การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 1

( หรือ Sci-Tech 18th )

IMPORTANT DATES

 • วันสุดท้ายส่ง Abstract :
  20 กุมภาพันธ์ 2563 (ไฟล์ .doc และ .pdf)
 • ประกาศผลการพิจารณา :
  ภายใน 3 วันหลังส่ง Abstract เข้าระบบ
 • วันนำเสนอผลงาน
  28 กุมภาพันธ์ 2563
 • วันสุดท้ายส่ง Full Paper:
  30 เมษายน 2563 (ไฟล์ .doc และ .pdf)
 • วันออกเล่ม Proceeding แบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์
  30 มิถุนายน 2563

หนังสือประชาสัมพันธ์ กำหนดการ หนังสือเข้าร่วมไม่ถือเป็นวันลา

รายชื่อผู้สมัครเข้าร่วม

ในการนำเสนอผลงาน Science Technology and Innovation

# ชื่อ-สกุล ประเภท มหาวิทยาลัย กลุ่ม Fullpaper สถานะ
1 นางสาวจันทริกา พรมสี นิสิต/นักศึกษา เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กลุ่มคณิตศาสตร์และสถิติ อัพโหลด Full paper แล้ว รอตรวจสอบ
2 นางสาวพยัติกา นิลจันทร์ นิสิต/นักศึกษา แม่โจ้ กลุ่มวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ อัพโหลด Full paper แล้ว รอตรวจสอบ
3 นางสาวนลัทพร รูปหมอก นิสิต/นักศึกษา ศิลปากร กลุ่มคณิตศาสตร์และสถิติ ยังไม่อัพโหลด Full paper รอไฟล์ Full Paper
4 นายรุ่งโรจน์ ไกรสิทธิพาณิชย์ นิสิต/นักศึกษา แม่โจ้ กลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพ อัพโหลด Full paper แล้ว รอตรวจสอบ
5 นางสาวศุภนิดา อู่เถื่อน นิสิต/นักศึกษา แม่โจ้ กลุ่มคณิตศาสตร์และสถิติ อัพโหลด Full paper แล้ว รอตรวจสอบ
6 นายธรรมรัฐ มิ่งพันธุ์ นิสิต/นักศึกษา ธรรมศาสตร์ กลุ่มคณิตศาสตร์และสถิติ อัพโหลด Full paper แล้ว รอตรวจสอบ
7 นางสาวพรชิตา ธนากร นิสิต/นักศึกษา ธรรมศาสตร์ กลุ่มคณิตศาสตร์และสถิติ อัพโหลด Full paper แล้ว รอตรวจสอบ
8 นางสาวณัฐธณฐศา วิชัยวนารัตน์ นิสิต/นักศึกษา แม่โจ้ กลุ่มเคมี และเคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ ยังไม่อัพโหลด Full paper รอไฟล์ Full Paper
9 นางสาวกัญญาพัชร แก้วปานันท์ นิสิต/นักศึกษา แม่โจ้ กลุ่มวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ อัพโหลด Full paper แล้ว รอตรวจสอบ
10 นางสาวแคทธรินทร์ วรรณทา นิสิต/นักศึกษา แม่โจ้ กลุ่มคณิตศาสตร์และสถิติ อัพโหลด Full paper แล้ว รอตรวจสอบ
11 นางสาวอภิษฎา เสริมศาสตร์ นิสิต/นักศึกษา เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กลุ่มคณิตศาสตร์และสถิติ อัพโหลด Full paper แล้ว รอตรวจสอบ
12 นางสาวเกศญาภัค วงษ์ทหาร นิสิต/นักศึกษา แม่โจ้ กลุ่มวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ อัพโหลด Full paper แล้ว รอตรวจสอบ
13 นางสาวนาตยา ทองรักษ์ นิสิต/นักศึกษา แม่โจ้ กลุ่มวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ อัพโหลด Full paper แล้ว รอตรวจสอบ
14 นางสาวสุพรรณา เจตะวัน นิสิต/นักศึกษา แม่โจ้ กลุ่มวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ อัพโหลด Full paper แล้ว รอตรวจสอบ
15 นายธนสิทธิ์ พูลสมบัติ นิสิต/นักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กลุ่มคณิตศาสตร์และสถิติ อัพโหลด Full paper แล้ว รอตรวจสอบ
16 นายณัฐพล ทับทิม นิสิต/นักศึกษา แม่โจ้ กลุ่มคณิตศาสตร์และสถิติ อัพโหลด Full paper แล้ว รอตรวจสอบ
17 นางสาวกรรณิการ์ ปัญญาเลิศ นิสิต/นักศึกษา แม่โจ้ กลุ่มคณิตศาสตร์และสถิติ อัพโหลด Full paper แล้ว รอตรวจสอบ
18 นางสาวชนิตา ชัยชนะ นิสิต/นักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กลุ่มคณิตศาสตร์และสถิติ อัพโหลด Full paper แล้ว รอตรวจสอบ
19 นางสาวธันยพร จากภัย นิสิต/นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กลุ่มคณิตศาสตร์และสถิติ อัพโหลด Full paper แล้ว รอตรวจสอบ
20 นายภัทรชัย ชุ่มอารุณ นิสิต/นักศึกษา แม่โจ้ กลุ่มวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ อัพโหลด Full paper แล้ว มีแก้ไขตรวจสอบ E-mail
21 นายศิวกร มณีศักดิ์ นิสิต/นักศึกษา แม่โจ้ กลุ่มวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ อัพโหลด Full paper แล้ว มีแก้ไขตรวจสอบ E-mail
22 นายภานุมาศ สายปัญญา นิสิต/นักศึกษา ราชภัฏเชียงใหม่ กลุ่มคณิตศาสตร์และสถิติ อัพโหลด Full paper แล้ว รอตรวจสอบ
23 นางสาวฤทัย คำสายใย นิสิต/นักศึกษา แม่โจ้ กลุ่มวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ อัพโหลด Full paper แล้ว รอตรวจสอบ
24 นางสาวแพรวา ดาระสวัสดิ์ นิสิต/นักศึกษา แม่โจ้ กลุ่มวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ อัพโหลด Full paper แล้ว รอตรวจสอบ
