คุณสมบัติของผู้สมัคร

• ผู้กำลังศึกษา หรือ สำเร็จการศึกษา

•ม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ แผนการเรียนศิลป์-คณิตศาสตร์

• ปวช. ประเภทวิชาเกษตรกรรม ทุกสาขาวิชา หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
หรืออยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

หลักสูตรปี 2565 เป็นหลักสูตรที่เตรียมพร้อมเพื่อก้าวสู่ตลาดแรงงานในยุคเศรษฐกิจฐานชีวภาพ (BCG) อย่างมั่นใจ หลักสูตรที่เน้นการสร้างนวัตกรรมเทคโนโลยีชีวภาพการเกษตร เจ้าหน้าที่ตรวจวิเคราะห์คุณภาพ เจ้าหน้าที่ควบคุมกระบวนการผลิต นักวิจัยและพัฒนา นักสิ่งแวดล้อม Innovator ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจทางเทคโนโลยีชีวภาพ

Facebook Fanpage:Biotechnology, Faculty of Science, Maejo University

Website: Biotechnology

หลักสูตรใหม่

อาชีพที่สามารถประกอบได้

3 เหตุผลที่ควรเรียนสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

VDO แนะนำหลักสูตร