การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

ครั้งที่ 3

Online Conference

รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

# ชื่อ-สกุล ประเภท มหาวิทยาลัย กลุ่ม
1 นางสาวสมคิด ดีจริง อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพ เกษตร และสิ่งแวดล้อม
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะ ลาน้ำเที่ยง อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กลุ่มคณิตศาสตร์ และสถิติ
3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แสงดาว วงค์สาย อาจารย์ ธรรมศาสตร์ กลุ่มคณิตศาสตร์ และสถิติ
4 ดร.ศิรศักดิ์ ศศิวรรณพงศ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กลุ่มคณิตศาสตร์ และสถิติ
5 อาจารย์ ดร.เชิดชัย มีเอียด อาจารย์ แม่โจ้ กลุ่มคณิตศาสตร์ และสถิติ
6 อาจารย์ ดร.ศิริพร สมุทรวชิรวงษ์ อาจารย์ แม่โจ้ กลุ่มคณิตศาสตร์ และสถิติ
7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยวัฒน์ โฆษภัทรพิมพ์ อาจารย์ แม่โจ้ กลุ่มคณิตศาสตร์ และสถิติ
8 รองศาสตราจารย์ ดร.ลัคนา วัฒนะชีวะกุล อาจารย์ แม่โจ้ กลุ่มคณิตศาสตร์ และสถิติ
9 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระวัฒน์ สิมมาจันทร์ อาจารย์ ธรรมศาสตร์ กลุ่มคณิตศาสตร์ และสถิติ
10 นางสาวหมวย หอมชื่น นิสิต/นักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กลุ่มคณิตศาสตร์ และสถิติ
11 อาจารย์ ดร.รัชนีวรรณ วงศ์พระจันทร์ อาจารย์ แม่โจ้ กลุ่มคณิตศาสตร์ และสถิติ
12 นายมนตรี ขุนอินทร์ทอง นิสิต/นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ กลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพ เกษตร และสิ่งแวดล้อม
13 ผู้ช่วยศาสตราจารย์จินตนา จูมวงษ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กลุ่มคณิตศาสตร์ และสถิติ
14 อาจารย์ศริญณา มาปลูก อาจารย์ แม่โจ้ กลุ่มคณิตศาสตร์ และสถิติ
15 นางสาวนุชนาถ คงช่วย อาจารย์ สงขลานครินทร์ กลุ่มคณิตศาสตร์ และสถิติ
16 นายจิตต์ณัช ทองทวี นิสิต/นักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กลุ่มคณิตศาสตร์ และสถิติ
17 รองศาสตราจารย์ ดร.ธวัลรัตน์ รัตนเดชานาคินทร์ อาจารย์ แม่โจ้ กลุ่มเคมี และนวัตกรรมเคมีอุตสาหกรรม
18 นายพงษ์วิศว์ จันไกรผล บุคคลทั่วไป มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพ เกษตร และสิ่งแวดล้อม
19 อาจารย์ประสบสุข ปราชญากุล อาจารย์ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ กลุ่มวิทยาการคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
20 นางสาวรัตนา สุวรรณทิพย์ นักวิจัย นครพนม กลุ่มวิทยาการคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
21 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิตา ชากฤษณ์ อาจารย์ แม่โจ้ กลุ่มคณิตศาสตร์ และสถิติ
22 อาจารย์ ดร.ปรารถนา มินเสน อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กลุ่มคณิตศาสตร์ และสถิติ
23 นายปวีณ์กร มิ่งเชื้อ นิสิต/นักศึกษา ธรรมศาสตร์ กลุ่มคณิตศาสตร์ และสถิติ
24 นายชลสิทธิ์ ไชยฮะนิจ นิสิต/นักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กลุ่มคณิตศาสตร์ และสถิติ
25 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉัตร ชูชื่น อาจารย์ แม่โจ้ กลุ่มวิทยาการคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
26 อาจารย์ ดร.พิกุล ศรีดารัตน์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กลุ่มคณิตศาสตร์ และสถิติ
27 ดร.อนุพงศ์ สุขประเสริฐ อาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กลุ่มวิทยาการคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
28 นายเลอศักดิ์ โพธิ์ทอง อาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กลุ่มวิทยาการคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
29 นางสาวกวินนา คุลาไคล นิสิต/นักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กลุ่มคณิตศาสตร์ และสถิติ