25 นายปัญญาวัฒน์ ปลอดกระโทก นิสิต/นักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กลุ่มวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ อัพโหลด Full paper แล้ว รอตรวจสอบ
26 นายธฤต สุนิลหงษ์ นิสิต/นักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กลุ่มวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ยังไม่อัพโหลด Full paper รอไฟล์ Full Paper
27 นางสาวดาราวรรณ ยศศรี นิสิต/นักศึกษา ราชภัฏเชียงใหม่ กลุ่มคณิตศาสตร์และสถิติ อัพโหลด Full paper แล้ว รอตรวจสอบ
28 นางสาวกชพรรณ ฝนตก นิสิต/นักศึกษา ราชภัฏเชียงใหม่ กลุ่มคณิตศาสตร์และสถิติ อัพโหลด Full paper แล้ว รอตรวจสอบ
29 นางสาวสุนิษา วงค์ราษฎร์ นิสิต/นักศึกษา ราชภัฏเชียงใหม่ กลุ่มคณิตศาสตร์และสถิติ อัพโหลด Full paper แล้ว รอตรวจสอบ
30 นางสาวธันวารี วงศ์ฝั้น นิสิต/นักศึกษา ราชภัฏเชียงใหม่ กลุ่มคณิตศาสตร์และสถิติ ยังไม่อัพโหลด Full paper รอไฟล์ Full Paper
31 นางสาวประกายรัก เตจ๊ะนัง นิสิต/นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กลุ่มคณิตศาสตร์และสถิติ อัพโหลด Full paper แล้ว รอตรวจสอบ
32 นายณัฐพล ไชยเสือ นิสิต/นักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กลุ่มวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ อัพโหลด Full paper แล้ว รอตรวจสอบ
33 นายเกษมสันต์ ภักดี นิสิต/นักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กลุ่มวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ อัพโหลด Full paper แล้ว รอตรวจสอบ
34 นางสาวมุกดา นุ้ยสุข นิสิต/นักศึกษา แม่โจ้ กลุ่มคณิตศาสตร์และสถิติ อัพโหลด Full paper แล้ว รอตรวจสอบ
35 นางสาวสุชาดา พรหมมา นิสิต/นักศึกษา ราชภัฏเชียงใหม่ กลุ่มคณิตศาสตร์และสถิติ อัพโหลด Full paper แล้ว รอตรวจสอบ
36 นายพิสิฐพงศ์ มูลประการ นิสิต/นักศึกษา แม่โจ้ กลุ่มวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ อัพโหลด Full paper แล้ว รอตรวจสอบ
37 นายจิรายุ ปราบหงส์ นิสิต/นักศึกษา แม่โจ้ กลุ่มวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ อัพโหลด Full paper แล้ว รอตรวจสอบ
38 นายศุภชัย คานจันทึก นิสิต/นักศึกษา แม่โจ้ กลุ่มวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ อัพโหลด Full paper แล้ว รอตรวจสอบ
39 นางสาวญานิศา กามุณี นิสิต/นักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กลุ่มคณิตศาสตร์และสถิติ อัพโหลด Full paper แล้ว รอตรวจสอบ
40 นางสาวสุดารัตน์ ทองขาว นิสิต/นักศึกษา ราชภัฏเชียงใหม่ กลุ่มคณิตศาสตร์และสถิติ อัพโหลด Full paper แล้ว รอตรวจสอบ
41 นางสาวรัตนาภรณ์ จันทร์ติ๊บ นิสิต/นักศึกษา ราชภัฏเชียงใหม่ กลุ่มคณิตศาสตร์และสถิติ อัพโหลด Full paper แล้ว รอตรวจสอบ
42 นางสาวนุชนาฎ ไชยนวล นิสิต/นักศึกษา แม่โจ้ กลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพ อัพโหลด Full paper แล้ว รอตรวจสอบ
43 นางสาวขวัญจิรา จังขันธ์ นิสิต/นักศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา กลุ่มคณิตศาสตร์และสถิติ อัพโหลด Full paper แล้ว รอตรวจสอบ
44 นางสาวนุสบา แสงงามเมือง นิสิต/นักศึกษา เชียงใหม่ กลุ่มคณิตศาสตร์และสถิติ ยังไม่อัพโหลด Full paper รอไฟล์ Full Paper
45 นางสาวดลยา ชาญประเสริฐกุล นิสิต/นักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กลุ่มคณิตศาสตร์และสถิติ อัพโหลด Full paper แล้ว รอตรวจสอบ
46 นางสาวอารุณพร นาห่อม นิสิต/นักศึกษา เเม่โจ้ กลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพ อัพโหลด Full paper แล้ว รอตรวจสอบ
47 นางสาวสุธาสินี จันทร์งาม นิสิต/นักศึกษา แม่โจ้ กลุ่มวัสดุศาสตร์และฟิสิกส์ประยุกต์ อัพโหลด Full paper แล้ว รอตรวจสอบ
48 นางสาวสุกัญญา ทองภู นิสิต/นักศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กลุ่มวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ อัพโหลด Full paper แล้ว รอตรวจสอบ
49 นายอนุชิต เนาแสง นิสิต/นักศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กลุ่มวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ อัพโหลด Full paper แล้ว รอตรวจสอบ
50 นางสาวมัทนา พานทอง นิสิต/นักศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กลุ่มวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ อัพโหลด Full paper แล้ว รอตรวจสอบ
