[B-P17] รูปแบบอาหารที่มีองค์ประกอบทางเคมีสำหรับมารดาหลังคลอดชาวไทยชาติพันธุ์

เจนนารา วงศ์ปาลี1,*, ปิยะพันธุ์ นันตา1 พิชชาวีร์ โอบอ้อม และ พิมพ์ดวงใจ ชัยชนะ2

บทคัดย่อ:

การศึกษาวัฒนธรรม ความเชื่อ และรูปแบบอาหารที่มีองค์ประกอบทางเคมีในการบำรุงร่างกายและกระตุ้นการหลั่งน้ำนมของมารดาหลังคลอดขาวไทยชาติพันธุ์เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพโดยเก็บข้อมูลจากชาวไทยชาติพันธุ์เผ่าปกาเกอะญอและเผ่าอาข่า อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ในกลุ่มมารดาหลังคลอด บุคคลใ...  show all / hide

 PDF    298  View  เผยแพร่ออนไลน์ : 11-08-2022


[B-O6] ผลของแหล่งคาร์บอนต่อการเจริญเติบโตและการผลิตกรดไขมันดีเอชเอจาก Aurantiochytrium acetophilum FIKU003 สายพันธุ์ใหม่

กมลลักษณ์ นิลสุวรรณ1 , จันทนา ไพรบูรณ์1,* และ จีรวรรณ มณีโรจน์2

บทคัดย่อ:

Aurantiochytrium เป็นจุลชีพทางทะเลที่พบแพร่กระจายได้ทั่วไปในสิ่งแวดล้อมทางทะเล จุลชีพชนิดนี้ มีความสามารถในการผลิตกรดไขมันดีเอชเอได้สูงและเป็นแหล่งทางเลือกใหม่ในการผลิตกรดไขมันดีเอชเอเพื่อทดแทน การผลิตจากน้้ามันปลา ในการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของแหล่งของคาร์บ...  show all / hide

 PDF    189  View  เผยแพร่ออนไลน์ : 11-08-2022


[B-P2] การศึกษาการไม่เจริญเติบโตของยอดเกสรเพศเมียของลำไยพันธุ์อีดอในฤดูหนาว

วินัย วิริยะอลงกรณ์1 วัชรินทร์ จันทวรรณ2 เอกวิทย์ ตรีเนตร3 สิริวัฒน์ บุญชัยศรี4 อัจฉรา แกล้วกล้า3 ธีรนิติ พวงกฤษ1

บทคัดย่อ:

การทดลองนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการไม่เจริญเติบโตของยอดเกสรเพศเมียของลำไยพันธุ์อีดอในฤดูหนาว คัดเลือกต้นลำไยจำนวน 10 ต้นจากสวนลำไยของสาขาไม้ผล มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่ วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (completely randomized design; CRD) มี 2 กรรมวิธี คือ พันธุ์อีดอ ...  show all / hide

 PDF    135  View  เผยแพร่ออนไลน์ : 11-08-2022


[D-O2] อิทธิพลของปริมาณแคลเซียมคาร์บอเนตต่อสมบัติผ้าเคลือบน้ายางพาราส้าหรับประยุกต์ใช้เป็นแผ่นฟิล์มคลุมแปลงเกษตร

ณัฐติญา ปั้นประสงค์, นิธดา กระเสร์สุข และ วรวรรณ เพชรอุไร

บทคัดย่อ:

งานวิจัยนี้ศึกษาผลของปริมาณแคลเซียมคาร์บอเนตที่ปริมาณ 10, 30 และ 50 phr ที่ผสมในน้้ายางพาราส้าหรับเคลือบผ้าเพื่อประยุกต์ใช้ในงานคลุมแปลงเกษตร โดยท้าการศึกษาสมบัติของน้้ายางคอมพาวนด์ เช่น ปริมาณของแข็งทั้งหมด ระดับการวัลคาไนซ์ ศึกษาสมบัติแรงดึงก่อนและหลังบ่มเร่งของแผ่นฟิ...  show all / hide

 PDF    243  View  เผยแพร่ออนไลน์ : 11-08-2022


[C-O1] ประสิทธิภาพการดูดซับสังกะสีด้วยเกล็ดปลาช่อน

ณัฐวดี สุธรรมานนท์1*, วรากร วิศพันธ์2

บทคัดย่อ:

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาหาประสิทธิภาพการดูดซับโลหะสังกะสีด้วยเกล็ดปลาช่อน ทาการศึกษาสภาวะที่เหมาะสมต่อการดูดซับประกอบด้วยค่าพีเอช น้าหนักเกล็ดปลา เวลาในการเขย่าและความเข้มข้นที่เหมาะสม ในการดูดซับ วัดปริมาณความเข้มข้นหลังการดูดซับโดยใช้เทคนิคอะตอมมิกแอบซอร์พช...  show all / hide

