คุณสมบัติของผู้สมัคร

• ผู้กำลังศึกษา หรือสำเร็จการศึกษา

•สำเร็จการศึกษา ม.6 หรือ Grade 12 หรือเทียบเท่า ทุกแผนการเรียน กศน. หรือ GED โดยรับทั้งนักเรียนไทย และต่างชาติ ไม่กำหนด GPAX

หลักสูตร 4 ปี ที่เน้นการเรียนรู้ทางด้าน AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางด้านอุตสาหกรรม

Facebook Fanpage:Industrial Optimisation and Applications, Faculty of Science, Maejo University

หลักสูตรใหม่

อาชีพที่สามารถประกอบได้

VDO แนะนำหลักสูตร