51 นางสาวนิตยา มาตากุล นิสิต/นักศึกษา แม่โจ้ กลุ่มคณิตศาสตร์และสถิติ ยังไม่อัพโหลด Full paper รอไฟล์ Full Paper
52 นางสาวศิริวัน วีระจิตต์ นิสิต/นักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กลุ่มคณิตศาสตร์และสถิติ อัพโหลด Full paper แล้ว รอตรวจสอบ
53 นางสาวอภัชญา คำสืบ นิสิต/นักศึกษา แม่โจ้ กลุ่มคณิตศาสตร์และสถิติ อัพโหลด Full paper แล้ว รอตรวจสอบ
54 นายอภิสิทธิ์ เกตุวงศ์ นิสิต/นักศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กลุ่มวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ อัพโหลด Full paper แล้ว รอตรวจสอบ
55 นางสาวสุภาวดี แฉล้มไธสง นิสิต/นักศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กลุ่มวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ อัพโหลด Full paper แล้ว รอตรวจสอบ
56 นางสาวมนฑกานต์ พึ่งบุญ นิสิต/นักศึกษา แม่โจ้ กลุ่มคณิตศาสตร์และสถิติ อัพโหลด Full paper แล้ว รอตรวจสอบ
57 นางสาวไพรินทร์ ใจแก้ว นิสิต/นักศึกษา แม่โจ้ กลุ่มคณิตศาสตร์และสถิติ ยังไม่อัพโหลด Full paper รอไฟล์ Full Paper
58 นางสาวอักษรวลี ศรีบุศย์ นิสิต/นักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กลุ่มคณิตศาสตร์และสถิติ อัพโหลด Full paper แล้ว รอตรวจสอบ
59 นางสาวอารีรัตน์ ศรีภูมิ นิสิต/นักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กลุ่มคณิตศาสตร์และสถิติ อัพโหลด Full paper แล้ว รอตรวจสอบ
60 นางสาวปิยรัช สิงห์ นิสิต/นักศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กลุ่มวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ อัพโหลด Full paper แล้ว รอตรวจสอบ
61 นางสาวศิรินภา ตลุกไธสง นิสิต/นักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กลุ่มคณิตศาสตร์และสถิติ อัพโหลด Full paper แล้ว รอตรวจสอบ
62 นางสาวฑิตยา มูลพิมพ์ นิสิต/นักศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กลุ่มวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ อัพโหลด Full paper แล้ว รอตรวจสอบ
63 นางสาวเนตพิสุทธิ์ ศรีทา นิสิต/นักศึกษา แม่โจ้ กลุ่มคณิตศาสตร์และสถิติ อัพโหลด Full paper แล้ว รอตรวจสอบ
64 นางสาวเพ็ญพิชชา วิชาผา นิสิต/นักศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กลุ่มวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ อัพโหลด Full paper แล้ว รอตรวจสอบ
65 นายปรัชญา ขุนศรี นิสิต/นักศึกษา แม่โจ้ กลุ่มวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ยังไม่อัพโหลด Full paper รอไฟล์ Full Paper
66 นางสาวพัฒนวดี ศิริจันทร์ นิสิต/นักศึกษา มหาวิทยามหาสารคาม กลุ่มวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ อัพโหลด Full paper แล้ว รอตรวจสอบ
67 นางสาวนัทนรี จินดาคำ นิสิต/นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กลุ่มคณิตศาสตร์และสถิติ อัพโหลด Full paper แล้ว รอตรวจสอบ
68 นางสาวศศิกิต์ ย้อยดี นิสิต/นักศึกษา แม่โจ้ กลุ่มคณิตศาสตร์และสถิติ อัพโหลด Full paper แล้ว รอตรวจสอบ
69 นางสาวเพ็ญนภา ตาคำ นิสิต/นักศึกษา แม่โจ้ กลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพ อัพโหลด Full paper แล้ว รอตรวจสอบ
70 นางสาวอรวรรณ สานิถา นิสิต/นักศึกษา ราชภัฏเชียงใหม่ กลุ่มคณิตศาสตร์และสถิติ ยังไม่อัพโหลด Full paper รอไฟล์ Full Paper
71 อาจารย์รัตนา ฤทธิแสง อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา กลุ่มคณิตศาสตร์และสถิติ อัพโหลด Full paper แล้ว รอตรวจสอบ
72 นางสาวณัฐภรณ์ ธิมายอม นิสิต/นักศึกษา ราชภัฏ เชัยงใหม่ กลุ่มคณิตศาสตร์และสถิติ ยังไม่อัพโหลด Full paper รอไฟล์ Full Paper
73 นายอานนท์ เรือนคำ นิสิต/นักศึกษา ราชภัฏเชียงใหม่ กลุ่มคณิตศาสตร์และสถิติ อัพโหลด Full paper แล้ว รอตรวจสอบ
74 นางสาวกอหญ้า หอมสมบัติ นิสิต/นักศึกษา พะเยา กลุ่มคณิตศาสตร์และสถิติ อัพโหลด Full paper แล้ว รอตรวจสอบ
75 นางสาวสุวิชญา นันทไชย นิสิต/นักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กลุ่มวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ อัพโหลด Full paper แล้ว รอตรวจสอบ
76 นายธีรภัทร์ สามัคคี นิสิต/นักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กลุ่มวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ยังไม่อัพโหลด Full paper รอไฟล์ Full Paper
77 นางสาวสมัชฌา ดาวสูงเนิน นิสิต/นักศึกษา แม่โจ้ กลุ่มวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ อัพโหลด Full paper แล้ว มีแก้ไขตรวจสอบ E-mail

