คุณสมบัติของผู้สมัคร

• ผู้กำลังศึกษา หรือสำเร็จการศึกษา

•ม.6 ทุกแผนการเรียน หรือ กศน. หรือ GED หรือ เทียบเท่า

หลักสูตรคณิตศาสตร์ จะไม่ใช่แค่ตัวเลข แต่เป็นหลักสูตรที่ฝึกกระบวนการคิดที่เป็นระบบและมีเหตุผล ช่วยในการคาดการณ์ วางแผนตัดสินใจ แก้ปัญหาและนำไปใช้ได้อย่างเหมาะสม หลักสูตรที่เน้นการเป็นนักวางแผนและวิเคราะห์ นักคณิตศาสตร์การเงินและการประกันภัย นักวิทยาการข้อมูลอุตสาหกรรมเกษตร ครู อาจารย์สาขาคณิตศาสตร์ นักคณิตศาสตร์ในหน่วยงานต่าง ๆ

Facebook Fanpage:Mathematics, Faculty of Science, Maejo University

Website: Mathematics MJU

หลักสูตรใหม่

อาชีพที่สามารถประกอบได้

3 เหตุผลที่ควรเรียนสาขาวิชาคณิตศาสตร์

VDO แนะนำหลักสูตร