30 นายวศิน เทพสิงห์แก้ว นิสิต/นักศึกษา แม่โจ้ กลุ่มคณิตศาสตร์ และสถิติ
31 นายปกรณ์ศักดิ์ สว่างแสง นิสิต/นักศึกษา แม่โจ้ กลุ่มคณิตศาสตร์ และสถิติ
32 อาจารย์ประภาภรณ์ ชุบสุวรรณ อาจารย์ มหาสารคาม กลุ่มวิทยาการคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
33 นายชนสรณ์ เกษณียบุตร นิสิต/นักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กลุ่มคณิตศาสตร์ และสถิติ
34 ดร.มุจลินทร์ ผลจันทร์ อาจารย์ แม่โจ้ กลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพ เกษตร และสิ่งแวดล้อม
35 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายพงษ์พันธุ์ ลีฬหเกรียงไกร อาจารย์ ราชภัฏเชียงใหม่ กลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพ เกษตร และสิ่งแวดล้อม
36 อาจารย์ ดร.สาลินี ธำรงเลาหะพันธุ์ อาจารย์ เชียงใหม่ กลุ่มคณิตศาสตร์ และสถิติ
37 อาจารย์ ดร.เจนจิรา ทิพย์ชะ อาจารย์ แม่โจ้ กลุ่มคณิตศาสตร์ และสถิติ
38 นางสาวพิลาศลักษณ์ ศรแก้ว อาจารย์ แม่โจ้ กลุ่มคณิตศาสตร์ และสถิติ
39 ดร.บงกช บุญบูรพงศ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพ เกษตร และสิ่งแวดล้อม
40 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ ละลอกน้ำ อาจารย์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพ เกษตร และสิ่งแวดล้อม
41 รองศาสตราจารย์ธีรพล ธุระกิจเสรี อาจารย์ แม่โจ้ กลุ่มวัสดุศาสตร์ และฟิสิกส์ประยุกต์
42 นายเฉลิมรัช นนทะภา นิสิต/นักศึกษา ธรรมศาสตร์ กลุ่มคณิตศาสตร์ และสถิติ
43 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพชรลดา กันทาดี อาจารย์ แม่โจ้ กลุ่มเคมี และนวัตกรรมเคมีอุตสาหกรรม
44 นายชยาทิตย์ กฤตโยภาส บุคคลทั่วไป เกษตรศาสตร์ กลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพ เกษตร และสิ่งแวดล้อม
45 อาจารย์ ดร.ปิยธิดา กล่ำภู่ อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กลุ่มเคมี และนวัตกรรมเคมีอุตสาหกรรม
46 นายนัฐพงษ์ แซ่ตั้ง นิสิต/นักศึกษา แม่โจ้ กลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพ เกษตร และสิ่งแวดล้อม
47 อาจารย์สัญฌา พันธุ์แพง อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กลุ่มวิทยาการคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
48 นางสาวแสงตะวัน จิตรสำรวย นิสิต/นักศึกษา สงขลานครินทร์ กลุ่มคณิตศาสตร์ และสถิติ
49 นายสุวัฒน์ชัย ประพาฬ บุคคลทั่วไป โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา กลุ่มเคมี และนวัตกรรมเคมีอุตสาหกรรม
50 นางสาวรุ่งฤดี เถาหลง นิสิต/นักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กลุ่มคณิตศาสตร์ และสถิติ
51 นางสาววันฮามีดะห์ แนปิแน นิสิต/นักศึกษา สงขลานครินทร์ กลุ่มคณิตศาสตร์ และสถิติ
52 นางสาวอัจฉรา นามบุรี อาจารย์ เกษตรศาสตร์ กลุ่มวิทยาการคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
53 นางสาวอริสรา อินตา นิสิต/นักศึกษา มหาวิทยาลัยเเม่โจ้ กลุ่มวิทยาการคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
54 นางสาวนุชวรา ยะกิจ นิสิต/นักศึกษา มหาวิทยาลัยเเม่โจ้ กลุ่มวิทยาการคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
55 นางสาวสุพิชญา แก้วสุดใจ นิสิต/นักศึกษา มหาวิทยาลัยเเม่โจ้ กลุ่มวิทยาการคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
56 นางสาวศรี บัวเเก้ว นิสิต/นักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กลุ่มวิทยาการคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
57 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลวัฒน์ พุกเพียรเลิศ อาจารย์ เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา กลุ่มคณิตศาสตร์ และสถิติ
58 อาจารย์รัตนากาล คำสอน อาจารย์ มทร ล้านนา กลุ่มคณิตศาสตร์ และสถิติ
59 อาจารย์นพรัตน์ เตชะพันธ์รัตนกุล อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ กลุ่มคณิตศาสตร์ และสถิติ