# ชื่อ-สกุล ประเภท มหาวิทยาลัย กลุ่ม Fullpaper สถานะ
1 นางสาววิศรุดา ทะเเพงพันธ์ นิสิต/นักศึกษา เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กลุ่มคณิตศาสตร์และสถิติ อัพโหลด Full paper แล้ว รอตรวจสอบ
2 นายฉันท์ชนก คะเสนา นิสิต/นักศึกษา แม่โจ้ กลุ่มเคมี และเคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ ยังไม่อัพโหลด Full paper รอไฟล์ Full Paper
3 นางสาวเอมภิกา เขียวอ้าย นิสิต/นักศึกษา แม่โจ้ กลุ่มเคมี และเคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ ยังไม่อัพโหลด Full paper รอไฟล์ Full Paper
4 นางสาวนันทัชพร ตุ่นกลาง นิสิต/นักศึกษา เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กลุ่มคณิตศาสตร์และสถิติ ยังไม่อัพโหลด Full paper รอไฟล์ Full Paper
5 นางสาวจิตติภัทธ์ จักรกาฬ นิสิต/นักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กลุ่มเคมี และเคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ ยังไม่อัพโหลด Full paper รอไฟล์ Full Paper
6 นายศุภกิจ จี้สละ นิสิต/นักศึกษา แม่โจ้ กลุ่มวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ อัพโหลด Full paper แล้ว รอตรวจสอบ
7 นางสาวเจนจิรา ปงกา นิสิต/นักศึกษา แม่โจ้ กลุ่มเคมี และเคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ ยังไม่อัพโหลด Full paper รอไฟล์ Full Paper
8 นางสาวสุนิสา คงเกษม นิสิต/นักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กลุ่มวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ อัพโหลด Full paper แล้ว รอตรวจสอบ
9 นางสาวนภัสสร ต๊ะอ้าย นิสิต/นักศึกษา แม่โจ้ กลุ่มเคมี และเคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ ยังไม่อัพโหลด Full paper รอไฟล์ Full Paper
10 นางสาวไพลิน เพรียพรม นิสิต/นักศึกษา แม่โจ้ กลุ่มเคมี และเคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ ยังไม่อัพโหลด Full paper รอไฟล์ Full Paper
11 นางสาววิรากานต์ ปัญญาเก่ง นิสิต/นักศึกษา แม่โจ้ กลุ่มเคมี และเคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ ยังไม่อัพโหลด Full paper รอไฟล์ Full Paper
12 นางสาวอรณญา สุยะวงศ์ นิสิต/นักศึกษา แม่โจ้ กลุ่มเคมี และเคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ ยังไม่อัพโหลด Full paper รอไฟล์ Full Paper
13 นางสาววิลัยวรรณ กันญาณะ นิสิต/นักศึกษา แม่โจ้ กลุ่มวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ยังไม่อัพโหลด Full paper รอไฟล์ Full Paper
14 นายอดิศักดิ์ กันทะวิลัง นิสิต/นักศึกษา แม่โจ้ กลุ่มวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ อัพโหลด Full paper แล้ว รอตรวจสอบ
15 นางสาววรีธดา คำวงค์ปิน นิสิต/นักศึกษา แม่โจ้ ร่วมกับ ม.พะเยา กลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพ อัพโหลด Full paper แล้ว รอตรวจสอบ
16 นางสาวปิยะรัฐ คลังต่วน นิสิต/นักศึกษา แม่โจ้ ร่วมกับ ม.พะเยา กลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพ อัพโหลด Full paper แล้ว รอตรวจสอบ
17 นางสาวเหมือนฝัน สุพัฒนาภรณ์ นิสิต/นักศึกษา แม่โจ้ กลุ่มวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ อัพโหลด Full paper แล้ว รอตรวจสอบ
18 นางสาวสุภาพรรณ ภู่ศรัทธา นิสิต/นักศึกษา เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กลุ่มคณิตศาสตร์และสถิติ อัพโหลด Full paper แล้ว รอตรวจสอบ
19 นางสาวจิราวรรณ แก้วภา นิสิต/นักศึกษา แม่โจ้ กลุ่มเคมี และเคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ ยังไม่อัพโหลด Full paper รอไฟล์ Full Paper
20 นางสาวสุภาวดี อินต๊ะมอย นิสิต/นักศึกษา แม่โจ้ กลุ่มเคมี และเคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ ยังไม่อัพโหลด Full paper รอไฟล์ Full Paper
