คุณสมบัติของผู้สมัคร

• ผู้กำลังศึกษา หรือสำเร็จการศึกษา

•สำเร็จการศึกษา ม.6 ทุกแผนการเรียน ไม่กำหนด GPAX

พลิกโฉม จากหลักสูตรปริญญาตรี สถิติ 4 ปี เป็น "สถิติและการจัดการสารสนเทศ (Statistics & Information Management)" หลักสูตร 3 ปีครึ่ง และเป็นหลักสูตรที่เน้นจบไปทำงานทางด้านสถิติอุตสาหกรรม สถิติสาธารณสุข สถิติธุรกิจ และการจัดการข้อมูลสารสนเทศ

Facebook Fanpage:Statistics & Information Management, Faculty of Science, Maejo University

Website: Statistics & Information Management MJU

หลักสูตรใหม่

อาชีพที่สามารถประกอบได้

VDO แนะนำหลักสูตร