แล้ว อนุมัติให้นำเสนอ รอตรวจสอบ
16 นางสาวสนทริยา อินตา นิสิต/นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ กลุ่มคณิตศาสตร์และสถิติ อัพโหลด Abstract แล้ว อนุมัติให้นำเสนอ รอตรวจสอบ
17 นางสาวนาตาชา มามะณี นิสิต/นักศึกษา ราชภัฏเชียงใหม่ กลุ่มคณิตศาสตร์และสถิติ อัพโหลด Abstract แล้ว อนุมัติให้นำเสนอ รอตรวจสอบ
18 นางสาวทรรศิกา ภาพน้ำ นิสิต/นักศึกษา มหาสารคาม กลุ่มวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ อัพโหลด Abstract แล้ว อนุมัติให้นำเสนอ ชำระแล้ว
19 นายณัฐวุฒิ อุ่นมาลย์ นิสิต/นักศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กลุ่มวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ อัพโหลด Abstract แล้ว อนุมัติให้นำเสนอ ชำระแล้ว
20 นายสุธิราช บุญเมืองขวา นิสิต/นักศึกษา แม่โจ้ กลุ่มวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ อัพโหลด Abstract แล้ว อนุมัติให้นำเสนอ ชำระแล้ว
21 นายพุฒิชัย แก่นจันทร์ นิสิต/นักศึกษา แม่โจ้ กลุ่มวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ อัพโหลด Abstract แล้ว อนุมัติให้นำเสนอ ชำระแล้ว
22 นายศราวุฒิ กาติ๊บ นิสิต/นักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กลุ่มวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ อัพโหลด Abstract แล้ว อนุมัติให้นำเสนอ ชำระแล้ว
23 นายณัฐกร บุรีรัตน์ นิสิต/นักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กลุ่มวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ อัพโหลด Abstract แล้ว อนุมัติให้นำเสนอ ชำระแล้ว
24 นายพีรพัฒน์ อุดมสิทธิ์ นิสิต/นักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กลุ่มวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ อัพโหลด Abstract แล้ว อนุมัติให้นำเสนอ ชำระแล้ว
25 นางสาวอติกานต์ มหิทธาฤทธิไกร นิสิต/นักศึกษา เชียงใหม่ กลุ่มคณิตศาสตร์และสถิติ อัพโหลด Abstract แล้ว อนุมัติให้นำเสนอ ชำระแล้ว
26 นายรวิภาส สมูลดี นิสิต/นักศึกษา แม่โจ้ กลุ่มวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ อัพโหลด Abstract แล้ว อนุมัติให้นำเสนอ ชำระแล้ว
27 นางสาวกันยารัตน์ นันทกิจจาไพศาล นิสิต/นักศึกษา เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กลุ่มคณิตศาสตร์และสถิติ อัพโหลด Abstract แล้ว อนุมัติให้นำเสนอ ชำระแล้ว
28 นางสาวกนกวรรณ กระตุฤกษ์ นิสิต/นักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กลุ่มคณิตศาสตร์และสถิติ อัพโหลด Abstract แล้ว อนุมัติให้นำเสนอ ชำระแล้ว
29 นางสาวมาริษา พิมพ์ศรี นิสิต/นักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กลุ่มวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ อัพโหลด Abstract แล้ว อนุมัติให้นำเสนอ ชำระแล้ว
30 นายสุรกิจ กราบทูล นิสิต/นักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กลุ่มวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ อัพโหลด Abstract แล้ว อนุมัติให้นำเสนอ ชำระแล้ว
31 นางสาวอรจินดา กานุมัด นิสิต/นักศึกษา แม่โจ้ กลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพ อัพโหลด Abstract แล้ว อนุมัติให้นำเสนอ ชำระแล้ว
32 นางสาวกนกกานต์ วงค์ษา นิสิต/นักศึกษา แม่โจ้ กลุ่มคณิตศาสตร์และสถิติ อัพโหลด Abstract แล้ว อนุมัติให้นำเสนอ ชำระแล้ว
33 นางสาวกาญจนา เก่งกาจ นิสิต/นักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กลุ่มวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ อัพโหลด Abstract แล้ว อนุมัติให้นำเสนอ ชำระแล้ว
34 นายชาญวุฒิ จายะกุล นิสิต/นักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กลุ่มวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ อัพโหลด Abstract แล้ว อนุมัติให้นำเสนอ ชำระแล้ว
35 นางสาวกมนสิตา ประมงค์ นิสิต/นักศึกษา ธรรมศาสตร์ กลุ่มคณิตศาสตร์และสถิติ อัพโหลด Abstract แล้ว อนุมัติให้นำเสนอ ชำระแล้ว
36 นางสาวโชติกา กุหลั่น นิสิต/นักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กลุ่มคณิตศาสตร์และสถิติ อัพโหลด Abstract แล้ว อนุมัติให้นำเสนอ ชำระแล้ว
37 นางสาวเพ็ญนภา ตาคำ นิสิต/นักศึกษา แม่โจ้ กลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพ อัพโหลด Abstract แล้ว อนุมัติให้นำเสนอ ชำระแล้ว
38 นางสาวชญานิษฐ์ แสนราชา นิสิต/นักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กลุ่มคณิตศาสตร์และสถิติ อัพโหลด Abstract แล้ว อนุมัติให้นำเสนอ ชำระแล้ว
39 นายยุทธการ ชุ่มมงคล นิสิต/นักศึกษา แม่โจ้ กลุ่มคณิตศาสตร์และสถิติ อัพโหลด Abstract แล้ว อนุมัติให้นำเสนอ ชำระแล้ว
40 นางสาวนพวรรณ โพบขุนทด นิสิต/นักศึกษา แม่โจ้ กลุ่มเคมี และเคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ อัพโหลด Abstract แล้ว อนุมัติให้นำเสนอ ชำระแล้ว
41 นางสาวลัดดาวัลย์ บวรศักดิ์ นิสิต/นักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กลุ่มคณิตศาสตร์และสถิติ อัพโหลด Abstract แล้ว อนุมัติให้นำเสนอ ชำระแล้ว
42 นางสาวชลธิดา ปัญจะรักษ์ นิสิต/นักศึกษา แม่โจ้ กลุ่มคณิตศาสตร์และสถิติ อัพโหลด Abstract แล้ว อนุมัติให้นำเสนอ ชำระแล้ว
43 นางสาวณัฐวดี สุธรรมานนท์ นิสิต/นักศึกษา ทักษิณ กลุ่มเคมี และเคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ อัพโหลด Abstract แล้ว อนุมัติให้นำเสนอ ชำระแล้ว