21 นางสาวณัชชา ธีระเลิศธรรม นิสิต/นักศึกษา แม่โจ้ กลุ่มวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ อัพโหลด Full paper แล้ว รอตรวจสอบ
22 นางสาวกิตติยา เสือบุญทอง นิสิต/นักศึกษา เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กลุ่มคณิตศาสตร์และสถิติ อัพโหลด Full paper แล้ว รอตรวจสอบ
23 นางสาวประสิตา แก้วจินดา นิสิต/นักศึกษา เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กลุ่มคณิตศาสตร์และสถิติ อัพโหลด Full paper แล้ว รอตรวจสอบ
24 นายมงคล ทาระนัด นิสิต/นักศึกษา แม่โจ้ กลุ่มวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ อัพโหลด Full paper แล้ว รอตรวจสอบ
25 นางสาวปริญญานุช ปินนิล นิสิต/นักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพ อัพโหลด Full paper แล้ว รอตรวจสอบ
26 นางสาวนิรัชชา สุริยา นิสิต/นักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพ อัพโหลด Full paper แล้ว รอตรวจสอบ
27 นายสุรพล ลุงวี นิสิต/นักศึกษา แม่โจ้ กลุ่มวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ อัพโหลด Full paper แล้ว รอตรวจสอบ
28 นางสาวญาณวิศา รอดมา นิสิต/นักศึกษา แม่โจ้ กลุ่มเคมี และเคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ ยังไม่อัพโหลด Full paper รอไฟล์ Full Paper
29 นายปิยปราณ ศิกษมัต นิสิต/นักศึกษา เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กลุ่มคณิตศาสตร์และสถิติ อัพโหลด Full paper แล้ว รอตรวจสอบ
30 นางสาวกนิษฐา เนียมนคร นิสิต/นักศึกษา แม่โจ้ กลุ่มเคมี และเคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ ยังไม่อัพโหลด Full paper รอไฟล์ Full Paper
31 นางสาวศิรัญญา ทศน้อย นิสิต/นักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กลุ่มคณิตศาสตร์และสถิติ อัพโหลด Full paper แล้ว รอตรวจสอบ
32 นายณัฐพงศ์ มงคลรัตนะชัย นิสิต/นักศึกษา เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กลุ่มคณิตศาสตร์และสถิติ อัพโหลด Full paper แล้ว รอตรวจสอบ
33 นางสาวพรรณพักตร์ แก้วน้อย นิสิต/นักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กลุ่มคณิตศาสตร์และสถิติ อัพโหลด Full paper แล้ว รอตรวจสอบ
34 นางสาวอาทิตยา คำใจ นิสิต/นักศึกษา แม่โจ้ กลุ่มเคมี และเคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ ยังไม่อัพโหลด Full paper รอไฟล์ Full Paper
35 นางสาววีวิกา วุฒิ นิสิต/นักศึกษา แม่โจ้ กลุ่มเคมี และเคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ ยังไม่อัพโหลด Full paper รอไฟล์ Full Paper
36 นายกฤตพิพัฒน์ พางาม นิสิต/นักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กลุ่มวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ อัพโหลด Full paper แล้ว รอตรวจสอบ
37 นางสาวชฎาพร อินนันใจ นิสิต/นักศึกษา แม่โจ้ กลุ่มเคมี และเคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ ยังไม่อัพโหลด Full paper รอไฟล์ Full Paper
38 นางสาวเบ็ญญรัตน์ อินต๊ะจันทร์ นิสิต/นักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพ อัพโหลด Full paper แล้ว รอตรวจสอบ
39 นางสาวอนัญพร ฉั่วตระกูล นิสิต/นักศึกษา แม่โจ้ กลุ่มเคมี และเคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ ยังไม่อัพโหลด Full paper รอไฟล์ Full Paper
40 นางสาวทิพย์สุคนธ์ เทศกาล นิสิต/นักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กลุ่มเคมี และเคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ ยังไม่อัพโหลด Full paper รอไฟล์ Full Paper
41 นายสุรพงษ์ - นิสิต/นักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กลุ่มวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ยังไม่อัพโหลด Full paper รอไฟล์ Full Paper
