การเผยแพร่ความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันที่เผยแพร่ ชื่อบทความ ผู้เผยแพร่ Linkบทความ View
2023-09-29 13:00:00 เทคนิคการเขียนคู่มือปฏิบัติงานจากงานประจำ สุรพล จิโน บทความ
18
2023-09-29 11:00:00 เทคนิคการเขียนคู่มือปฏิบัติงานจากงานประจำ กาญจนา จุ่มแก้ว บทความ
15
2023-09-29 09:00:00 แนวทางการปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนด พัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน บุณฑริกา ทิพย์สอน บทความ
30
2023-09-28 14:00:00 Asean University Network Quality Assurance AUN-QA Version 4.0 เจษฏาพร ด้วงชนะ บทความ
12
2023-09-27 15:00:00 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กัลย์ธิรา ชมชื่น บทความ
16
2023-09-26 15:00:00 Canva คืออะไร ? คุณสมบัติเด่นที่มือใหม่ต้องรู้ก่อนใช้งาน นางสาวจิรัชยา สมบูรณ์ชัย บทความ
31
2023-09-23 10:25:00 การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติงานและสร้างความตระหนักในวัฒนธรรม No Gift Policy สุภาพร แก้วถาวร บทความ
17
2023-09-21 15:00:00 การใช้กล้องดิจิตอลไมโครสโคป ส าหรับงาน วิเคราะห์ ทดสอบระดับนาโน และไมโคร สกล บุญธรรม บทความ
13
2023-09-21 10:00:00 ChatGPT สำหรับงานสายเดฟ มาโนชญ์ ตนสิงห์ บทความ
26
2023-09-20 12:00:00 เทคนิคการจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน พิชณิชา นิปุณะ บทความ
32
2023-09-18 17:00:00 การอยู่ร่วมกันในสังคมและคุณลักษณะของมนุษย์ในรูปแบบต่าง ๆ ลภาวรรณ วรพันธุ์ บทความ
23
2023-09-07 09:56:00 การบริหารจัดการด้านงานคลังและพัสดุฯ นางสาวอาษิรญา อินทนนท์ บทความ
14
2023-05-30 13:00:00 แนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา CUPT-QMS Guideline มาลัย เบญจวรรณ์ บทความ
9
2023-05-30 10:56:00 แนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา CUPT-QMS Guideline ภาวิณี ชัยวุฒิ บทความ
12
2023-05-29 10:55:00 แนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา CUPT-QMS Guideline เยาวลักษณ์ ภูดีทิพย์ บทความ
10
2023-04-26 15:27:00 การเผยแพร่ความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมอบรมการใช้กล้องดิจิตอลไมโครสโคป สำหรับงานวิเคราะห์ ทดสอบระดับนาโน และไมโคร สกล บุญธรรม บทความ
22
2023-03-23 15:20:00 การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร AUN QA Version 4.0 นางสาวกฤษณพรรณ ฉันทกิจ บทความ
53
2023-01-16 14:00:00 เทคนิคการเขียนคู่มือปฏิบัติงานจากงานประจำ นางสาวธนันณัฐ สุขแสวง บทความ
79
2022-09-30 15:00:00 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 บุณฑริกา ทิพย์สอน บทความ
53
2022-09-30 13:00:00 การใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เจษฏาพร ด้วงชนะ บทความ
32
2022-09-29 15:00:00 การทำงานวิเคราะห์เพื่อการพัฒนางานประจำ พิชณิชา นิปุณะ บทความ
67
2022-09-29 14:00:00 ระบบประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA Version 4.0 (AUN-QA Overview) ธนันณัฐ สุขแสวง บทความ
59
2022-09-28 16:00:00 Microsoft Teams คืออะไร ดียังไง ทำไมต้องสนใจ Teams จิรัชยา สมบูรณ์ชัย บทความ
45
2022-09-28 15:10:00 ระบบประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA Version 4.0 (AUN-QA Overview) ภาวิณี ชัยวุฒิ บทความ
73
2022-09-28 15:00:00 ระบบประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA Version 4.0 (AUN-QA Overview) เยาวลักษณ์ ภูดีทิพย์ บทความ
66
2022-09-23 16:00:00 การบัญชีและการจัดการทางการเงิน กัลย์ธิรา ชมชื่น บทความ
64
2022-09-21 15:00:00 ผู้ตรวจสอบระบบไฟฟ้าอย่างมืออาชีพ ประดิษฐ์ มาลาศรี บทความ
49
2022-09-19 17:00:00 ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ นายมาโนชย์ ถนอมวัฒน์ บทความ
48
2022-08-31 11:37:00 Webometrics Ranking คืออะไรและสำคัญอย่างไร มาโนชญ์ ตนสิงห์ บทความ
73
2022-08-01 16:21:00 การจัดการความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ และการจัดการสารเคมี ของเสียอันตราย นาวสาวจิราภรณ์ กิติกุล บทความ
95
2022-07-27 16:22:00 ความปลอดภัยทางรังสี(rso) Radiollogical Saffty Office นายสกล บุญธรรม บทความ
247
2022-03-28 16:26:00 คุณธรรมจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ นางสาวกฤษณพรรณ ฉันทกิจ บทความ
103