44 นางสาวโสรยา พัฒหาญ นิสิต/นักศึกษา แม่โจ้ กลุ่มวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ อัพโหลด Abstract แล้ว อนุมัติให้นำเสนอ ชำระแล้ว
45 นางสาว อัจฉรี แก้วเพ็ชรวงค์ นิสิต/นักศึกษา แม่โจ้ กลุ่มเคมี และเคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ อัพโหลด Abstract แล้ว อนุมัติให้นำเสนอ ชำระแล้ว
46 นางสาวกมลลักษณ์ นิลสุวรรณ นิสิต/นักศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพ อัพโหลด Abstract แล้ว อนุมัติให้นำเสนอ ชำระแล้ว
47 นางสาวณัชภรณ์ แจ้งมงคล นิสิต/นักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กลุ่มวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ อัพโหลด Abstract แล้ว อนุมัติให้นำเสนอ ชำระแล้ว
48 นายปรัชญา ทองสง นิสิต/นักศึกษา แม่โจ้ กลุ่มวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ อัพโหลด Abstract แล้ว อนุมัติให้นำเสนอ ชำระแล้ว
49 นายเกรียงไกร สุริยา นิสิต/นักศึกษา แม่โจ้ กลุ่มวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ อัพโหลด Abstract แล้ว อนุมัติให้นำเสนอ ชำระแล้ว
50 นายแสง สินบันเทิง นิสิต/นักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กลุ่มคณิตศาสตร์และสถิติ อัพโหลด Abstract แล้ว อนุมัติให้นำเสนอ ชำระแล้ว
51 นายชานนท์ กันหอม นิสิต/นักศึกษา แม่โจ้เชียงใหม่ กลุ่มวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ อัพโหลด Abstract แล้ว อนุมัติให้นำเสนอ ชำระแล้ว
52 นายธีรชัย มีวงศ์ นิสิต/นักศึกษา แม่โจ้ กลุ่มคณิตศาสตร์และสถิติ อัพโหลด Abstract แล้ว อนุมัติให้นำเสนอ ชำระแล้ว
53 นายทัศนันท์ จันทร อาจารย์ ราชภัฏเชียงใหม่ กลุ่มวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ อัพโหลด Abstract แล้ว อนุมัติให้นำเสนอ ชำระแล้ว
54 นายณรงค์ ณรงค์รัตน์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กลุ่มวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ อัพโหลด Abstract แล้ว อนุมัติให้นำเสนอ ชำระแล้ว
55 นางสาวรวิวรรณ หมานจันทร์ นิสิต/นักศึกษา ราชภัฎสงขลา กลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพ อัพโหลด Abstract แล้ว อนุมัติให้นำเสนอ ชำระแล้ว
56 นายพงศธร สร้อยอินต๊ะ นิสิต/นักศึกษา แม่โจ้ กลุ่มวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ อัพโหลด Abstract แล้ว อนุมัติให้นำเสนอ ชำระแล้ว
57 นายภาสกร เหมืองทองมูล นิสิต/นักศึกษา แม่โจ้เชียงใหม่ กลุ่มวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ อัพโหลด Abstract แล้ว อนุมัติให้นำเสนอ ชำระแล้ว
58 นางสาววริศรา สังสนา นิสิต/นักศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กลุ่มวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ อัพโหลด Abstract แล้ว อนุมัติให้นำเสนอ ชำระแล้ว
59 นางสาวปรีดาภรณ์ ตรีพจนีย์ นิสิต/นักศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กลุ่มวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ อัพโหลด Abstract แล้ว อนุมัติให้นำเสนอ ชำระแล้ว
60 นายก้องนเรนทร์ ใจคำปัน นิสิต/นักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กลุ่มคณิตศาสตร์และสถิติ อัพโหลด Abstract แล้ว อนุมัติให้นำเสนอ ชำระแล้ว
61 นายจิรพงษ์ วงศ์ภมร นิสิต/นักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กลุ่มคณิตศาสตร์และสถิติ อัพโหลด Abstract แล้ว อนุมัติให้นำเสนอ ชำระแล้ว
62 นายภัคพงศ์ ปัญธิญา นิสิต/นักศึกษา แม่โจ้ กลุ่มคณิตศาสตร์และสถิติ อัพโหลด Abstract แล้ว อนุมัติให้นำเสนอ ชำระแล้ว
63 นางสาวรจนา แสงเฮ่อ นิสิต/นักศึกษา ราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน กลุ่มวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ อัพโหลด Abstract แล้ว อนุมัติให้นำเสนอ ชำระแล้ว
64 นางสาวจารุวรรณ จิวหานัง นิสิต/นักศึกษา ราชภัฏเชียงใหม่ กลุ่มคณิตศาสตร์และสถิติ อัพโหลด Abstract แล้ว อนุมัติให้นำเสนอ รอตรวจสอบ
65 นายทักษ์ดนัย เศษรัตนา นิสิต/นักศึกษา แม่โจ้ กลุ่มวัสดุศาสตร์และฟิสิกส์ประยุกต์ อัพโหลด Abstract แล้ว อนุมัติให้นำเสนอ ชำระแล้ว
66 นายธนชัย วิมาละ นิสิต/นักศึกษา ราชภัฏเชียงใหม่ กลุ่มคณิตศาสตร์และสถิติ อัพโหลด Abstract แล้ว อนุมัติให้นำเสนอ รอตรวจสอบ
67 นายทะเลไทย สิงวงค์ นิสิต/นักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กลุ่มวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ อัพโหลด Abstract แล้ว อนุมัติให้นำเสนอ ชำระแล้ว
68 นางสาวมาริศา ปัญญาใจ๋ นิสิต/นักศึกษา ราชภัฏเชียงใหม่ กลุ่มคณิตศาสตร์และสถิติ อัพโหลด Abstract แล้ว อนุมัติให้นำเสนอ รอตรวจสอบ
69 นางสาวรัชฎาพร ปินทิพย์ นิสิต/นักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กลุ่มคณิตศาสตร์และสถิติ อัพโหลด Abstract แล้ว อนุมัติให้นำเสนอ ชำระแล้ว
70 นางสาวศรัณย์พร แก้วเต๋จา นิสิต/นักศึกษา แม่โจ้ กลุ่มคณิตศาสตร์และสถิติ อัพโหลด Abstract แล้ว อนุมัติให้นำเสนอ ชำระแล้ว
71 นางสาววรรณวิสา แข่งขัน นิสิต/นักศึกษา แม่โจ้ กลุ่มคณิตศาสตร์และสถิติ อัพโหลด Abstract แล้ว อนุมัติให้นำเสนอ ชำระแล้ว
72 อาจารย์รัตนนุช จันทร์เพ็ญ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพ อัพโหลด Abstract แล้ว อนุมัติให้นำเสนอ ชำระแล้ว
