คุณสมบัติของผู้สมัคร

• ผู้กำลังศึกษา หรือสำเร็จการศึกษา

• ม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ แผนการเรียนศิลป์-คณิตศาสตร์ หรือ กศน. หรือ GED หรือ เทียบเท่า

•ปวช. ทุกแผนกสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง หรืออยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

หลักสูตรปี 2565 ปรับเปลี่ยนจาก วัสดุศาสตร์ เป็น นวัตกรรมวัสดุ ในรูปแบบใหม่ที่มีความทันสมัย หลักสูตรที่เน้นการสร้างนวัตกร การบูรณาการความรู้ทางวัสดุ วิศวกรรม การออกแบบและการตลาดเข้ากับการเกษตรและอุตสาหกรรม เพื่อให้ผู้เรียนมีกระบวนการคิดเชิงออกแบบ และพัฒนาต่อยอดนวัตกรรม

Facebook Fanpage : Materials Innovation, Faculty of Science, Maejo University

Website : Materials Innovation MJU

หลักสูตรใหม่

อาชีพที่สามารถประกอบได้

3 เหตุผลที่ควรเรียนสาขาวิชานวัตกรรมวัสดุ

VDO แนะนำหลักสูตร