คุณสมบัติของผู้สมัคร

ผู้กำลังศึกษา หรือ สำเร็จการศึกษา

• ม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

• ปวช. ประเภทกลุ่มอุตสาหกรรม

หลักสูตรที่เน้นการสร้างนวัตกร ผู้พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการผลิตเคมีภัณฑ์ ปิโตรเลียมและปิโตเคมี เชื้อเพลิง ผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์และพลาสติก แก้วและเซรามิก โลหะ อุตสาหกรรมอาหารและยา อุตสาหกรรมเกษตร รวมถึงการเป็นผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง

Facebook Fanpage : Industrial Chemistry Innovation, Faculty of Science, Maejo University

Website : Industrial Chemistry Innovation MJU

หลักสูตรใหม่

อาชีพที่สามารถประกอบได้

3 เหตุผลที่ควรเรียนสาขาวิชานวัตกรรมเคมีอุตสาหกรรม

VDO แนะนำหลักสูตร