73 นางสาวริตารัตน์ ด้วงบู่ นิสิต/นักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กลุ่มคณิตศาสตร์และสถิติ อัพโหลด Abstract แล้ว อนุมัติให้นำเสนอ ชำระแล้ว
74 นายศวิติโรจน์ แก้วลาเวียง นิสิต/นักศึกษา แม่โจ้ กลุ่มวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ อัพโหลด Abstract แล้ว อนุมัติให้นำเสนอ ชำระแล้ว
75 นายพงศ์ศักดิ์ พงษ์ตุ้ย นิสิต/นักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กลุ่มวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ อัพโหลด Abstract แล้ว อนุมัติให้นำเสนอ ชำระแล้ว
76 นางสาวสุรัลชนา มะโนเนือง นักวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพ อัพโหลด Abstract แล้ว อนุมัติให้นำเสนอ ชำระแล้ว
77 นางสาวประติภา ทิพพระหา นิสิต/นักศึกษา แม่โจ้ กลุ่มคณิตศาสตร์และสถิติ อัพโหลด Abstract แล้ว อนุมัติให้นำเสนอ ชำระแล้ว
78 นางสาวอรอัชฌา คำอินต๊ะ นิสิต/นักศึกษา แม่โจ้ กลุ่มคณิตศาสตร์และสถิติ อัพโหลด Abstract แล้ว อนุมัติให้นำเสนอ ชำระแล้ว
79 นางสาวพัทธนันท์ หนองคูน้อย นิสิต/นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กลุ่มวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ อัพโหลด Abstract แล้ว อนุมัติให้นำเสนอ ชำระแล้ว
80 นางสาวขวัญฤทัย สายสุวรรณ์ นิสิต/นักศึกษา แม่โจ้ กลุ่มคณิตศาสตร์และสถิติ อัพโหลด Abstract แล้ว อนุมัติให้นำเสนอ ชำระแล้ว
81 นางสาวชนิตา คมขำ นิสิต/นักศึกษา แม่โจ้ กลุ่มคณิตศาสตร์และสถิติ อัพโหลด Abstract แล้ว อนุมัติให้นำเสนอ ชำระแล้ว
82 นายภัคพล บำรุงเกียรติ นิสิต/นักศึกษา แม่โจ้ กลุ่มวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ อัพโหลด Abstract แล้ว อนุมัติให้นำเสนอ ชำระแล้ว
83 นางสาวรวิษฎา ดีวงศ์ นิสิต/นักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กลุ่มคณิตศาสตร์และสถิติ อัพโหลด Abstract แล้ว อนุมัติให้นำเสนอ ชำระแล้ว
84 นายวโรดม วงศ์จอมพร นิสิต/นักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กลุ่มวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ อัพโหลด Abstract แล้ว อนุมัติให้นำเสนอ ชำระแล้ว
85 นายกริชชัย ผลเจริญ นิสิต/นักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กลุ่มวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ อัพโหลด Abstract แล้ว มีแก้ไขตรวจสอบ E-mail ชำระแล้ว
86 นายอรรถ​พร พุธนอก นิสิต/นักศึกษา มหาวิทยาลัย​มหาสารคาม​ กลุ่มวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ อัพโหลด Abstract แล้ว อนุมัติให้นำเสนอ ชำระแล้ว
87 นางสาวโมนาลิซ่า เบอร์กโมเซอร์ นิสิต/นักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กลุ่มคณิตศาสตร์และสถิติ อัพโหลด Abstract แล้ว อนุมัติให้นำเสนอ ชำระแล้ว
88 นางสาวณัฐติญา ปั้นประสงค์ นิสิต/นักศึกษา เเม่โจ้ กลุ่มวัสดุศาสตร์และฟิสิกส์ประยุกต์ อัพโหลด Abstract แล้ว อนุมัติให้นำเสนอ ชำระแล้ว
89 นายพันธการ เลิศศักดิ์พณิชย์ นิสิต/นักศึกษา แม่โจ้ กลุ่มวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ อัพโหลด Abstract แล้ว อนุมัติให้นำเสนอ ชำระแล้ว
90 นางสาวภัทราวดี ปิลอง นิสิต/นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กลุ่มวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ อัพโหลด Abstract แล้ว อนุมัติให้นำเสนอ ชำระแล้ว
91 ดร.ศัสยมน สุขแสงรักษ์เจริญ อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา กลุ่มคณิตศาสตร์และสถิติ อัพโหลด Abstract แล้ว อนุมัติให้นำเสนอ ชำระแล้ว
92 นางสาวกองทอง ไพลขุนทด นิสิต/นักศึกษา ขอนแก่น กลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพ อัพโหลด Abstract แล้ว อนุมัติให้นำเสนอ ชำระแล้ว
93 นายเปรม เวชยานนท์ นิสิต/นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา กลุ่มวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ อัพโหลด Abstract แล้ว อนุมัติให้นำเสนอ ชำระแล้ว
94 นางสาวอรอริสรา นิลสุวรรณ นิสิต/นักศึกษา ธรรมศาสตร์ กลุ่มคณิตศาสตร์และสถิติ อัพโหลด Abstract แล้ว อนุมัติให้นำเสนอ ชำระแล้ว
95 นางสาวกันยารัตน์ ขำพงศ์ นิสิต/นักศึกษา แม่โจ้ กลุ่มวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ อัพโหลด Abstract แล้ว อนุมัติให้นำเสนอ ชำระแล้ว
96 นางสาวขวัญดาว จันทะหา นิสิต/นักศึกษา มหาวิทยาแม่โจ้ กลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพ อัพโหลด Abstract แล้ว อนุมัติให้นำเสนอ ชำระแล้ว
97 อาจารย์จันทร์เพ็ญ มะลิพันธ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพ อัพโหลด Abstract แล้ว อนุมัติให้นำเสนอ ชำระแล้ว
98 อาจารย์ ดร.ภัทราพร พรหมคำตัน อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กลุ่มวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ อัพโหลด Abstract แล้ว อนุมัติให้นำเสนอ ชำระแล้ว
99 นายพสิษฐ์ ทิวารัตนอังกูร นิสิต/นักศึกษา แม่โจ้ กลุ่มวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ อัพโหลด Abstract แล้ว อนุมัติให้นำเสนอ ชำระแล้ว
100 นายณัฐภัทร บุญชุ่มใจ นิสิต/นักศึกษา เเม่โจ้ กลุ่มวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ อัพโหลด Abstract แล้ว อนุมัติให้นำเสนอ ชำระแล้ว

