เอกสารประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน

เอกสารรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง/ไฟล์ APS

เอกสาร KM_TOR_67

รวบรวมเอกสารไฟล์นำเสนอต่าง ๆ จากกิจกรรม KM TOR ของคณะวิทยาศาสตร์

คำสั่ง/ประกาศที่ใช้ประกอบการประเมิน TOR_67

รวบรวมคำสั่งและประกาศต่าง ๆทั้งของคณะฯและมหาวิทยาลัย

เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการคณะ

ดาวน์โหลดไฟล์รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมและโครงการต่าง ๆของทางคณะวิทยาศาสตร์

โครงการยุทธศาสตร์ของคณะ

บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ สามารถเลือกดูรายละเอียด ส. โครงการของคณะวิทยาศาสตร์ ที่ต้องการเข้าร่วม

รายงาน โครงการยุทธศาสตร์ของคณะ

บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ สามารถเลือกดูรายละเอียด รายงานโครงการยุทธศาสตร์ ของคณะวิทยาศาสตร์ ที่ต้องการเข้าร่วม

ผลการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว Green Office

ผลการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว Green Office คณะวิทยาศาสตร์ประจำปี 2565