ข้อมูลสำหรับติดต่อประสานงาน

สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

สอบถามข้อมูลทั่วไป โทร. 3802 คุณลภาวรรณ (น่าน)

“The Only Way to Do Great Work is To Love What You Do”


งานบริหารและธุรการ

shape shape

นางสาวอาษิรญา อินทนนท์

เบอร์ภายใน 3800

- งานบุคคล

- งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

- งานยานพาหนะ

shape shape

นายสุรพล จิโน

เบอร์ภายใน 3800

- ประสานงานด้านกายภาพ (อาคาร/สถานที่)

- รับแจ้ง/ประสานงานการซ่อมแซม

- งานขอใช้อาคาร/สภานที่

shape shape

นายกำธร มาโน

เบอร์ภายใน 3801

- งานรับ – ส่ง หนังสือราชการ

- การลา

- งานไปรษณีย์

- งานขับรถตู้

shape shape

นางกาญจนา จุ่มแก้ว

เบอร์ภายใน 3801

- การขออนุญาต (IDP/วิทยากร/อ.พิเศษ)

- การประเมิน TOR

- งานประชุมคณะฯ

shape shape

น.ส.ลภาวรรณ วรพันธุ์

เบอร์ภายใน 3802

- เลขานุการผู้บริหาร

- งานขอตำแหน่งทางวิชาการ(ผศ.รศ. และ ศ.)

shape shape

นายนันทวัฒน์ รักษ์เผ่าสุวรรณ

เบอร์ภายใน 3801

- งานประชาสัมพันธ์

- บันทึกภาพกิจกรรม

shape shape

นายประดิษฐ์ มาลาศรี

เบอร์ภายใน 3814

- วิศวกรกรดูแลระบบต่าง ๆของคณะฯ

- ซ่อมแซมระบบอาคาร

shape shape

นายอนุวัฒน์ คำเมืองลือ

เบอร์ภายใน 3814

- งานซ่อมสาธารณูปโภค (ห้องน้ำ/ประปา/หลอดไฟ)

shape shape

นายรชานนท์ พรหมมา

เบอร์ภายใน 3814

- งานซ่อมแซมแอร์/ไฟฟ้าพื้นฐาน

shape shape

นายถวิล โปธา

- ตัดหญ้า ตกแต่งสวนและต้นไม้

งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา

shape shape

น.ส.กฤษณพรรณ ฉันทกิจ

เบอร์ภายใน 3819

- การดำเนินงานเกี่ยวกับหลักสูตร

- ตารางสอบ

- เกรดนักศึกษาในแต่ละภาคเรียน

- งานวิเทศสัมพันธ์

- การจัดการประชุมกรรมการวิชาการคณะ

shape shape

น.ส.วีรินทร์ภัทร์ อินทนนท์

เบอร์ภายใน 3819

- งานเกี่ยวกับหลักสูตร

- ตารางสอบ

- งานรับเข้า

- ประชาสัมพันธ์หลักสูตร

- เกรดนักศึกษารายบุคคล

- ประสานงานนักศึกษา

- ประชาสัมพันธ์หลักสูตร

- นักศึกษาสำเร็จการศึกษา

- งานสารบรรณ

- งานวิเทศสัมพันธ์

- การจัดการประชุม

- งานทะเบียนและสถิติ

shape shape

นางสุวิมล ศิริผล

เบอร์ภายใน 3819

- งานเกี่ยวกับหลักสูตร

- หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

- สหกิจ (วท497)

- การเรียนรู้อิสระ (วท498)

- ฝึกงานต่างประเทศ (วท499)

shape shape

นางดรุณี สิงห์สุข

เบอร์ภายใน 3819

- งานเกี่ยวกับหลักสูตร

- หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

- สหกิจ (วท497)

- การเรียนรู้อิสระ (วท498)

- ฝึกงานต่างประเทศ (วท499)

- ทุนการศึกษา

- งานสารบรรณ

shape shape

นางสาวจิรัชยา สมบูรณ์ชัย

เบอร์ภายใน 3819

- รายวิชาศึกษาทั่วไป

- ประชาสัมพันธ์หลักสูตร

- งานเกี่ยวกับโสตทัศนูปกรณ์และสื่อการเรียนการสอน

shape shape

นายเจษฎาพร ด้วงชนะ

เบอร์ภายใน 3819

- เกรดนักศึกษาในแต่ละภาคเรียน

- อาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป

- ชมรมนักศึกษาในสังกัด

- งานกิจการนักศึกษา

- การจัดการประชุม

shape shape

นายธนกฤต คำวงค์ปิน

เบอร์ภายใน 3819

- ประชาสัมพันธ์หลักสูตร

- จองห้องสอบ

- งานเกี่ยวกับโสตทัศนูปกรณ์และสื่อการเรียนการสอน

- ห้อง Co - Working Space

- งานระบบคอมพิวเตอร์และโปรแกรมต่างๆ

shape shape

ว่าที่ ร.ต. ดร.มาโนชญ์ ตนสิงห์

เบอร์ภายใน 3819

- งานระบบคอมพิวเตอร์และโปรแกรมต่างๆ

งานบริการวิชาการและวิจัย

shape shape

น.ส.พิชณิชา นิปุณะ

เบอร์ภายใน 3811

- เอกสารข้อมูลและการบริหารงานที่เกี่ยวข้องกับงานบริการวิชาการ

- โครงการ /กิจกรรมด้านบริการวิชาการ ของคณะ / โครงการความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก/ ค่ายวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียน

- ทุนโครงการบริการวิชาการ

shape shape

นางปราณี กันธิมา

เบอร์ภายใน 3811

- โครงการ / กิจกรรมด้านงานบริการวิชาการของหลักสูตร

- โครงการพิเศษ (อพสธ. / โครงกร 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย และอื่นๆ)

- งานสารบรรณด้านบริการวิชาการและวิจัย

shape shape

นายพงศกร ศิริ

เบอร์ภายใน 3810

- เอกสาร ข้อมูล งานที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย

- โครงการ /กิจกรรมด้านวิจัยของคณะ

- ทุนวิจัย

- ตัวชี้วัดการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านงานวิจัย / กพร.

shape shape

ดร.ณิชมน ธรรมรักษ์

เบอร์ภายใน 3812,3810

- ศูนย์บริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ฯ

- ใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องกับกับงานวิจัย / บริการวิชาการ

- สิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร

- บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)

- ตัวชี้วัดการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านงานบริการวิชาการ / กพร.

- การจัดทำระบบห้องปฏิบัติการและมาตราฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

shape shape

นางสุรางค์ ปัญญาดี

เบอร์ภายใน 3804,3811

- จำหน่ายและประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของคณะวิทยาศาสตร์ (Science-Shop)

- บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)

- รับเรื่อง ประสานงานเบื้องต้น ด้านบริการวิชาการและวิจัย

shape shape

น.ส.อรัญญาภรณ์ ไชยสิทธิ์

เบอร์ภายใน 3821,3804

- ดูแลและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของคณะวิทยาศาสตร์ ณ ห้อง Science-Shop

งานคลังและพัสดุ (ส่วนงานคลัง) เบอร์ภายใน 3815

shape shape

น.ส.แววตา ติ๊บมา

เบอร์ภายใน 3815

- รับฟัง / ให้คำแนะนำด้านการเบิกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ

- ดูแลการใช้จ่ายงบประมาณเงินสะสม / งบประมาณแผ่นดิน / เงินรับฝาก เงินบริจาค ทุนการศึกษา เงินสนับสนุนโครงการนอกเหนือจากโครงการยุทธศาสตร์ของคณะ

shape shape

น.ส.กัลย์ธิรา ชมชื่น

เบอร์ภายใน 3815

- รับฟัง / ให้คำแนะนำด้านการเบิกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ

- ดูแลการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ งบพัฒนาบุคลากร

- เงินยืมทดรองราชการ

shape shape

นางคนึงนิตย์ กอนแสง

เบอร์ภายใน 3815

- การขออนุมัติเดินทาง รายงานผลการปฏิบัติงานและเอกสารทางด้านงานคลังและพัสดุอื่น ๆ

- การประสานงานที่เกี่ยวกับงานคลังและพัสดุ

งานคลังและพัสดุ (ส่วนงานพัสดุ) เบอร์ภายใน 3816

shape shape

น.ส.มัลลิกา แซ่ลิ้ม

เบอร์ภายใน 3816

- รับฟัง / ให้คำแนะนำด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

- การจัดซื้อจัดจ้างภายใต้โครงการ อพ.สธ.

- การตรวจสอบพัสดุประจำปี

- ดูแลการจ้างเหมาทำความสะอาด อาคาร

- ดูแลการเช่าพื้นที่ราชพัสดุ

shape shape

น.ส.บุณฑริกา ทิพย์สอน

เบอร์ภายใน 3816

- รับฟัง / ให้คำแนะนำด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

- การจัดซื้อจัดจ้างโครงการยุทธศาสตร์ของคณะและโครงการอื่น ๆ ยกเว้น โครงการ อพ.สธ.

shape shape

น.ส.ปรียานุช หน่อท้าว

เบอร์ภายใน 3816

- รับฟัง / ให้คำแนะนำด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

- การจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อรองรับการเรียนการสอนของทุกหลักสูตร

งานนโยบาย แผนและประกันคุณภาพ (เบอร์ภายใน 3817,3818)

shape shape

น.ส.ภาวิณี ชัยวุฒิ

เบอร์ภายใน 3817

- แผนกลยุทธ์/แผนยุทธศาสตร์

- คำขอเงินรายได้/แผ่นดิน

- คำรับรองการปฏิบัติราชการ(กพร.)

shape shape

นางเยาวลักษณ์ ภูดีทิพย์

เบอร์ภายใน 3817

- ประกันคุณภาพ

- งานด้านการบริหารความเสี่ยง และระบบควบคุมภายใน คณะวิทยาศาสตร์

shape shape

น.ส.ธนันณัฐ สุขแสวง

เบอร์ภายใน 3818

- งานเอกสาร

- การจัดทำโครงการในแผนทั้งระบบเอกสาร และระบบ E-Projecet

shape shape

นายมาลัย เบญจวรรณ์

เบอร์ภายใน 3818

- คำขอครุภัณฑ์

- แผนปฏิบัติการประจำปี