# ชื่อ-สกุล ประเภท มหาวิทยาลัย กลุ่ม บทคัดย่อ สถานะ ชำระค่าสมัคร
1 นางสาวไอริน แซ่หลอ นิสิต/นักศึกษา แม่โจ้ กลุ่มวัสดุศาสตร์และฟิสิกส์ประยุกต์ อัพโหลด Abstract แล้ว อนุมัติให้นำเสนอ ชำระแล้ว
2 นายอินทนนท์ คูคำ นิสิต/นักศึกษา แม่โจ้ กลุ่มวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ อัพโหลด Abstract แล้ว อนุมัติให้นำเสนอ ชำระแล้ว
3 นายรัชชานนท์ อินสอน นิสิต/นักศึกษา แม่โจ้ กลุ่มวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ อัพโหลด Abstract แล้ว อนุมัติให้นำเสนอ ชำระแล้ว
4 นางสาวณัฏฐณิชา พูลวาสน์ นิสิต/นักศึกษา เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กลุ่มคณิตศาสตร์และสถิติ อัพโหลด Abstract แล้ว อนุมัติให้นำเสนอ ชำระแล้ว
5 นางสาวเจกิตาน์ บุญทับ นิสิต/นักศึกษา เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กลุ่มคณิตศาสตร์และสถิติ อัพโหลด Abstract แล้ว อนุมัติให้นำเสนอ ชำระแล้ว
6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชราภรณ์ ทาหาร อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย กลุ่มเคมี และเคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ อัพโหลด Abstract แล้ว อนุมัติให้นำเสนอ ชำระแล้ว
7 นางสาวกุลสตรี โปธาคำ นิสิต/นักศึกษา แม่โจ้ กลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพ อัพโหลด Abstract แล้ว อนุมัติให้นำเสนอ ชำระแล้ว
8 นางสาวอศิรวรรณ สุคำตัน นิสิต/นักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพ อัพโหลด Abstract แล้ว อนุมัติให้นำเสนอ ชำระแล้ว
9 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วินัย วิริยะอลงกรณ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพ อัพโหลด Abstract แล้ว อนุมัติให้นำเสนอ ชำระแล้ว
10 นายวิศรุต วาจาชื่น นิสิต/นักศึกษา แม่โจ้ เชียงใหม่ กลุ่มคณิตศาสตร์และสถิติ อัพโหลด Abstract แล้ว อนุมัติให้นำเสนอ ชำระแล้ว
11 นายธณพัทไชย วงค์สงสัย นิสิต/นักศึกษา แม่โจ้ กลุ่มวัสดุศาสตร์และฟิสิกส์ประยุกต์ อัพโหลด Abstract แล้ว อนุมัติให้นำเสนอ ชำระแล้ว
12 นางสาววราภรณ์ พันชำนาญ นิสิต/นักศึกษา แม่โจ้ กลุ่มวัสดุศาสตร์และฟิสิกส์ประยุกต์ อัพโหลด Abstract แล้ว อนุมัติให้นำเสนอ ชำระแล้ว
13 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาพร ฟองจันทร์ตา อาจารย์ ราชภัฎเชียงใหม่ กลุ่มคณิตศาสตร์และสถิติ อัพโหลด Abstract แล้ว อนุมัติให้นำเสนอ ชำระแล้ว
14 นางสาวศจิกา ศรีรัตนสุวรรณ นิสิต/นักศึกษา แม่โจ้ กลุ่มคณิตศาสตร์และสถิติ อัพโหลด Abstract แล้ว อนุมัติให้นำเสนอ ชำระแล้ว
15 นางสาวสิริวรรณ์ วงค์ศรี นิสิต/นักศึกษา แม่โจ้ กลุ่มวัสดุศาสตร์และฟิสิกส์ประยุกต์ อัพโหลด Abstract แล้ว อนุมัติให้นำเสนอ ชำระแล้ว
16 นางสาวภัคจิรา ชาญอนันต์วงศา นิสิต/นักศึกษา แม่โจ้ กลุ่มวัสดุศาสตร์และฟิสิกส์ประยุกต์ อัพโหลด Abstract แล้ว อนุมัติให้นำเสนอ ชำระแล้ว
17 นางสาวอมราพร ปันวงค์ นิสิต/นักศึกษา แม้โจ้ กลุ่มวัสดุศาสตร์และฟิสิกส์ประยุกต์ อัพโหลด Abstract แล้ว อนุมัติให้นำเสนอ ชำระแล้ว
18 นายวุฒิชัย ทรงศิริเลิศวัฒนา นิสิต/นักศึกษา แม่โจ้ กลุ่มวัสดุศาสตร์และฟิสิกส์ประยุกต์ อัพโหลด Abstract แล้ว อนุมัติให้นำเสนอ ชำระแล้ว
19 ดร.เยาวลักษณ์ ขันหัวโทน อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย กลุ่มเคมี และเคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ อัพโหลด Abstract แล้ว อนุมัติให้นำเสนอ ชำระแล้ว
20 นางสาวสุดารัตน์ สว่างแจ้ง นิสิต/นักศึกษา แม่โจ้ กลุ่มคณิตศาสตร์และสถิติ อัพโหลด Abstract แล้ว อนุมัติให้นำเสนอ ชำระแล้ว
21 นางสาวณภัทร ปิมปา นิสิต/นักศึกษา แม่โจ้ กลุ่มวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ อัพโหลด Abstract แล้ว อนุมัติให้นำเสนอ ชำระแล้ว
22 นายอุกฤษฎ์ สุกใส บุคลากรในหน่วยงานภาครัฐ - กลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพ อัพโหลด Abstract แล้ว อนุมัติให้นำเสนอ ชำระแล้ว
23 นางสาวรชา คำตรง นิสิต/นักศึกษา แม่โจ้ กลุ่มเคมี และเคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ อัพโหลด Abstract แล้ว อนุมัติให้นำเสนอ ชำระแล้ว
24 นางสาวเกศริน เถาตะกู นิสิต/นักศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กลุ่มคณิตศาสตร์และสถิติ อัพโหลด Abstract แล้ว อนุมัติให้นำเสนอ ชำระแล้ว
25 นางสาวจีรนันท์ หิรัญคำ นิสิต/นักศึกษา แม่โจ้ กลุ่มเคมี และเคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ อัพโหลด Abstract แล้ว อนุมัติให้นำเสนอ ชำระแล้ว
26 นายกมลเทพ เทพผง นิสิต/นักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กลุ่มวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ อัพโหลด Abstract แล้ว อนุมัติให้นำเสนอ ชำระแล้ว
27 นางสาวมุทิตา บุญทรัพย์ นิสิต/นักศึกษา ธรรมศาสตร์ กลุ่มคณิตศาสตร์และสถิติ อัพโหลด Abstract แล้ว อนุมัติให้นำเสนอ ชำระแล้ว
28 นางสาวธมลวรรณ เครือคำวัง นิสิต/นักศึกษา แม่โจ้ กลุ่มเคมี และเคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ อัพโหลด Abstract แล้ว อนุมัติให้นำเสนอ ชำระแล้ว
29 นางสาวพรทิพา คำคะมูล นิสิต/นักศึกษา แม่โจ้ กลุ่มเคมี และเคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ อัพโหลด Abstract แล้ว อนุมัติให้นำเสนอ ชำระแล้ว
