การเผยแพร่ความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันที่เผยแพร่ ชื่อบทความ ผู้เผยแพร่ Linkบทความ View
2022-09-30 13:00:00 การใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เจษฏาพร ด้วงชนะ บทความ
8
2022-09-30 15:00:00 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 บุณฑริกา ทิพย์สอน บทความ
17
2022-09-29 15:00:00 การทำงานวิเคราะห์เพื่อการพัฒนางานประจำ พิชณิชา นิปุณะ บทความ
38
2022-09-29 14:00:00 ระบบประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA Version 4.0 (AUN-QA Overview) ธนันณัฐ สุขแสวง บทความ
29
2022-09-28 16:00:00 Microsoft Teams คืออะไร ดียังไง ทำไมต้องสนใจ Teams จิรัชยา สมบูรณ์ชัย บทความ
14
2022-09-28 15:10:00 ระบบประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA Version 4.0 (AUN-QA Overview) ภาวิณี ชัยวุฒิ บทความ
28
2022-09-28 15:00:00 ระบบประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA Version 4.0 (AUN-QA Overview) เยาวลักษณ์ ภูดีทิพย์ บทความ
25
2022-09-23 16:00:00 การบัญชีและการจัดการทางการเงิน กัลย์ธิรา ชมชื่น บทความ
14
2022-09-21 15:00:00 ผู้ตรวจสอบระบบไฟฟ้าอย่างมืออาชีพ ประดิษฐ์ มาลาศรี บทความ
14
2022-08-31 11:37:00 Webometrics Ranking คืออะไรและสำคัญอย่างไร มาโนชญ์ ตนสิงห์ บทความ
30
2022-09-19 17:00:00 ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ นายมาโนชย์ ถนอมวัฒน์ บทความ
13
2022-03-28 16:26:00 คุณธรรมจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ นางสาวกฤษณพรรณ ฉันทกิจ บทความ
58
2022-07-27 16:22:00 ความปลอดภัยทางรังสี(rso) Radiollogical Saffty Office นายสกล บุญธรรม บทความ
62
2022-08-01 16:21:00 การจัดการความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ และการจัดการสารเคมี ของเสียอันตราย นาวสาวจิราภรณ์ กิติกุล บทความ
46