รายชื่อผู้สมัครเข้าร่วม

การประชุมวิขการระดับชาติ Science Technology and Innovation

# ชื่อ-สกุล มหาวิทยาลัย กลุ่ม #
1 ว่าที่ร้อยตรีมาโนชญ์ ตนสิงห์ แม่โจ้ กลุ่มวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกาศนียบัตร
2 นางสาวรุ่งทิพย์ กาวารี แม่โจ้ กลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ประกาศนียบัตร
3 นางสาววาสนา เฉลิมวงค์ แม่โจ้ กลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ประกาศนียบัตร
4 นางสาวสุรัลชนา มะโนเนือง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ประกาศนียบัตร
5 ดร.ภัทราพร พรหมคำตัน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กลุ่มวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกาศนียบัตร
6 อาจารย์ ดร.ปิยะชาติ เวียงนาค มหาวิทบาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กลุ่มคณิตศาสตร์และสถิติ ประกาศนียบัตร
7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลักษณา บุศย์น้ำเพชร มหาวิทบาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กลุ่มคณิตศาสตร์และสถิติ ประกาศนียบัตร
8 อาจารย์ ดร.ปรารถนา มินเสน ราชภัฏเชียงใหม่ กลุ่มคณิตศาสตร์และสถิติ ประกาศนียบัตร
9 อาจารย์กมล สนิทธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กลุ่มคณิตศาสตร์และสถิติ ประกาศนียบัตร
10 รองศาสตราจารย์ ดร.พิชญ์สินี ชมภูคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กลุ่มคณิตศาสตร์และสถิติ ประกาศนียบัตร
11 นายธวัชชัย เพชรธาราทิพย์ แม่โจ้ กลุ่มคณิตศาสตร์และสถิติ ประกาศนียบัตร
12 ดร.จิรโรจน์ ตอสะสุกุล นเรศวร กลุ่มคณิตศาสตร์และสถิติ ประกาศนียบัตร
13 ดร.อนุพงศ์ สุขประเสริฐ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กลุ่มวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกาศนียบัตร
14 นายอุกฤษฎ์ สุกใส - กลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ประกาศนียบัตร
15 นางสาวภัทรวดี สุกใส - กลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ประกาศนียบัตร
16 อาจารย์นพรัตน์ เตชะพันธ์รัตนกุล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ กลุ่มคณิตศาสตร์และสถิติ ประกาศนียบัตร
17 อาจารย์ ดร.ชลวัฒน์ พุกเพียรเลิศ เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา กลุ่มคณิตศาสตร์และสถิติ ประกาศนียบัตร
18 อาจารย์มิ่งขวัญ กันจินะ เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา กลุ่มคณิตศาสตร์และสถิติ ประกาศนียบัตร
19 นายณัฐวุฒิ สังข์ทอง มทร.ล้านนา เชียงใหม่ กลุ่มคณิตศาสตร์และสถิติ ประกาศนียบัตร
20 ดร.กนกวรรณ แสวงทรัพย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา กลุ่มคณิตศาสตร์และสถิติ ประกาศนียบัตร
21 อาจารย์รัตนากาล คำสอน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ กลุ่มคณิตศาสตร์และสถิติ ประกาศนียบัตร
22 อาจารย์ ดร.ศิรดา ปินใจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา กลุ่มคณิตศาสตร์และสถิติ ประกาศนียบัตร
23 อาจารย์ธนิษฐา เกษมุณี ราชมงคลล้านนาเชียงใหม่ กลุ่มคณิตศาสตร์และสถิติ ประกาศนียบัตร
24 นางสาวอาทิตยา งิมสันเทียะ มหาสารคาม กลุ่มวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกาศนียบัตร
25 นางสาวนิธดา กระเเสร์สุข เเม่โจ้ กลุ่มวัสดุศาสตร์และฟิสิกส์ประยุกต์ ประกาศนียบัตร
26 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทยา ใจคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ประกาศนียบัตร
27 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉัตรลดา วงค์สถาน แม่โจ้ กลุ่มคณิตศาสตร์และสถิติ ประกาศนียบัตร
28 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บูรพา สิงหา ราชภัฏเชียงใหม่ กลุ่มคณิตศาสตร์และสถิติ ประกาศนียบัตร
29 นายธนชัย วิมาละ ราชภัฏเชียงใหม่ กลุ่มคณิตศาสตร์และสถิติ ประกาศนียบัตร
30 นายวรากร วิศพันธ์ ทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง กลุ่มเคมี และเคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ ประกาศนียบัตร