60 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศราวุธ พั้วป้อง อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา กลุ่มคณิตศาสตร์ และสถิติ
61 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกทิพย์ อโนราช อาจารย์ มทร ล้านนา เชียงราย กลุ่มคณิตศาสตร์ และสถิติ
62 อาจารย์ ดร.กนกวรรณ แสวงทรัพย์ อาจารย์ เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา กลุ่มคณิตศาสตร์ และสถิติ
63 นางสาวเก็จมณี แสวงดี นิสิต/นักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพ เกษตร และสิ่งแวดล้อม
64 นายศุภชัย ทิพย์ยอและ บุคคลทั่วไป โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา กลุ่มวัสดุศาสตร์ และฟิสิกส์ประยุกต์
65 ดร.รดา สมเขื่อน อาจารย์ เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ กลุ่มคณิตศาสตร์ และสถิติ
66 นางสาวปริดา ตาคำ นิสิต/นักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กลุ่มวิทยาการคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
67 นางสาวปนัสยา รุจาคม นิสิต/นักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กลุ่มวิทยาการคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
68 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุรฉัตร โคแก้ว อาจารย์ ขอนแก่น กลุ่มวิทยาการคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
69 นายอังศุธร งามประสิทธิ์ บุคคลทั่วไป โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา กลุ่มวัสดุศาสตร์ และฟิสิกส์ประยุกต์
70 นายศรัณย์ ถาวร นิสิต/นักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กลุ่มคณิตศาสตร์ และสถิติ
71 นางสาวมธุรส ชัยหาญ อาจารย์ แม่โจ้ กลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพ เกษตร และสิ่งแวดล้อม
72 นายธีรภัทร์ สานี นิสิต/นักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น กลุ่มวิทยาการคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
73 นายจิราเจตน์๋ แก้วด้วง นิสิต/นักศึกษา มจพ กลุ่มวิทยาการคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
74 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภัสถ์ จันทร์มี อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพ เกษตร และสิ่งแวดล้อม
75 นางสาวอัมพวา กัลยาณชล นิสิต/นักศึกษา มหาวิทแม่โจ้ กลุ่มวัสดุศาสตร์ และฟิสิกส์ประยุกต์
76 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชนา ปรีชาวรพันธ์ บุคคลทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม กลุ่มเคมี และนวัตกรรมเคมีอุตสาหกรรม
77 นายกิตติ สีบุญเรือง นิสิต/นักศึกษา อุบลราชธานี กลุ่มวัสดุศาสตร์ และฟิสิกส์ประยุกต์
78 นางสาวอัมพวา กัลยาณชล นิสิต/นักศึกษา แม่โจ้ กลุ่มเคมี และนวัตกรรมเคมีอุตสาหกรรม
79 นางสาวอัมพวา กัลยาณชล นิสิต/นักศึกษา แม่โจ้ กลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพ เกษตร และสิ่งแวดล้อม
80 นายชินพัฒน์ ปลาทอง บุคคลทั่วไป โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา กลุ่มวิทยาการคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
81 นายธนภัทร เอกคณาสิงห์ บุคคลทั่วไป โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา กลุ่มวัสดุศาสตร์ และฟิสิกส์ประยุกต์
82 อาจารย์ธนิษฐา เกษมุณี อาจารย์ มทร.ล้านนา เชียงใหม่ กลุ่มคณิตศาสตร์ และสถิติ
83 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดลยา ไชยวงศ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กลุ่มวิทยาการคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
84 นางสาวอรพินท์ ศาลางาม นิสิต/นักศึกษา แม่โจ้ กลุ่มคณิตศาสตร์ และสถิติ
85 ดร.ศิรดา ปินใจ บุคคลทั่วไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา กลุ่มคณิตศาสตร์ และสถิติ