30 นายพงศ์พิสุทธิ์ แดงแท้ นิสิต/นักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กลุ่มเคมี และเคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ อัพโหลด Abstract แล้ว อนุมัติให้นำเสนอ ชำระแล้ว
31 นายปรานต์ แก้วมีศรี นิสิต/นักศึกษา แม่โจ้ กลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพ อัพโหลด Abstract แล้ว อนุมัติให้นำเสนอ ชำระแล้ว
32 นางสาวชุติมา คำยา นิสิต/นักศึกษา แม่โจ้ กลุ่มเคมี และเคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ อัพโหลด Abstract แล้ว อนุมัติให้นำเสนอ ชำระแล้ว
33 นายณัฐพงษ์ นาเครือ นิสิต/นักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กลุ่มวัสดุศาสตร์และฟิสิกส์ประยุกต์ อัพโหลด Abstract แล้ว อนุมัติให้นำเสนอ ชำระแล้ว
34 นางสาวอรณิชา ใจดี นิสิต/นักศึกษา แม่โจ้ กลุ่มเคมี และเคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ อัพโหลด Abstract แล้ว อนุมัติให้นำเสนอ ชำระแล้ว
35 นางสาวอนัญญา ดีอ้าย นิสิต/นักศึกษา แม่โจ้ กลุ่มเคมี และเคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ อัพโหลด Abstract แล้ว อนุมัติให้นำเสนอ ชำระแล้ว
36 นางสาวสุลีมาศ เพ็งแจ่ม นิสิต/นักศึกษา แม่โจ้ กลุ่มเคมี และเคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ อัพโหลด Abstract แล้ว อนุมัติให้นำเสนอ ชำระแล้ว
37 นางสาวหนึ่งฤทัย ลาศา นิสิต/นักศึกษา แม่โจ้ กลุ่มเคมี และเคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ อัพโหลด Abstract แล้ว อนุมัติให้นำเสนอ ชำระแล้ว
38 นางสาวหัสยา วงค์กาปิน นิสิต/นักศึกษา แม่โจ้ กลุ่มเคมี และเคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ อัพโหลด Abstract แล้ว อนุมัติให้นำเสนอ ชำระแล้ว
39 นางสาวขนิษฐา อินทชัย นิสิต/นักศึกษา แม่โจ้ กลุ่มเคมี และเคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ อัพโหลด Abstract แล้ว อนุมัติให้นำเสนอ ชำระแล้ว
40 นางสาวมินทร์ตรา สุรินสม นิสิต/นักศึกษา แม่โจ้ กลุ่มเคมี และเคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ อัพโหลด Abstract แล้ว อนุมัติให้นำเสนอ ชำระแล้ว
41 นางสาวอาจรีย์ อินน้อย นิสิต/นักศึกษา แม่โจ้เชียงใหม่ กลุ่มเคมี และเคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ อัพโหลด Abstract แล้ว อนุมัติให้นำเสนอ ชำระแล้ว
42 นางสาวเปี่ยมรัก ริบไธสง นิสิต/นักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กลุ่มเคมี และเคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ อัพโหลด Abstract แล้ว อนุมัติให้นำเสนอ ชำระแล้ว
43 นางสาวจริยา อุ่นใจ นิสิต/นักศึกษา แม่โจ้ กลุ่มเคมี และเคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ อัพโหลด Abstract แล้ว อนุมัติให้นำเสนอ ชำระแล้ว
44 นางสาววรรณพร สุขไสย นิสิต/นักศึกษา แม่โจ้ กลุ่มเคมี และเคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ อัพโหลด Abstract แล้ว อนุมัติให้นำเสนอ ชำระแล้ว
45 นางสาวประกายมาศ ราชพิบูลย์ นิสิต/นักศึกษา แม่โจ้ กลุ่มเคมี และเคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ อัพโหลด Abstract แล้ว มีแก้ไขตรวจสอบ E-mail ชำระแล้ว
46 นางสาวพิทยารัตน์ สุพรรณ์ นิสิต/นักศึกษา แม่โจ้ กลุ่มเคมี และเคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ อัพโหลด Abstract แล้ว อนุมัติให้นำเสนอ ชำระแล้ว
47 นางสาวดวงหฤทัย บุญนูญ นิสิต/นักศึกษา แม่โจ้ กลุ่มเคมี และเคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ อัพโหลด Abstract แล้ว อนุมัติให้นำเสนอ ชำระแล้ว
48 นายธนศักดิ์ ทองแตง นิสิต/นักศึกษา แม่โจ้ กลุ่มเคมี และเคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ อัพโหลด Abstract แล้ว อนุมัติให้นำเสนอ ชำระแล้ว
49 นางสาวภัทราภรณ์ สุรินทร์ นิสิต/นักศึกษา แม่โจ้ กลุ่มเคมี และเคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ อัพโหลด Abstract แล้ว อนุมัติให้นำเสนอ ชำระแล้ว
50 นางสาวกมลลักษณ์ สุมาลย์ นิสิต/นักศึกษา แม่โจ้เชียงใหม่ กลุ่มเคมี และเคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ อัพโหลด Abstract แล้ว อนุมัติให้นำเสนอ ชำระแล้ว
51 นางสาวสิริรัตน์ สุวรรณโคดม นิสิต/นักศึกษา แม่โจ้ กลุ่มเคมี และเคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ อัพโหลด Abstract แล้ว อนุมัติให้นำเสนอ ชำระแล้ว
52 นางสาวสุธาสินี คีรีแก้ว นิสิต/นักศึกษา แม่โจ้ กลุ่มเคมี และเคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ อัพโหลด Abstract แล้ว อนุมัติให้นำเสนอ ชำระแล้ว
53 นางสาวชลิตตา ชัยศรี นิสิต/นักศึกษา แม่โจ้ กลุ่มเคมี และเคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ อัพโหลด Abstract แล้ว อนุมัติให้นำเสนอ ชำระแล้ว
54 นางสาวแทนฤทัย วิยะนัตย์ นิสิต/นักศึกษา แม่โจ้ กลุ่มเคมี และเคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ อัพโหลด Abstract แล้ว อนุมัติให้นำเสนอ ชำระแล้ว
55 นางสาวหัทยา พรมวงษ์ นิสิต/นักศึกษา แม่โจ้ กลุ่มเคมี และเคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ อัพโหลด Abstract แล้ว อนุมัติให้นำเสนอ ชำระแล้ว
