สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
ภาคเหนือตอนบน ประจำปี 2567

"วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต สิ่งแวดล้อมและสังคม BCG"
  ระหว่างวันที่ 18 - 20 สิงหาคม 2567

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ข่าวประชาสัมพันธ์

การประกวดนำเสนอแผนธุรกิจ (Pitching) || 2024-06-06 18:05:33
รายละเอียดการแข่งขันวาดภาพการ์ตูนและวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ || 2024-05-20 23:20:53
รายละเอียด หลักเกณฑ์การแข่งขัน E-Sports (ROV) ประจ าปี 2567 || 2024-05-20 23:18:00
รายละเอียด หลักเกณฑ์การประกวดงานสร้างสรรค์จากขยะ "SWAP waste to art and innovation" || 2024-05-16 10:22:02
การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย || 2024-05-15 15:55:35
รายละเอียดหลักเกณฑ์ การประกวดกิจกรรมชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ || 2024-05-15 15:55:20
การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น || 2024-05-14 14:23:02
รายละเอียด หลักเกณฑ์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา - สมาคมวิทยาศาสตร์ฯ - อพวช. SST - NSM Science Project || 2024-05-14 14:22:26

รายการแข่งขัน

การแข่งขันโครงงานทางวิทยาศาสตร์

มีการแข่งขันระดับมัธยมศึกษาตนต้นและตอนมัธยมศึกษาตอนปลาย ประกอบด้วยประเภทการแข่งขัน
- สาขากายภาพ
- สาขาชีวภาพ
- สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์

ผู้ประสานงาน : นางสาวภาวิณี ชัยวุฒิ
โทร.053 - 873817 มือถือ 092-9971414

รายละเอียด/ข่าวสาร สมัครแข่งขัน

การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show)

มีการแข่งขันระดับประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 และ
มัธยมศึกษาตอนต้น *** โดยไม่จัดแสดงที่มี ประกายไฟหรือเชื้อเพลิงเข้ามาเกี่ยวข้อง ทั้งระดับภูมิภาคและระดับประเทศ

ผู้ประสานงาน : นางสาวมัลลิกา แซ่ลิ้ม
โทร.053 - 873816 มือถือ 081-2882266

รายละเอียด/ข่าวสาร สมัครแข่งขัน

การแข่งขันกระบวนการแก้ไขปัญหาทางวิทยาศาสตร์

การแข่งขันระดับมัธยมศึกษาตนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย

ผู้ประสานงาน : นางสุวิมล ศิริผล
โทร. 053-873819-20 มือถือ 084-2221434

รายละเอียด/ข่าวสาร สมัครแข่งขัน

การประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมของนักวิทยาศาสตร์น้อย

การแข่งขันระดับประถมศึกษา

ผู้ประสานงาน : นายพงศกร ศิริ
โทร.053-873810 มือถือ 082-8984224

รายละเอียด/ข่าวสาร สมัครแข่งขัน

การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การแข่งขันระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตนต้น
และมัธยมศึกษาตอนปลาย

ผู้ประสานงาน : นางสาวพิชณิชา นิปุณะ
โทร.053-873811 , 061-9142655

รายละเอียด/ข่าวสาร สมัครแข่งขัน

การแข่งขันวาดภาพการ์ตูนวิทยาศาสตร์และจินตนาการทางวิทยาศาสตร์

การแข่งขันวาดภาพการ์ตูนทางวิทยาศาสตร์ จัดการแข่งขันในระดับ- ประถมศึกษา
การแข่งขันวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ จัดการแข่งขันในระดับ
- ประถมศึกษา มัธยมศึษาาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย

ผู้ประสานงาน : นางเยาวลักษณ์ ภูดีทิพย์
โทร.053 - 873817 มือถือ 066-0429365

รายละเอียด/ข่าวสาร สมัครแข่งขัน

การประกวดกิจกรรมชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์

ผู้ประสานงาน : นางสาววีรินทร์ภัทร อินทนนท์
โทร. 053-873820 มือถือ 06 3516 6160

รายละเอียด/ข่าวสาร สมัครแข่งขัน

การแข่งขัน E-sports

การแข่งขันระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. และระดับทั่วไป

ผู้ประสานงาน : นางสาวช่อทิพย์ สิทธิ
โทร.053 – 873890 ต่อ 25 มือถือ 084-6159789

รายละเอียด/ข่าวสาร สมัครแข่งขัน

การประกวดงานสร้างสรรค์จากขยะ "SWAP waste to art and innovation"

ผู้ประสานงาน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มุจลินทร์ ผลจันทร์
โทร. 053-873800 ต่อ 102

รายละเอียด/ข่าวสาร/การสมัคร สมัครแข่งขัน

การประกวดนำเสนอแผนธุรกิจ(Pitching)

ผู้ประสานงาน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายัณห์ อุ่นนันกาศ
โทร. 091-3834888

รายละเอียด/ข่าวสาร

สมัครแข่งขัน (เปิดรับสมัคร 15 มิ.ย.67)

หากมีข้อขัดข้องในการติดต่อประสานงาน สามารถติดต่อผู้ประสานงานกลางได้ที่ :

นางสาวพิชณิชา นิปุณะ (พี่นงค์)
โทร. 061-9142655

นางสาวสุภาพร แก้วถาวร (พี่น้อง)
โทร. 089-5584966