42 นางสาวดวงกมล สิทธิใหญ่ นิสิต/นักศึกษา แม่โจ้ กลุ่มวัสดุศาสตร์และฟิสิกส์ประยุกต์ ยังไม่อัพโหลด Full paper รอไฟล์ Full Paper
43 นางสาวภคนันท ศรานุชิต นิสิต/นักศึกษา เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กลุ่มคณิตศาสตร์และสถิติ อัพโหลด Full paper แล้ว รอตรวจสอบ
44 นางสาวสิริทิพย์ ดวงไทย นิสิต/นักศึกษา แม่โจ้ กลุ่มเคมี และเคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ ยังไม่อัพโหลด Full paper รอไฟล์ Full Paper
45 นางสาวกาญจนา วิญญา นิสิต/นักศึกษา แม่โจ้ กลุ่มเคมี และเคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ ยังไม่อัพโหลด Full paper รอไฟล์ Full Paper
46 นางสาวภัทร ปุกมณี นิสิต/นักศึกษา แม่โจ้ กลุ่มวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ อัพโหลด Full paper แล้ว รอตรวจสอบ
47 นางสาวรจนา โคตะ นิสิต/นักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กลุ่มวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ อัพโหลด Full paper แล้ว รอตรวจสอบ
48 นายพีระพันธ์ ขันชุ่ม นิสิต/นักศึกษา แม้โจ้ กลุ่มวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ อัพโหลด Full paper แล้ว รอตรวจสอบ
49 นางสาวอคิราภ์ จันทร์เรือง นิสิต/นักศึกษา แม่โจ้ กลุ่มเคมี และเคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ ยังไม่อัพโหลด Full paper รอไฟล์ Full Paper
50 นายอภิชาติ หวังดี นิสิต/นักศึกษา แม่โจ้ กลุ่มวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ยังไม่อัพโหลด Full paper รอไฟล์ Full Paper
51 นางสาวพรนิภา คำเขียว นิสิต/นักศึกษา แม่โจ้ ร่วม บริษัทมาเจสติคอุตสาหกรรมอาหาร กลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพ อัพโหลด Full paper แล้ว รอตรวจสอบ
52 นายชยุตม์ มีคำเหลือง นิสิต/นักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กลุ่มวัสดุศาสตร์และฟิสิกส์ประยุกต์ อัพโหลด Full paper แล้ว รอตรวจสอบ
53 นายทรงยศ ใจไชย นิสิต/นักศึกษา แม่โจ้ กลุ่มวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ อัพโหลด Full paper แล้ว รอตรวจสอบ
54 นางสาวณัฐพร บำรุง นิสิต/นักศึกษา เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กลุ่มคณิตศาสตร์และสถิติ อัพโหลด Full paper แล้ว รอตรวจสอบ
55 นางสาววาสนา เฉลิมวงค์ นิสิต/นักศึกษา แม่โจ้ กลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพ อัพโหลด Full paper แล้ว รอตรวจสอบ
56 นางสาวเบญจพร สุทธะนะ นิสิต/นักศึกษา แม่โจ้ ร่วมกับ ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีและนวัฒกรรมทางฟิสิกส์ กลุ่มวัสดุศาสตร์และฟิสิกส์ประยุกต์ ยังไม่อัพโหลด Full paper รอไฟล์ Full Paper
57 นางสาวภัคจิรา ประสิทธิโรจนยุจ นิสิต/นักศึกษา แม่โจ้ กลุ่มเคมี และเคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ อัพโหลด Full paper แล้ว รอตรวจสอบ
58 นางสาวอรวรรณ ฟองจันทร์ตา นิสิต/นักศึกษา แม่โจ้ กลุ่มวัสดุศาสตร์และฟิสิกส์ประยุกต์ อัพโหลด Full paper แล้ว รอตรวจสอบ
59 นางสาวเอเปา ลุงเฮิง นิสิต/นักศึกษา แม่โจ้ กลุ่มคณิตศาสตร์และสถิติ อัพโหลด Full paper แล้ว รอตรวจสอบ
60 นางสาวกัญญารัตน์ พลมาตย์ นิสิต/นักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กลุ่มคณิตศาสตร์และสถิติ อัพโหลด Full paper แล้ว รอตรวจสอบ
61 นายภูศานต์ มูลเมือง นิสิต/นักศึกษา แม่โจ้ กลุ่มวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ อัพโหลด Full paper แล้ว รอตรวจสอบ
62 นายศักดิ์สิทธิ์ สีแก้ว นิสิต/นักศึกษา แม่โจ้ กลุ่มวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ อัพโหลด Full paper แล้ว รอตรวจสอบ
63 นายพลพัน กอสัมพันธ์ นิสิต/นักศึกษา แม่โจ้ กลุ่มวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ อัพโหลด Full paper แล้ว รอตรวจสอบ
