คุณสมบัติของผู้สมัคร

• ผู้กำลังศึกษา หรือ สำเร็จการศึกษา

• ม.6 ทุกแผนการเรียน หรือ กศน. หรือ GED หรือ เทียบเท่า

• ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง หรือ อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

หากน้องๆ ไม่อยากตกขบวนอาชีพที่มาแรงในยุค Digital เช่น Full Stack Developer, Data Scientist, AI Engineer และ System Administrator
🧑🏻‍💻 หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ แม่โจ้ที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เลือกเรียนตามความชอบในแต่ละโมดูล เช่น การพัฒนาระบบแอปพลิเคชัน ระบบเครือข่าย วิทยาการข้อมูล (Data Science) อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง (IoT) ปัญญาประดิษฐ์ (AI) และการประยุกต์งานด้านธุรกิจ

Facebook Fanpage:Computer Science, Faculty of Science, Maejo University

Website: CS MJU

หลักสูตรใหม่

อาชีพที่สามารถประกอบได้

3 เหตุผลที่ควรเรียนสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

VDO แนะนำหลักสูตร