คุณสมบัติของผู้สมัคร

• ผู้กำลังศึกษา หรือสำเร็จการศึกษา

• ม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

• ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างยนต์ สาขาวิชาช่างกลโรงงาน สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ สาขาวิชาช่างเขียนแบบเครื่องกล สาขาวิชาช่างซ่อมบารุง สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีระบบสมองกลฝังตัว

• สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส). หรือ เทียบเท่า หรือ เป็นผู้ประกอบการวิชาชีพที่มีประสบการณ์ทางด้านฟิสิกส์ และมีประสบการณ์ ในห้องปฏิบัติการ อย่างน้อย 3 ปี (โดยแนบหนังสือรับรองจากต้นสังกัด) หรืออยู่ใน ดุลยพินิจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

หลักสูตรที่เน้นการสร้างนักวิศวกรรมศาสตร์ด้านอุตสาหกรรม นักวิชาการ นักปรับปรุงพันธุ์พืช ตำรวจหน่วยพิสูจน์หลักฐาน เจ้าหน้าที่นิติวิทยาศาสตร์ นักวิจัย นวัตกร เจ้าหน้าที่กรมอุตุนิยมวิทยา เจ้าหน้าที่สถาบันมาตรวิทยา และเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี

Facebook Fanpage : Applied Physics, Faculty of Science, Maejo University

Website : Applied Physics MJU

หลักสูตรใหม่

อาชีพที่สามารถประกอบได้

3 เหตุผลที่ควรเรียนสาขาวิชาฟิสิกประยุกต์

VDO แนะนำหลักสูตร