31 อาจารย์นางภานรินทร์ ปรีชาวัฒนากร แม่โจ้ กลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ประกาศนียบัตร
32 ดร.บุรัสกร นันทดิลก แม่โจ้ กลุ่มคณิตศาสตร์และสถิติ ประกาศนียบัตร
33 นางสาวอุไรลักษมณ์ สิงห์ทอง แม่โจ้ กลุ่มคณิตศาสตร์และสถิติ ประกาศนียบัตร
34 ดร.พิกุล ศรีดารัตน์​ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กลุ่มคณิตศาสตร์และสถิติ ประกาศนียบัตร
35 รองศาสตราจารย์ ดร.ธวัลรัตน์ รัตนเดชานาคินทร์ แม่โจ้ กลุ่มเคมี และเคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ ประกาศนียบัตร
36 นางสาวกฤษณพรรณ ฉันทกิจ แม่โจ้ กลุ่มวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกาศนียบัตร
37 นางสาววีรยาภรณ์ เทียมผล มรภ.วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ประกาศนียบัตร
38 นางสาวประภัสรา ธรรมวัชรางกูร ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ประกาศนียบัตร
39 นางสาวขวัญตา พิมพ์พันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปทุมธานี กลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ประกาศนียบัตร
40 นางสาววีรยาภรณ์ เทียมผล มรภ.วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ประกาศนียบัตร
41 นางสาววนัสพรรัศม์ สวัสดี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ กลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ประกาศนียบัตร
42 นายวัฒนา หงษี มรภ.วไลยองค์กรณ์ กลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ประกาศนียบัตร
43 นางสาวพรจิรา การภักดี ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ประกาศนียบัตร
44 นางสาวสุมาลี ใบพลูทอง ราชภัฎวไลยอลงกรณ์ฯ กลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ประกาศนียบัตร
45 นางสาวพรรษนันท์ พัชรพิบูลย์ มรภ วไลยอลงกรณ กลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ประกาศนียบัตร
46 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทยา ใจคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ประกาศนียบัตร
47 รองศาสตราจารย์ ดร.ดารา ภูสง่า แม่โจ้ กลุ่มคณิตศาสตร์และสถิติ ประกาศนียบัตร
48 นางสาวโชติรส ฤทธิ์บำรุง แม่โจ้ กลุ่มคณิตศาสตร์และสถิติ ประกาศนียบัตร
49 นายเชิดชัย มีเอียด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กลุ่มคณิตศาสตร์และสถิติ ประกาศนียบัตร
50 อาจารย์นพรัตน์ เตชะพันธ์รัตนกุล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ กลุ่มคณิตศาสตร์และสถิติ ประกาศนียบัตร
51 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะ ลาน้ำเที่ยง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กลุ่มคณิตศาสตร์และสถิติ ประกาศนียบัตร
52 อาจารย์ธนิษฐา เกษมุณี ราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ กลุ่มคณิตศาสตร์และสถิติ ประกาศนียบัตร
53 ดร.รดา สมเขื่อน เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ กลุ่มคณิตศาสตร์และสถิติ ประกาศนียบัตร
54 อาจารย์มิ่งขวัญ กันจินะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา กลุ่มคณิตศาสตร์และสถิติ ประกาศนียบัตร
55 นางสาวรัตนากาล คำสอน เทคโนโลยีราชมงคล ล้านนา กลุ่มคณิตศาสตร์และสถิติ ประกาศนียบัตร
56 ดร.ชลวัฒน์ พุกเพียรเลิศ เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา กลุ่มคณิตศาสตร์และสถิติ ประกาศนียบัตร
57 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายศราวุธ พั้วป้อง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา กลุ่มคณิตศาสตร์และสถิติ ประกาศนียบัตร
58 นายณัฐวุฒิ สังข์ทอง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา กลุ่มคณิตศาสตร์และสถิติ ประกาศนียบัตร
59 นางสาวกนกวรรณ แสวงทรัพย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา กลุ่มคณิตศาสตร์และสถิติ ประกาศนียบัตร
60 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประยงค์ ใสนวน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ล้านนา กลุ่มคณิตศาสตร์และสถิติ ประกาศนียบัตร