64 นายกอบกุล นันติ นิสิต/นักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กลุ่มคณิตศาสตร์และสถิติ อัพโหลด Full paper แล้ว รอตรวจสอบ
65 นางสาวอภิญญา รวมธรรม นิสิต/นักศึกษา แม่โจ้ กลุ่มวัสดุศาสตร์และฟิสิกส์ประยุกต์ อัพโหลด Full paper แล้ว รอตรวจสอบ
66 นายณัฐพงศ์ วงศ์ปัญญา นิสิต/นักศึกษา แม่โจ้ กลุ่มวัสดุศาสตร์และฟิสิกส์ประยุกต์ ยังไม่อัพโหลด Full paper รอไฟล์ Full Paper
67 นายพันธกร จอมหงษ์ นิสิต/นักศึกษา แม่โจ้ กลุ่มวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ยังไม่อัพโหลด Full paper รอไฟล์ Full Paper
68 นางสาวทัศนาภรณ์ ปาลี นิสิต/นักศึกษา แม่โจ้ กลุ่มคณิตศาสตร์และสถิติ อัพโหลด Full paper แล้ว รอตรวจสอบ
69 นายเดชาธร แสนเสนา นิสิต/นักศึกษา แม่โจ้ กลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ยังไม่อัพโหลด Full paper รอไฟล์ Full Paper
70 นายบะไบ๋ คาริชมาลย์ นิสิต/นักศึกษา มหาวิทยาราชฏัชเชียงใหม่ กลุ่มวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ อัพโหลด Full paper แล้ว รอตรวจสอบ
71 นายณัฐนัย วันดี นิสิต/นักศึกษา แม่โจ้ กลุ่มวัสดุศาสตร์และฟิสิกส์ประยุกต์ ยังไม่อัพโหลด Full paper รอไฟล์ Full Paper
72 นายระพีพงศ์ โพทวี นิสิต/นักศึกษา มหาวิทยาลัยเเม่โจ้ กลุ่มคณิตศาสตร์และสถิติ อัพโหลด Full paper แล้ว รอตรวจสอบ
73 นายอรรถชัย แซ่เจ็ง นิสิต/นักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กลุ่มคณิตศาสตร์และสถิติ อัพโหลด Full paper แล้ว รอตรวจสอบ
74 นายเจตน์ งามประพฤติ นิสิต/นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กลุ่มวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ อัพโหลด Full paper แล้ว รอตรวจสอบ
75 นางสาวมนันรัชต์ ก่อสีห์วิกุล นิสิต/นักศึกษา แม่โจ้ กลุ่มวัสดุศาสตร์และฟิสิกส์ประยุกต์ อัพโหลด Full paper แล้ว รอตรวจสอบ
76 นางสาวภัทราพร สมพมิตร นิสิต/นักศึกษา แม่โจ้ กลุ่มวัสดุศาสตร์และฟิสิกส์ประยุกต์ ยังไม่อัพโหลด Full paper รอไฟล์ Full Paper
77 นางสาวอาทิตยา แน่นแหน้ นิสิต/นักศึกษา ราชภัฏเชียงใหม่ กลุ่มวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ อัพโหลด Full paper แล้ว รอตรวจสอบ
78 นายศักดิ์สิทธิ์ ก่อพงศ์เกษม นิสิต/นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กลุ่มวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ อัพโหลด Full paper แล้ว รอตรวจสอบ
79 นางสาวดาริกา ชาสงวน นิสิต/นักศึกษา สวนดุสิต กลุ่มวัสดุศาสตร์และฟิสิกส์ประยุกต์ อัพโหลด Full paper แล้ว มีแก้ไขตรวจสอบ E-mail
80 นางสาวศรัญญา เพียงคาม นิสิต/นักศึกษา สวนดุสิต กลุ่มวัสดุศาสตร์และฟิสิกส์ประยุกต์ ยังไม่อัพโหลด Full paper รอไฟล์ Full Paper
81 นางสาวจันทกานต์ เกตุนุช นิสิต/นักศึกษา สวนดุสิต กลุ่มวัสดุศาสตร์และฟิสิกส์ประยุกต์ ยังไม่อัพโหลด Full paper รอไฟล์ Full Paper
82 นางสาวอภิญญา คิดการ นิสิต/นักศึกษา สวนดุสิต กลุ่มวัสดุศาสตร์และฟิสิกส์ประยุกต์ ยังไม่อัพโหลด Full paper รอไฟล์ Full Paper
83 นายอภิวัฒน์ มหาวัน นิสิต/นักศึกษา เชียงใหม่ กลุ่มวัสดุศาสตร์และฟิสิกส์ประยุกต์ อัพโหลด Full paper แล้ว รอตรวจสอบ
84 นางสาวชญานิศ พลเดช นิสิต/นักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กลุ่มคณิตศาสตร์และสถิติ ยังไม่อัพโหลด Full paper รอไฟล์ Full Paper
85 นางสาวกัญญา กันตะภัทรสกุล นิสิต/นักศึกษา เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กลุ่มคณิตศาสตร์และสถิติ ยังไม่อัพโหลด Full paper รอไฟล์ Full Paper
86 นางสาวอักษราภัค ธรรมโม นิสิต/นักศึกษา แม่โจ้ กลุ่มวัสดุศาสตร์และฟิสิกส์ประยุกต์ ยังไม่อัพโหลด Full paper รอไฟล์ Full Paper
87 นายธงชาติ เทพารักษ์ นิสิต/นักศึกษา แม่โจ้ กลุ่มวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ อัพโหลด Full paper แล้ว รอตรวจสอบ