56 นางสาวรัตติกาล พูนดำ นิสิต/นักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กลุ่มเคมี และเคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ อัพโหลด Abstract แล้ว อนุมัติให้นำเสนอ ชำระแล้ว
57 นายณัฐวุฒิ กิติวงค์ นิสิต/นักศึกษา แม่โจ้ กลุ่มวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ อัพโหลด Abstract แล้ว อนุมัติให้นำเสนอ ชำระแล้ว
58 นางสาวฐิติพร วงศยา นิสิต/นักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพ อัพโหลด Abstract แล้ว อนุมัติให้นำเสนอ ชำระแล้ว
59 นางสาวเพชรรัตน์ จี้เพชร นิสิต/นักศึกษา แม่โจ้ กลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพ อัพโหลด Abstract แล้ว อนุมัติให้นำเสนอ ชำระแล้ว
60 นางสาวสุธิดา แซ่จั้ง นิสิต/นักศึกษา แม่โจ้ กลุ่มวัสดุศาสตร์และฟิสิกส์ประยุกต์ อัพโหลด Abstract แล้ว อนุมัติให้นำเสนอ ชำระแล้ว
61 นางสาวศิริษานันต์ ทรัพย์ประเสริฐ นิสิต/นักศึกษา มหาลัยแม่โจ้ กลุ่มวัสดุศาสตร์และฟิสิกส์ประยุกต์ อัพโหลด Abstract แล้ว อนุมัติให้นำเสนอ ชำระแล้ว
62 นางสาวเจนจิรา ญาวุฒิปัน นิสิต/นักศึกษา แม่โจ้ กลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพ อัพโหลด Abstract แล้ว อนุมัติให้นำเสนอ ชำระแล้ว
63 นายปรัชญา ขุนศรี นิสิต/นักศึกษา แม่โจ้ กลุ่มวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ อัพโหลด Abstract แล้ว อนุมัติให้นำเสนอ ชำระแล้ว
64 นางสาววาสนา เฉลิมวงค์ นิสิต/นักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพ อัพโหลด Abstract แล้ว อนุมัติให้นำเสนอ ชำระแล้ว
65 นางสาวนางสาวสมพร สระแก้ว นิสิต/นักศึกษา แม่โจ้ กลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพ อัพโหลด Abstract แล้ว อนุมัติให้นำเสนอ ชำระแล้ว
66 ดร.สมคิด ดีจริง อาจารย์ แม่โจ้ กลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพ อัพโหลด Abstract แล้ว อนุมัติให้นำเสนอ ชำระแล้ว
67 นางสาวนิราวรรณ ไชยลังการ นิสิต/นักศึกษา แม่โจ้ กลุ่มเคมี และเคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ อัพโหลด Abstract แล้ว อนุมัติให้นำเสนอ ชำระแล้ว
68 นางสาวอังคณา กลมกล่อม นิสิต/นักศึกษา แม่โจ้ กลุ่มเคมี และเคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ อัพโหลด Abstract แล้ว อนุมัติให้นำเสนอ ชำระแล้ว
69 นายคเณศร์ สินธุยะ นิสิต/นักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กลุ่มวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ อัพโหลด Abstract แล้ว อนุมัติให้นำเสนอ ชำระแล้ว
70 นางสาวปัทวรรณ ปันปิง นิสิต/นักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กลุ่มวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ อัพโหลด Abstract แล้ว อนุมัติให้นำเสนอ ชำระแล้ว
71 นางสาววาสนา มูลแก้ว นิสิต/นักศึกษา แม่โจ้ กลุ่มเคมี และเคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ อัพโหลด Abstract แล้ว อนุมัติให้นำเสนอ ชำระแล้ว
72 นางสาวหทัยชนก สมแก้ว นิสิต/นักศึกษา แม่โจ้ กลุ่มวัสดุศาสตร์และฟิสิกส์ประยุกต์ อัพโหลด Abstract แล้ว อนุมัติให้นำเสนอ ชำระแล้ว
73 นายชาตรี ใจเย็น นิสิต/นักศึกษา แม่โจ้ กลุ่มวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ อัพโหลด Abstract แล้ว อนุมัติให้นำเสนอ ชำระแล้ว
74 นางสาววรรณกร รักสัตย์ นิสิต/นักศึกษา แม่โจ้ กลุ่มวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ อัพโหลด Abstract แล้ว อนุมัติให้นำเสนอ ชำระแล้ว
75 นายจักรพงษ์ สุจิราทอง นิสิต/นักศึกษา แม่โจ้ กลุ่มวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ อัพโหลด Abstract แล้ว อนุมัติให้นำเสนอ ชำระแล้ว
76 นายณรงศักดิ์ สะอาดเอี่ยม นิสิต/นักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพ อัพโหลด Abstract แล้ว อนุมัติให้นำเสนอ ชำระแล้ว
77 นางสาวศุภลักษณ์ ศิริมงคล นิสิต/นักศึกษา แม่โจ้เชียงใหม่ กลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพ อัพโหลด Abstract แล้ว อนุมัติให้นำเสนอ ชำระแล้ว
78 นางสาววาริณี ประจักษ์บุญเจษฎา นิสิต/นักศึกษา แม่โจ้ กลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพ อัพโหลด Abstract แล้ว อนุมัติให้นำเสนอ ชำระแล้ว
79 นางสาวศศิมา ยามี นิสิต/นักศึกษา แม่โจ้ กลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพ อัพโหลด Abstract แล้ว อนุมัติให้นำเสนอ ชำระแล้ว
80 นางสาวสุรีมาศ จันต๊ะอินทร์ นิสิต/นักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพ อัพโหลด Abstract แล้ว อนุมัติให้นำเสนอ ชำระแล้ว
81 อาจารย์เจนนารา วงค์ปาลี อาจารย์ แม่โจ้ กลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพ อัพโหลด Abstract แล้ว อนุมัติให้นำเสนอ ชำระแล้ว
82 ดร.อำนาจ เพิ่มทรัพย์สกุล อาจารย์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทการลาดกระบัง กลุ่มเคมี และเคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ อัพโหลด Abstract แล้ว อนุมัติให้นำเสนอ ชำระแล้ว
83 นางสาวจีรวรรณ หมื่นมี นิสิต/นักศึกษา ขอนแก่น กลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพ อัพโหลด Abstract แล้ว อนุมัติให้นำเสนอ ชำระแล้ว