 PDF    227  View  เผยแพร่ออนไลน์ : 11-08-2022


[C-O3] การสังเคราะห์ไฮดรอกซีอะพาไทต์จากกระดูกปลานิลอินทรีย์ โดยการแคลไซน์ที่อุณหภูมิต่าง ๆ

อัจฉรี แก้วเพ็ชรวงค์*, นพวรรณ โพบขุนทด และ นิรวรรณ ธรรมขันธุ์

บทคัดย่อ:

ไฮดรอกซีอะพาไทต์จัดเป็นไบโอเซรามิกส์ที่เข้ากันได้กับเนื้อเยื่อในร่างกายมนุษย์เนื่องจากองค์ประกอบทางเคมี คล้ายคลึงกับกระดูกและฟันตามธรรมชาติ จุดประสงค์ของการศึกษานี้คือ สังเคราะห์ไฮดรอกซีอะพาไทต์จากกระดูกปลานิลอินทรีย์ โดยการแคลไซน์ที่อุณหภูมิในช่วง 600-1,000 องศาเซลเซีย...  show all / hide

 PDF    268  View  เผยแพร่ออนไลน์ : 11-08-2022


[C-P1] การวิเคราะห์หาปริมาณซูโครสในตัวอย่างเครื่องดื่มและยาชนิดน้าเชื่อมโดยใช้เครื่องวัดการหักเหของแสงอย่างง่ายที่สร้างเองโดยอาศัยเลนส์นูน

เยาวลักษณ์ ขันหัวโทน และนภาพร วรรณาพรม

บทคัดย่อ:

ในงานวิจัยนี้ได้มีการสร้างเครื่องมือวัดการหักเหแสงจากเลนส์นูนอย่างง่ายที่สร้างเองที่มีราคาประหยัดสาหรับการวิเคราะห์หาปริมาณซูโครสในตัวอย่างเครื่องดื่มและยาชนิดน้าเชื่อม เลนส์นูนที่สร้างเองทามาจากแผ่นอะคริลิกเปอร์สเปกซ์ใสที่ตัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าก่อนที่จะดัดให้โค้งก่...  show all / hide

 PDF    152  View  เผยแพร่ออนไลน์ : 11-08-2022


[C-P2] การวิเคราะห์ปริมาณสารฟีนอลิก ฟลาโวนอยด์ทั้งหมด และฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดใบมะรุม เพื่อเตรียมไลโปโซม

วัชราภรณ์ ทาหาร1,*, จินตนา สุวรรณปราการ1, จิราภรณ์ สุคา1, กลตกานต์ วันดี1, หยดเทียน ไชยพรม1 และกรองกาญจน์ จันต๊ะ2

บทคัดย่อ:

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมไลโปโซมกักเก็บสารสกัดใบมะรุมเพื่อพัฒนาเป็นเวชสาอาง สกัดใบมะรุมด้วย ตัวทาละลาย 95% เอทิลแอลกอฮอล์โดยวิธีการหมักที่อุณหภูมิห้อง และวิธีซอกห์เลต วิเคราะห์ปริมาณฟินอลิกทั้งหมดของ สารสกัดใบมะรุมด้วยวิธี Folin-Ciocalteu พบว่าการสกัดร้อนด้...  show all / hide

 PDF    169  View  เผยแพร่ออนไลน์ : 11-08-2022


[C-P3] การเพิ่มปริมาณแป้งต้านทานการย่อยในแป้งข้าวเจ้าและผลิตภัณฑ์ขนมจีน

รชา คำตรง1,*, กัญญา บุตราช1

บทคัดย่อ:

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มปริมาณแป้งต้านทานการย่อยในแป้งข้าวเจ้า เนื่องจากแป้งข้าวเจ้าสามารถแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เส้นขนมจีนที่มีรสชาติดีและเป็นที่ชื่นชอบของผู้บริโภคโดยเฉพาะทางภาคเหนือของประเทศไทย แต่แป้งข้าวเจ้าและผลิตภัณฑ์ขนมจีนมีค่าดัชนีน้ำตาลสูงซึ่งส่งผลเสียต...  show all / hide

 PDF    236  View  เผยแพร่ออนไลน์ : 12-08-2022


[C-P4] การวิเคราะห์แคทีชินและกรดแกลลิกในไวน์ชาและน้ำชาด้วย HPLC

จีรนันท์ หิรัญคำ และ ศิริรัตน์ ไพศาลสุทธิชล*

บทคัดย่อ:

โครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง (HPLC) เป็นวิธีที่ง่ายและรวดเร็ว เพื่อประยุกต์ใช้ในตรวจวัดแคทีชินและกรดแกลลิกพร้อมกันในไวน์ชาและน้ำชา ทำการแยกโดยใช้คอลัมน์ C18 (4.0 มม. x 250 มม.) ชะด้วยสารอะชิโตไนตาร์ต่อกรดฟอร์มิกแบบเกรเดียนท์ มีอัตราการไหลเท่ากับ 0.80 มล.ต่อนาที และตรวจ...  show all / hide

 PDF    169  View  เผยแพร่ออนไลน์ : 12-08-2022