Template บทคัดย่อ

Download
Download

Template บทความฉบับเต็ม

Download
Download

สมัครเข้าร่วมเสนอผลงาน !!

ลงทะเบียนสมัครเพื่อเข้าร่วมและนำเสนอผลงาน
**หลังจากลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วกรุณายืนยันการสมัคร ตาม Link ที่ระบบส่งทาง E-mail

Conference Topics

Biological science

กลุ่มวิทยาศาสตร์ขีวภาพ

Mathematics and Statistics

กลุ่มคณิตศาสตร์และสถิติ

Computer Science and Information Technology

กลุ่มวิทยาการคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ

Chemistry and Industrial Chemistry and Textile Technology

กลุ่มเคมี และเคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ

Materials Science and Applied Physics

กลุ่มวัสดุศาสตร์และฟิสิกส์ประยุกต์

ค่าสมัคร

ค่าสมัครในการนำเสนอผลงาน Science Technology and Innovation

ผู้เข้าร่วมไม่นำเสนอ

ฟรี

 • ผู้เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ Science Technology and Innovation
 • (ไม่ร่วมนำเสนอผลงาน)

สถานที่จัดประชุม

แนะนำเส้นทางเดินทางมายังสถานที่จัดประชุม

สถานที่พัก

แนะนำสถานที่พักใกล้งานประชุมและราคา