# ชื่อ-สกุล ประเภท มหาวิทยาลัย กลุ่ม
1 ว่าที่ร้อยตรีมาโนชญ์ ตนสิงห์ บุคลากรในมหาวิทยาลัย แม่โจ้ กลุ่มวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
2 นางสาวรุ่งทิพย์ กาวารี บุคลากรในมหาวิทยาลัย แม่โจ้ กลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
3 นางสาววาสนา เฉลิมวงค์ นิสิต/นักศึกษา แม่โจ้ กลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
4 นางสาวสุรัลชนา มะโนเนือง นักวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
5 ดร.ภัทราพร พรหมคำตัน อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กลุ่มวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
6 อาจารย์ ดร.ปิยะชาติ เวียงนาค อาจารย์ มหาวิทบาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กลุ่มคณิตศาสตร์และสถิติ
7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลักษณา บุศย์น้ำเพชร อาจารย์ มหาวิทบาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กลุ่มคณิตศาสตร์และสถิติ
8 อาจารย์ ดร.ปรารถนา มินเสน อาจารย์ ราชภัฏเชียงใหม่ กลุ่มคณิตศาสตร์และสถิติ
9 อาจารย์กมล สนิทธรรม อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กลุ่มคณิตศาสตร์และสถิติ
10 รองศาสตราจารย์ ดร.พิชญ์สินี ชมภูคำ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กลุ่มคณิตศาสตร์และสถิติ
11 นายธวัชชัย เพชรธาราทิพย์ อาจารย์ แม่โจ้ กลุ่มคณิตศาสตร์และสถิติ
12 ดร.จิรโรจน์ ตอสะสุกุล อาจารย์ นเรศวร กลุ่มคณิตศาสตร์และสถิติ
13 ดร.อนุพงศ์ สุขประเสริฐ อาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กลุ่มวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
14 นายอุกฤษฎ์ สุกใส บุคลากรในหน่วยงานภาครัฐ - กลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
15 นางสาวภัทรวดี สุกใส บุคลากรในหน่วยงานภาครัฐ - กลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
16 อาจารย์นพรัตน์ เตชะพันธ์รัตนกุล อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ กลุ่มคณิตศาสตร์และสถิติ
17 อาจารย์ ดร.ชลวัฒน์ พุกเพียรเลิศ อาจารย์ เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา กลุ่มคณิตศาสตร์และสถิติ
18 อาจารย์มิ่งขวัญ กันจินะ อาจารย์ เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา กลุ่มคณิตศาสตร์และสถิติ
19 นายณัฐวุฒิ สังข์ทอง อาจารย์ มทร.ล้านนา เชียงใหม่ กลุ่มคณิตศาสตร์และสถิติ
20 ดร.กนกวรรณ แสวงทรัพย์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา กลุ่มคณิตศาสตร์และสถิติ
21 อาจารย์รัตนากาล คำสอน อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ กลุ่มคณิตศาสตร์และสถิติ
22 อาจารย์ ดร.ศิรดา ปินใจ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา กลุ่มคณิตศาสตร์และสถิติ
23 อาจารย์ธนิษฐา เกษมุณี อาจารย์ ราชมงคลล้านนาเชียงใหม่ กลุ่มคณิตศาสตร์และสถิติ
24 นางสาวอาทิตยา งิมสันเทียะ นิสิต/นักศึกษา มหาสารคาม กลุ่มวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
25 นางสาวนิธดา กระเเสร์สุข นิสิต/นักศึกษา เเม่โจ้ กลุ่มวัสดุศาสตร์และฟิสิกส์ประยุกต์
26 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทยา ใจคำ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
27 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉัตรลดา วงค์สถาน อาจารย์ แม่โจ้ กลุ่มคณิตศาสตร์และสถิติ
28 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บูรพา สิงหา อาจารย์ ราชภัฏเชียงใหม่ กลุ่มคณิตศาสตร์และสถิติ
29 นายธนชัย วิมาละ นิสิต/นักศึกษา ราชภัฏเชียงใหม่ กลุ่มคณิตศาสตร์และสถิติ
30 นายวรากร วิศพันธ์ อาจารย์ ทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง กลุ่มเคมี และเคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ
31 อาจารย์นางภานรินทร์ ปรีชาวัฒนากร บุคลากรในมหาวิทยาลัย แม่โจ้ กลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
32 ดร.บุรัสกร นันทดิลก อาจารย์ แม่โจ้ กลุ่มคณิตศาสตร์และสถิติ
33 นางสาวอุไรลักษมณ์ สิงห์ทอง อาจารย์ แม่โจ้ กลุ่มคณิตศาสตร์และสถิติ
34 ดร.พิกุล ศรีดารัตน์​ อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กลุ่มคณิตศาสตร์และสถิติ
35 รองศาสตราจารย์ ดร.ธวัลรัตน์ รัตนเดชานาคินทร์ อาจารย์ แม่โจ้ กลุ่มเคมี และเคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ
36 นางสาวกฤษณพรรณ ฉันทกิจ นักวิชาการ แม่โจ้ กลุ่มวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
37 นางสาววีรยาภรณ์ เทียมผล นิสิต/นักศึกษา มรภ.วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
38 นางสาวประภัสรา ธรรมวัชรางกูร นิสิต/นักศึกษา ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
39 นางสาวขวัญตา พิมพ์พันธ์ นิสิต/นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปทุมธานี กลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
40 นางสาววีรยาภรณ์ เทียมผล นิสิต/นักศึกษา มรภ.วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
41 นางสาววนัสพรรัศม์ สวัสดี อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ กลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
42 นายวัฒนา หงษี นิสิต/นักศึกษา มรภ.วไลยองค์กรณ์ กลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
43 นางสาวพรจิรา การภักดี นิสิต/นักศึกษา ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
44 นางสาวสุมาลี ใบพลูทอง นิสิต/นักศึกษา ราชภัฎวไลยอลงกรณ์ฯ กลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
45 นางสาวพรรษนันท์ พัชรพิบูลย์ นิสิต/นักศึกษา มรภ วไลยอลงกรณ กลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
46 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทยา ใจคำ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
47 รองศาสตราจารย์ ดร.ดารา ภูสง่า อาจารย์ แม่โจ้ กลุ่มคณิตศาสตร์และสถิติ
48 นางสาวโชติรส ฤทธิ์บำรุง นิสิต/นักศึกษา แม่โจ้ กลุ่มคณิตศาสตร์และสถิติ
49 นายเชิดชัย มีเอียด อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กลุ่มคณิตศาสตร์และสถิติ
50 อาจารย์นพรัตน์ เตชะพันธ์รัตนกุล อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ กลุ่มคณิตศาสตร์และสถิติ
51 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะ ลาน้ำเที่ยง อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กลุ่มคณิตศาสตร์และสถิติ
52 อาจารย์ธนิษฐา เกษมุณี อาจารย์ ราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ กลุ่มคณิตศาสตร์และสถิติ
53 ดร.รดา สมเขื่อน อาจารย์ เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ กลุ่มคณิตศาสตร์และสถิติ
54 อาจารย์มิ่งขวัญ กันจินะ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา กลุ่มคณิตศาสตร์และสถิติ
55 นางสาวรัตนากาล คำสอน อาจารย์ เทคโนโลยีราชมงคล ล้านนา กลุ่มคณิตศาสตร์และสถิติ
56 ดร.ชลวัฒน์ พุกเพียรเลิศ อาจารย์ เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา กลุ่มคณิตศาสตร์และสถิติ
57 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายศราวุธ พั้วป้อง อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา กลุ่มคณิตศาสตร์และสถิติ
58 นายณัฐวุฒิ สังข์ทอง อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา กลุ่มคณิตศาสตร์และสถิติ
59 นางสาวกนกวรรณ แสวงทรัพย์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา กลุ่มคณิตศาสตร์และสถิติ
60 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประยงค์ ใสนวน อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ล้านนา กลุ่มคณิตศาสตร์และสถิติ
61 นางสาวศิรดา ปินใจ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ กลุ่มคณิตศาสตร์และสถิติ
62 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิตา ชากฤษณ์ อาจารย์ แม่โจ้ กลุ่มคณิตศาสตร์และสถิติ
63 นายวรากร วิศพันธ์ อาจารย์ ทักษิณ กลุ่มเคมี และเคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ
64 ดร.นภาพร วรรณาพรม อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย กลุ่มเคมี และเคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ
65 รองศาสตราจารย์ ดร.วรเชษฐ สมมะณี อาจารย์ ราชภัฏเชียงใหม่ กลุ่มคณิตศาสตร์และสถิติ
66 นางสาวอรณัชชา จันทยงค์ นิสิต/นักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กลุ่มคณิตศาสตร์และสถิติ
67 นางสาวศตพร อินตา นิสิต/นักศึกษา แม่โจ้ กลุ่มคณิตศาสตร์และสถิติ
68 อาจารย์ ดร.พิกุล ศรีดารัตน์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กลุ่มคณิตศาสตร์และสถิติ
69 ผู้ช่วยศาสตราจารย์จินตนา จูมวงษ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กลุ่มคณิตศาสตร์และสถิติ
70 นางสาวพิลาศลักษณ์ ศรแก้ว บุคลากรในมหาวิทยาลัย แม่โจ้ กลุ่มคณิตศาสตร์และสถิติ
71 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนิกานต์ เอมหฤทัย อาจารย์ แม่โจ้ กลุ่มคณิตศาสตร์และสถิติ