86 อาจารย์มิ่งขวัญ กันจินะ อาจารย์ มหาวิเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา กลุ่มคณิตศาสตร์ และสถิติ
87 อาจารย์ณัฐวุฒิ สังข์ทอง อาจารย์ มทร. ล้านนา กลุ่มคณิตศาสตร์ และสถิติ
88 นายสิทธิเดช นวลนิ่ม นิสิต/นักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กลุ่มคณิตศาสตร์ และสถิติ
89 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนิกานต์ เอมหฤทัย อาจารย์ แม่โจ้ กลุ่มคณิตศาสตร์ และสถิติ
90 นายถิร ติยวัฒนาโรจน์ นิสิต/นักศึกษา ธรรมศาสตร์ กลุ่มคณิตศาสตร์ และสถิติ
91 อาจารย์ ดร.อรวรรณ์ อัมพร อาจารย์ มหาวิทยาลัยศิลปากร กลุ่มวัสดุศาสตร์ และฟิสิกส์ประยุกต์
92 นายสุรวิชญ์ เรือนจันทร์ นิสิต/นักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กลุ่มคณิตศาสตร์ และสถิติ
93 นางสาวนัทธมน จันทร์อำพร นิสิต/นักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กลุ่มคณิตศาสตร์ และสถิติ
94 นางสาวนลินทิพย์ หลงพิมาย นิสิต/นักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กลุ่มคณิตศาสตร์ และสถิติ
95 นางสาวลลิตา อรศิริสกุล นิสิต/นักศึกษา มหาวิทยาลัยเมคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กลุ่มคณิตศาสตร์ และสถิติ
96 นางสาวอำไพ ภูเขา นิสิต/นักศึกษา แม่โจ้ กลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพ เกษตร และสิ่งแวดล้อม
97 นางสาวดาราวดี คล้ายทอง นิสิต/นักศึกษา เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กลุ่มคณิตศาสตร์ และสถิติ
98 นายสุรัติ คงสกุล นิสิต/นักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพ เกษตร และสิ่งแวดล้อม
99 นางสาวธนิฎฐา ศรีวิไล นิสิต/นักศึกษา เกษตรศาสตร์ กลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพ เกษตร และสิ่งแวดล้อม
100 นางสาวRagkana Phooseekhiwe บุคคลทั่วไป จุฬาลงกรณ์ กลุ่มคณิตศาสตร์ และสถิติ
101 นางสาวสุนทรี สุรินทราโช นิสิต/นักศึกษา แม่โจ้ กลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพ เกษตร และสิ่งแวดล้อม
102 นางสาวณัฐพร ปรอดทองสม นิสิต/นักศึกษา สงขลานครินทร์ กลุ่มคณิตศาสตร์ และสถิติ
103 อาจารย์ ดร.พรพรรณ อุตมัง อาจารย์ แม่โจ้ กลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพ เกษตร และสิ่งแวดล้อม
104 นางสาววิชญา สมบูรณ์มาก นิสิต/นักศึกษา สงขลานครินทร์ กลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพ เกษตร และสิ่งแวดล้อม
105 นางสาวมณีรัตน์ รติเลิศกุล นิสิต/นักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพ เกษตร และสิ่งแวดล้อม
106 นางสาวณัฐสุดา พูลทรัพย์ นิสิต/นักศึกษา เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กลุ่มคณิตศาสตร์ และสถิติ
107 นางสาวบุษราพรรณ กันธรรม นิสิต/นักศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กลุ่มคณิตศาสตร์ และสถิติ
108 นางสาวรพีพรรณ จันทร์ฉาย นิสิต/นักศึกษา แม่โจ้ กลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพ เกษตร และสิ่งแวดล้อม
109 นางสาวธนิยา หมอแสน นิสิต/นักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กลุ่มคณิตศาสตร์ และสถิติ
110 นายประสิทธิ์ จิโรจน์กุล นิสิต/นักศึกษา หอการค้าไทย กลุ่มวิทยาการคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
111 นางสาวณิชนันทน์ อักษรชู นิสิต/นักศึกษา สงขลานครินทร์ กลุ่มคณิตศาสตร์ และสถิติ
112 นางสาวปริชญา ชลสินธุ์ นิสิต/นักศึกษา เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กลุ่มคณิตศาสตร์ และสถิติ
113 นางสาวกานดา เมตตาวิหารี นิสิต/นักศึกษา เกษตรศาสตร์ กลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพ เกษตร และสิ่งแวดล้อม
114 นางสาวนริศรา ทองขาว นิสิต/นักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กลุ่มคณิตศาสตร์ และสถิติ
115 รองศาสตราจารย์ ดร.วาที คงบรรทัด อาจารย์ แม่โจ้ กลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพ เกษตร และสิ่งแวดล้อม