61 นางสาวศิรดา ปินใจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ กลุ่มคณิตศาสตร์และสถิติ ประกาศนียบัตร
62 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิตา ชากฤษณ์ แม่โจ้ กลุ่มคณิตศาสตร์และสถิติ ประกาศนียบัตร
63 นายวรากร วิศพันธ์ ทักษิณ กลุ่มเคมี และเคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ ประกาศนียบัตร
64 ดร.นภาพร วรรณาพรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย กลุ่มเคมี และเคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ ประกาศนียบัตร
65 รองศาสตราจารย์ ดร.วรเชษฐ สมมะณี ราชภัฏเชียงใหม่ กลุ่มคณิตศาสตร์และสถิติ ประกาศนียบัตร
66 นางสาวอรณัชชา จันทยงค์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กลุ่มคณิตศาสตร์และสถิติ ประกาศนียบัตร
67 นางสาวศตพร อินตา แม่โจ้ กลุ่มคณิตศาสตร์และสถิติ ประกาศนียบัตร
68 อาจารย์ ดร.พิกุล ศรีดารัตน์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กลุ่มคณิตศาสตร์และสถิติ ประกาศนียบัตร
69 ผู้ช่วยศาสตราจารย์จินตนา จูมวงษ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กลุ่มคณิตศาสตร์และสถิติ ประกาศนียบัตร
70 นางสาวพิลาศลักษณ์ ศรแก้ว แม่โจ้ กลุ่มคณิตศาสตร์และสถิติ ประกาศนียบัตร
71 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนิกานต์ เอมหฤทัย แม่โจ้ กลุ่มคณิตศาสตร์และสถิติ ประกาศนียบัตร
72 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จีรวรรณ แซ่เล้า แม่โจ้ กลุ่มคณิตศาสตร์และสถิติ ประกาศนียบัตร
73 ดร.เจนจิรา ทิพยชะ แม่โจ้ กลุ่มคณิตศาสตร์และสถิติ ประกาศนียบัตร
74 ดร.อรพินธุ์ เพียรรุ่งเรือง สถาบันพระบรมราชชนก กลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ประกาศนียบัตร
75 ดร.สุภาลิน เตี้ยมมี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กลุ่มคณิตศาสตร์และสถิติ ประกาศนียบัตร
76 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปวีณา ถ้ำแก้ว ราชภัฏเชียงใหม่ กลุ่มคณิตศาสตร์และสถิติ ประกาศนียบัตร
77 ผู้ช่วยศาสตราจารย์จักรกริช ถ้ำแก้ว ราชภัฏเชียงใหม่ กลุ่มคณิตศาสตร์และสถิติ ประกาศนียบัตร
78 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรพงศ์ เตี้ยมมี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กลุ่มคณิตศาสตร์และสถิติ ประกาศนียบัตร
79 อาจารย์วิเชษฐ์ สิงห์โต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กลุ่มคณิตศาสตร์และสถิติ ประกาศนียบัตร
80 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกพงษ์ ดวงดาย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กลุ่มคณิตศาสตร์และสถิติ ประกาศนียบัตร
81 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชนินาถ จันทร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กลุ่มคณิตศาสตร์และสถิติ ประกาศนียบัตร
82 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บูรพา สิงหา ราชภัฏเชียงใหม่ กลุ่มคณิตศาสตร์และสถิติ ประกาศนียบัตร
83 ดร.บุรัสกร นันทดิลก แม่โจ้ กลุ่มคณิตศาสตร์และสถิติ ประกาศนียบัตร
84 อาจารย์ศิรศักดิ์ ศศิวรรณพงศ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กลุ่มคณิตศาสตร์และสถิติ ประกาศนียบัตร
85 นางสาวน้ำฝน หมวกครอง ราชภัฏสงขลา กลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ประกาศนียบัตร
86 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรกริช อนันตศรัณย์ ราชภัฏสงขลา กลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ประกาศนียบัตร
87 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไรลักษมณ์ สิงห์ทอง แม่โจ้ กลุ่มคณิตศาสตร์และสถิติ ประกาศนียบัตร
88 นางสาวศศิวิมล คร่องไหม แม่โจ้ กลุ่มคณิตศาสตร์และสถิติ ประกาศนียบัตร
89 นางสาวภัทรภร ญาณะโรจน์ เเม่โจ้ กลุ่มคณิตศาสตร์และสถิติ ประกาศนียบัตร
90 นางสาวอรพินท์ ศาลางาม แม่โจ้ กลุ่มคณิตศาสตร์และสถิติ ประกาศนียบัตร