72 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จีรวรรณ แซ่เล้า อาจารย์ แม่โจ้ กลุ่มคณิตศาสตร์และสถิติ
73 ดร.เจนจิรา ทิพยชะ บุคลากรในมหาวิทยาลัย แม่โจ้ กลุ่มคณิตศาสตร์และสถิติ
74 ดร.อรพินธุ์ เพียรรุ่งเรือง บุคคลทั่วไป สถาบันพระบรมราชชนก กลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
75 ดร.สุภาลิน เตี้ยมมี อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กลุ่มคณิตศาสตร์และสถิติ
76 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปวีณา ถ้ำแก้ว อาจารย์ ราชภัฏเชียงใหม่ กลุ่มคณิตศาสตร์และสถิติ
77 ผู้ช่วยศาสตราจารย์จักรกริช ถ้ำแก้ว อาจารย์ ราชภัฏเชียงใหม่ กลุ่มคณิตศาสตร์และสถิติ
78 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรพงศ์ เตี้ยมมี อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กลุ่มคณิตศาสตร์และสถิติ
79 อาจารย์วิเชษฐ์ สิงห์โต อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กลุ่มคณิตศาสตร์และสถิติ
80 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกพงษ์ ดวงดาย อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กลุ่มคณิตศาสตร์และสถิติ
81 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชนินาถ จันทร อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กลุ่มคณิตศาสตร์และสถิติ
82 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บูรพา สิงหา อาจารย์ ราชภัฏเชียงใหม่ กลุ่มคณิตศาสตร์และสถิติ
83 ดร.บุรัสกร นันทดิลก อาจารย์ แม่โจ้ กลุ่มคณิตศาสตร์และสถิติ
84 อาจารย์ศิรศักดิ์ ศศิวรรณพงศ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กลุ่มคณิตศาสตร์และสถิติ
85 นางสาวน้ำฝน หมวกครอง นิสิต/นักศึกษา ราชภัฏสงขลา กลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
86 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรกริช อนันตศรัณย์ อาจารย์ ราชภัฏสงขลา กลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
87 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไรลักษมณ์ สิงห์ทอง อาจารย์ แม่โจ้ กลุ่มคณิตศาสตร์และสถิติ
88 นางสาวศศิวิมล คร่องไหม นิสิต/นักศึกษา แม่โจ้ กลุ่มคณิตศาสตร์และสถิติ
89 นางสาวภัทรภร ญาณะโรจน์ นิสิต/นักศึกษา เเม่โจ้ กลุ่มคณิตศาสตร์และสถิติ
90 นางสาวอรพินท์ ศาลางาม นิสิต/นักศึกษา แม่โจ้ กลุ่มคณิตศาสตร์และสถิติ
91 นางสาวเบญจมาศ โชติ นิสิต/นักศึกษา แม่โจ้ กลุ่มคณิตศาสตร์และสถิติ
92 นางสาวนงคราญ พงศ์ตระกุล บุคลากรในมหาวิทยาลัย แม่โจ้ กลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
93 นางสาวชุติวัณ ดงจารย์ นิสิต/นักศึกษา แม่โจ้ กลุ่มคณิตศาสตร์และสถิติ
94 นายปฐม จูจันทร์ อาจารย์ สถาบันพระบรมราชชนก กลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
95 ดร.รัฐพร จันทร์เดช อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
96 ดร.วรวรรณ เพชรอุไร อาจารย์ แม่โจ้ กลุ่มวัสดุศาสตร์และฟิสิกส์ประยุกต์
97 นายธวัชชัย เพชรธาราทิพย์ อาจารย์ แม่โจ้ กลุ่มคณิตศาสตร์และสถิติ
98 อาจารย์ ดร.ปิยะชาติ เวียงนาค อาจารย์ ราชภัฏเชียงใหม่ กลุ่มคณิตศาสตร์และสถิติ
99 นางสาวนิธดา กระเเสร์สุข นิสิต/นักศึกษา เเม่โจ้ กลุ่มเคมี และเคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ
100 อาจารย์ ดร.ศิริพร สมุทรวชิรวงษ์ บุคลากรในมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กลุ่มคณิตศาสตร์และสถิติ
101 อาจารย์ ดร.ศิริพร สมุทรวชิรวงษ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กลุ่มคณิตศาสตร์และสถิติ
102 นายธนัตม์ ชุมภูพเยาว์ นิสิต/นักศึกษา มหาวิทยาลัย​แม่โจ้​ กลุ่มคณิตศาสตร์และสถิติ
103 นางสาววรารัตน์ วงศ์สนันท์ นิสิต/นักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กลุ่มคณิตศาสตร์และสถิติ
104 นายพุฒิพงษ์ เชื้อเมืองพาน นิสิต/นักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กลุ่มวัสดุศาสตร์และฟิสิกส์ประยุกต์
105 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หนึ่งหทัย ชัยอาภร บุคลากรในมหาวิทยาลัย แม่โจ้ กลุ่มคณิตศาสตร์และสถิติ
106 นางสาวนิธดา กระเเสร์สุข นิสิต/นักศึกษา เเม่โจ้ กลุ่มวัสดุศาสตร์และฟิสิกส์ประยุกต์
107 นางสาวภัทรวดี สุกใส บุคลากรในหน่วยงานภาครัฐ - กลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
108 ดร.รัชนีวรรณ วงศ์พระจันทร์ อาจารย์ แม่โจ้ กลุ่มคณิตศาสตร์และสถิติ
109 รองศาสตราจารย์ ดร.วันจักร สาทสนิท อาจารย์ แม่โจ้ กลุ่มคณิตศาสตร์และสถิติ
110 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิราภรณ์ ชื่นบาล อาจารย์ แม่โจ้ กลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
111 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนา เลิศสุวรรณศรี อาจารย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กลุ่มคณิตศาสตร์และสถิติ
112 รองศาสตราจารย์ ดร.ธวัลรัตน์ รัตนเดชานาคินทร์ บุคลากรในมหาวิทยาลัย แม่โจ้ กลุ่มเคมี และเคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ
113 นายมณธวัช วิบูลย์ นิสิต/นักศึกษา แม่โจ้ กลุ่มวัสดุศาสตร์และฟิสิกส์ประยุกต์
114 นางสาวกมลชนก สุขเพราะนา นิสิต/นักศึกษา โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย กลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
115 นางสาวนภัสวรรณ วงค์เมือง นิสิต/นักศึกษา โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย กลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
116 อาจารย์ศริญณา มาปลูก บุคลากรในมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กลุ่มคณิตศาสตร์และสถิติ
117 อาจารย์ ดร.ปรารถนา มินเสน อาจารย์ ราชภัฏเชียงใหม่ กลุ่มคณิตศาสตร์และสถิติ
118 รองศาสตราจารย์ ดร.พิชญ์สินี ชมภูคำ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ กลุ่มคณิตศาสตร์และสถิติ
119 อาจารย์กมล สนิทธรรม อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ กลุ่มคณิตศาสตร์และสถิติ
120 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลักษณา บุศย์น้ำเพชร อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ กลุ่มคณิตศาสตร์และสถิติ
121 นางสาวทักษาชล ขันจันทร์ นิสิต/นักศึกษา แม่โจ้ กลุ่มคณิตศาสตร์และสถิติ
122 นางสาวสุภาวดี อินทร์เสวียด นิสิต/นักศึกษา เเม่โจ้ กลุ่มคณิตศาสตร์และสถิติ
123 รองศาสตราจารย์ ดร.ลัคนา วัฒนะชีวะกุล อาจารย์ แม่โจ้ กลุ่มคณิตศาสตร์และสถิติ
124 นางสาววราภรณ์ ภาคภูมิ นิสิต/นักศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กลุ่มวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
125 ดร.อนุพงศ์ สุขประเสริฐ อาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กลุ่มวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
126 นายนิติศักดิ์ พูลไธสง นิสิต/นักศึกษา มหาสารคาม กลุ่มวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
127 นายนิติศักดิ์ พูลไธสง นิสิต/นักศึกษา มหาสารคาม กลุ่มวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
128 นางสาวปวีณา แก้วเชียงหวาง นิสิต/นักศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กลุ่มวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
129 นายเลอศักดิ์ โพธิ์ทอง อาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กลุ่มวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
130 อาจารย์ ดร.ปิยะชาติ เวียงนาค อาจารย์ ราชภัฏเชียงใหม่ กลุ่มคณิตศาสตร์และสถิติ
131 นางสาวจิรัชยา สมบูรณ์ชัย บุคลากรในมหาวิทยาลัย แม่โจ้ กลุ่มวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
132 นายณิชากร บาลศรี นิสิต/นักศึกษา มหาสารคาม กลุ่มวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

Template บทคัดย่อ

Download
Download

Template บทความฉบับเต็ม

Download
Download

สมัครเข้าร่วมเสนอผลงาน !!

ลงทะเบียนสมัครเพื่อเข้าร่วมและนำเสนอผลงาน
**หลังจากลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วกรุณายืนยันการสมัคร ตาม Link ที่ระบบส่งทาง E-mail

Conference Topics

Biological science

กลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

Mathematics and Statistics

กลุ่มคณิตศาสตร์และสถิติ

Computer Science and Information Technology

กลุ่มวิทยาการคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ

Chemistry and Industrial Chemistry and Textile Technology

กลุ่มเคมี และเคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ

Materials Science and Applied Physics

กลุ่มวัสดุศาสตร์และฟิสิกส์ประยุกต์

ค่าสมัคร

ค่าสมัครในการนำเสนอผลงาน Science Technology and Innovation

ผู้เข้าร่วมไม่นำเสนอ

ฟรี

 • ผู้เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ Science Technology and Innovation
 • (ไม่ร่วมนำเสนอผลงาน)

สถานที่จัดประชุม

แนะนำเส้นทางเดินทางมายังสถานที่จัดประชุม

สถานที่พัก

แนะนำสถานที่พักใกล้งานประชุมและราคา