116 นางสาวอาทิตยา เกิดนิมิตร นิสิต/นักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กลุ่มคณิตศาสตร์ และสถิติ
117 นางสาวซุรฟา อภิบาลแบ นิสิต/นักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพ เกษตร และสิ่งแวดล้อม
118 นางสาวอรพิตรา เเสงสว่าง นิสิต/นักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กลุ่มคณิตศาสตร์ และสถิติ
119 นายวงศธร สุขลิ้ม นิสิต/นักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กลุ่มคณิตศาสตร์ และสถิติ
120 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วฐา มินเสน อาจารย์ เชียงใหม่ กลุ่มคณิตศาสตร์ และสถิติ
121 นางสาวรสสุคนธ์ เสนจันทร์ฒิไชย นิสิต/นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ กลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพ เกษตร และสิ่งแวดล้อม
122 นางสาวปริศนา หมัดอาดัม นิสิต/นักศึกษา สงขลานครินทร์ กลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพ เกษตร และสิ่งแวดล้อม
123 นางสาวอัสรีนา เตาวโต นิสิต/นักศึกษา สงขลานครินทร์ กลุ่มคณิตศาสตร์ และสถิติ
124 นางสาวชมพูนุท ลัภบุญ นิสิต/นักศึกษา สงขลานครินทร์ กลุ่มคณิตศาสตร์ และสถิติ
125 นางสาวพรภัทร มหาศรานนท์ นิสิต/นักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กลุ่มคณิตศาสตร์ และสถิติ
126 นางสาวรสสุคนธ์ เสนจันทร์ฒิไชย นิสิต/นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ กลุ่มเคมี และนวัตกรรมเคมีอุตสาหกรรม
127 นางสาวสุกัญญา ยอดนวล นิสิต/นักศึกษา สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ กลุ่มคณิตศาสตร์ และสถิติ
128 นางสาวจุฑาทิพย์ จ่ายแจก นิสิต/นักศึกษา สงขลานครินทร์ กลุ่มคณิตศาสตร์ และสถิติ
129 นางสาวอารีนา เด่นอร่ามคาน นิสิต/นักศึกษา สงขลานครินทร์ กลุ่มคณิตศาสตร์ และสถิติ
130 นางสาวพนิตพร เอ่งฉ้วน นิสิต/นักศึกษา สงขลานครินทร์ กลุ่มคณิตศาสตร์ และสถิติ
131 นายนพดล ไชยกูล นิสิต/นักศึกษา สงขลานครินทร์ กลุ่มคณิตศาสตร์ และสถิติ
132 นางสาวณัฐฐินี บุตรจริยะ นิสิต/นักศึกษา สงขลานครินทร์ กลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพ เกษตร และสิ่งแวดล้อม
133 นางสาววรินทิพย์ สุขอนันต์ นิสิต/นักศึกษา สงขลานครินทร์ กลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพ เกษตร และสิ่งแวดล้อม
134 นางสาวเยาวลักษณ์ เรืองเมือง นิสิต/นักศึกษา สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ กลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพ เกษตร และสิ่งแวดล้อม
135 นางสาวอัสมานี ดอเล๊าะ นิสิต/นักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กลุ่มคณิตศาสตร์ และสถิติ
136 นางสาวกมลทิพย์ จันทร์มณี นิสิต/นักศึกษา สงขลานครินทร์ กลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพ เกษตร และสิ่งแวดล้อม
137 นางสาวเยาวลักษณ์ เรืองเมือง เรืองเมือง นิสิต/นักศึกษา สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ กลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพ เกษตร และสิ่งแวดล้อม
138 นางสาวมุกข์ธิตา ปรีชา นิสิต/นักศึกษา เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กลุ่มคณิตศาสตร์ และสถิติ
139 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนา เลิศสุวรรณศรี อาจารย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กลุ่มคณิตศาสตร์ และสถิติ
140 นายจารุเกียรติ ศรีชะฎา นิสิต/นักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกช้าพระนครเหนือ กลุ่มคณิตศาสตร์ และสถิติ
141 นายพชระ อินต๊ะวิชัย นิสิต/นักศึกษา ราชภัฏเชียงราย กลุ่มวิทยาการคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
142 นางสาวนางสาวณัฐพร กานา นิสิต/นักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพ เกษตร และสิ่งแวดล้อม
143 นายจีรัง คำนวนตา อาจารย์ ราชภัฏเชียงใหม่ กลุ่มวิทยาการคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