91 นางสาวเบญจมาศ โชติ แม่โจ้ กลุ่มคณิตศาสตร์และสถิติ ประกาศนียบัตร
92 นางสาวนงคราญ พงศ์ตระกุล แม่โจ้ กลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ประกาศนียบัตร
93 นางสาวชุติวัณ ดงจารย์ แม่โจ้ กลุ่มคณิตศาสตร์และสถิติ ประกาศนียบัตร
94 นายปฐม จูจันทร์ สถาบันพระบรมราชชนก กลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ประกาศนียบัตร
95 ดร.รัฐพร จันทร์เดช มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ประกาศนียบัตร
96 ดร.วรวรรณ เพชรอุไร แม่โจ้ กลุ่มวัสดุศาสตร์และฟิสิกส์ประยุกต์ ประกาศนียบัตร
97 นายธวัชชัย เพชรธาราทิพย์ แม่โจ้ กลุ่มคณิตศาสตร์และสถิติ ประกาศนียบัตร
98 อาจารย์ ดร.ปิยะชาติ เวียงนาค ราชภัฏเชียงใหม่ กลุ่มคณิตศาสตร์และสถิติ ประกาศนียบัตร
99 นางสาวนิธดา กระเเสร์สุข เเม่โจ้ กลุ่มเคมี และเคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ ประกาศนียบัตร
100 อาจารย์ ดร.ศิริพร สมุทรวชิรวงษ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กลุ่มคณิตศาสตร์และสถิติ ประกาศนียบัตร
101 อาจารย์ ดร.ศิริพร สมุทรวชิรวงษ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กลุ่มคณิตศาสตร์และสถิติ ประกาศนียบัตร
102 นายธนัตม์ ชุมภูพเยาว์ มหาวิทยาลัย​แม่โจ้​ กลุ่มคณิตศาสตร์และสถิติ ประกาศนียบัตร
103 นางสาววรารัตน์ วงศ์สนันท์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กลุ่มคณิตศาสตร์และสถิติ ประกาศนียบัตร
104 นายพุฒิพงษ์ เชื้อเมืองพาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กลุ่มวัสดุศาสตร์และฟิสิกส์ประยุกต์ ประกาศนียบัตร
105 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หนึ่งหทัย ชัยอาภร แม่โจ้ กลุ่มคณิตศาสตร์และสถิติ ประกาศนียบัตร
106 นางสาวนิธดา กระเเสร์สุข เเม่โจ้ กลุ่มวัสดุศาสตร์และฟิสิกส์ประยุกต์ ประกาศนียบัตร
107 นางสาวภัทรวดี สุกใส - กลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ประกาศนียบัตร
108 ดร.รัชนีวรรณ วงศ์พระจันทร์ แม่โจ้ กลุ่มคณิตศาสตร์และสถิติ ประกาศนียบัตร
109 รองศาสตราจารย์ ดร.วันจักร สาทสนิท แม่โจ้ กลุ่มคณิตศาสตร์และสถิติ ประกาศนียบัตร
110 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิราภรณ์ ชื่นบาล แม่โจ้ กลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ประกาศนียบัตร
111 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนา เลิศสุวรรณศรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กลุ่มคณิตศาสตร์และสถิติ ประกาศนียบัตร
112 รองศาสตราจารย์ ดร.ธวัลรัตน์ รัตนเดชานาคินทร์ แม่โจ้ กลุ่มเคมี และเคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ ประกาศนียบัตร
113 นายมณธวัช วิบูลย์ แม่โจ้ กลุ่มวัสดุศาสตร์และฟิสิกส์ประยุกต์ ประกาศนียบัตร
114 นางสาวกมลชนก สุขเพราะนา โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย กลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ประกาศนียบัตร
115 นางสาวนภัสวรรณ วงค์เมือง โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย กลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ประกาศนียบัตร
116 อาจารย์ศริญณา มาปลูก มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กลุ่มคณิตศาสตร์และสถิติ ประกาศนียบัตร
117 อาจารย์ ดร.ปรารถนา มินเสน ราชภัฏเชียงใหม่ กลุ่มคณิตศาสตร์และสถิติ ประกาศนียบัตร
118 รองศาสตราจารย์ ดร.พิชญ์สินี ชมภูคำ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ กลุ่มคณิตศาสตร์และสถิติ ประกาศนียบัตร
119 อาจารย์กมล สนิทธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ กลุ่มคณิตศาสตร์และสถิติ ประกาศนียบัตร
120 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลักษณา บุศย์น้ำเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ กลุ่มคณิตศาสตร์และสถิติ ประกาศนียบัตร
121 นางสาวทักษาชล ขันจันทร์ แม่โจ้ กลุ่มคณิตศาสตร์และสถิติ ประกาศนียบัตร
122 นางสาวสุภาวดี อินทร์เสวียด เเม่โจ้ กลุ่มคณิตศาสตร์และสถิติ ประกาศนียบัตร
