แบบสอบสอบถามความพึงพอใจกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2565

ตัวอย่าง. เด็กชายวิทยา ใจดี
ตัวอย่าง. โรงเรียนสันทรายวิทยาคม หรือ มหาวิทยาลัย....

ท่านมีความพึงพอใจการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ในด้านต่าง ๆ ต่อไปนี้ใน ระดับใด 5=ดีมาก 4=ดี 3=ปานกลาง 2=พอใช้ 1=ปรับปรุง

รายการ ระดับความคิดเห็น
5 4 3 2 1
  1. การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์
  2. การสื่อความเข้าใจ การนำเสนอเนื้อหาสาระ/ความรู้ ความน่าสนใจ ของนิทรรศการในภาพรวม
  3. สามารถนำความรู้เชิงวิชาการไปใช้ประโยชน์ได้
  4. ความรู้ที่ท่านได้รับจากเนื้อหาสาระของนิทรรศการ/กิจกรรม ในภาพรวม
  5. การได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม เช่น การทดลอง การเล่นเกม การประกวดแข่งขัน
  6. ความพึงพอใจต่อการอำนวยความสะดวก/การให้บริการของเจ้าหน้าที่ในภาพรวม

ท่านคิดว่าระดับความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมของท่านก่อนและหลังเข้าชมงานอยู่ในระดับใด

(เลื่อนเพื่อเลือกคะแนน) ระดับคะแนน:
1
10
(เลื่อนเพื่อเลือกคะแนน) ระดับคะแนน:
1
10

ท่านได้ประโยชน์จากการเข้าชมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ในปีนี้ ในด้านใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)


ข้อเสนอแนะสำหรับการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ในปีต่อ ๆ ไป