คุณสมบัติของผู้สมัคร

• ผู้กำลังศึกษา หรือ สำเร็จการศึกษา

• ม.6 ทุกแผนการเรียน

• ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง หรือ อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

หลักสูตรปี 2565 ปรับเปลี่ยนเพื่อตอบสนองความต้องการของประเทศทางด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ในยุคประเทศไทย 4.0 และ เพื่อรองรับอาชีพที่มีความต้องการอย่างมากในยุคหลัง Covid-19 หลักสูตรที่เน้นการสร้างนักพัฒนาซอฟต์แวร์ และนักทดสอบซอฟต์แวร์อัตโนมัติ ทั้งในส่วนของเว็บแอปพลิเคชัน และแอปพลิเคชันบนมือถือ และนักเทคโนโลยีสารสนเทศในหน่วยงานต่าง ๆ

Facebook Fanpage : Information Technology, Faculty of Science, Maejo University

Website : Information Technology MJU

หลักสูตรใหม่

อาชีพที่สามารถประกอบได้

3 เหตุผลที่ควรเรียนสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

VDO แนะนำหลักสูตร