คุณสมบัติของผู้สมัคร

• ม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

•สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเป็นผู้ประกอบการวิชาชีพที่มี ประสบการณ์ทางด้านเคมี และมีประสบการณ์ในห้องปฏิบัติการ อย่างน้อย 3 ปี (โดยแนบหนังสือรับรองจากต้นสังกัด) หรือ อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

หลักสูตรปี 2565 ประกอบด้วย 2 แผนการเรียน ได้แก่ แบบปกติ และแบบทักษะนวัตกรรมเชิงพาณิชย์ หลักสูตรที่เน้นการเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายควบคุมการผลิต ฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ฝ่ายวิเคราะห์และตรวจสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ในโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัยและนักวิชาการด้านเคมี เจ้าของกิจการ และประกอบอาชีพอิสระที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี และเครื่องมือวิทยาศาสตร์ต่าง ๆ

Facebook Fanpage:Chemistry, Faculty of Science, Maejo University

Website: Chemistry MJU

หลักสูตรใหม่

อาชีพที่สามารถประกอบได้

3 เหตุผลที่ควรเรียนสาขาวิชาเคมี

VDO แนะนำหลักสูตร