123 รองศาสตราจารย์ ดร.ลัคนา วัฒนะชีวะกุล แม่โจ้ กลุ่มคณิตศาสตร์และสถิติ ประกาศนียบัตร
124 นางสาววราภรณ์ ภาคภูมิ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กลุ่มวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกาศนียบัตร
125 ดร.อนุพงศ์ สุขประเสริฐ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กลุ่มวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกาศนียบัตร
126 นายนิติศักดิ์ พูลไธสง มหาสารคาม กลุ่มวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกาศนียบัตร
127 นายนิติศักดิ์ พูลไธสง มหาสารคาม กลุ่มวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกาศนียบัตร
128 นางสาวปวีณา แก้วเชียงหวาง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กลุ่มวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกาศนียบัตร
129 นายเลอศักดิ์ โพธิ์ทอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กลุ่มวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกาศนียบัตร
130 อาจารย์ ดร.ปิยะชาติ เวียงนาค ราชภัฏเชียงใหม่ กลุ่มคณิตศาสตร์และสถิติ ประกาศนียบัตร
131 นางสาวจิรัชยา สมบูรณ์ชัย แม่โจ้ กลุ่มวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกาศนียบัตร
132 นายณิชากร บาลศรี มหาสารคาม กลุ่มวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกาศนียบัตร
133 อาจารย์กมลเทพ มีคำ แม่โจ้ กลุ่มคณิตศาสตร์และสถิติ ประกาศนียบัตร
134 ศาสตราจารย์สาลินี ธำรงเลาหะพันธุ์ เชียงใหม่ กลุ่มเคมี และเคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ ประกาศนียบัตร
135 ศาสตราจารย์ศิริพร สมุทรวชิรวงษ์ แม่โจ้ กลุ่มเคมี และเคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ ประกาศนียบัตร
136 รองศาสตราจารย์ ดร.ลัคนา วัฒนะชีวะกุล แม่โจ้ กลุ่มเคมี และเคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ ประกาศนียบัตร
137 รองศาสตราจารย์ ดร.ดารา ภูสง่า แม่โจ้ กลุ่มเคมี และเคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ ประกาศนียบัตร
138 นางสาวปริชญา ชลสินธุ์ เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระเกล้าพระนครเหนือ กลุ่มเคมี และเคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ ประกาศนียบัตร
139 รองศาสตราจารย์พัฒนพงศ์ เทียนชัย เชียงใหม่ กลุ่มเคมี และเคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ ประกาศนียบัตร
140 ดร.สโรชา สุทนต์ N/a กลุ่มวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกาศนียบัตร
141 นางสาวจิราภรณ์ กิติกุล แม่โจ้ กลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ประกาศนียบัตร
142 นางสาวมธุรส ชัยหาญ แม่โจ้ กลุ่มวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกาศนียบัตร
143 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภัสถ์ จันทร์มี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กลุ่มวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกาศนียบัตร
144 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดลบา ไชยวงศ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กลุ่มวัสดุศาสตร์และฟิสิกส์ประยุกต์ ประกาศนียบัตร
145 นายกฤษฎา สันทวีป สงขลานครินทร์ กลุ่มเคมี และเคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ ประกาศนียบัตร
146 นายศตวรรษ สมสายผล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร กลุ่มวัสดุศาสตร์และฟิสิกส์ประยุกต์ ประกาศนียบัตร
147 ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุ่งกานต์ ใจวงค์ยะ แม่โจ้ กลุ่มเคมี และเคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ ประกาศนียบัตร
148 นางสาวศศิธร พิทักษ์ สงขลานครินทร์ กลุ่มเคมี และเคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ ประกาศนียบัตร
149 ศาสตราจารย์สายรุ้ง เมืองพิล แม่โจ้ กลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ประกาศนียบัตร