การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

ครั้งที่ 4

IMPORTANT DATES

 • ส่ง Abstract :
  13 กุมภาพันธ์ - 10 มีนาคม 2566
  13 มีนาคม 2566 09.00 น.
 • ประกาศผลการพิจารณา :
  15 กุมภาพันธ์ - 13 มีนาคม 2566
 • ชำระเงิน
  14 - 20 มีนาคม 2566
 • วันนำเสนอผลงาน
  27 มีนาคม 2566
 • วันสุดท้ายส่ง Full Paper:
  30 เมษายน 2566
 • Review Full Paper
  1 พฤษภาคม - 30 พฤษภาคม 2566
 • แจ้งผลการ Review
  1 มิถุนายน 66
 • เผยแพร่บทความใน Online Proceedings
  17 กรกฏาคม 2566

หนังสือประชาสัมพันธ์เชิญเช้าร่วม กำหนดการ

Keynote Speakers

วิทยากร

Conference Topics

Biological Science, Agriculture and Environment

วิทยาศาสตร์ชีวภาพ เกษตร และสิ่งแวดล้อม

Chemistry and Industrial Chemistry Innovation

เคมี และนวัตกรรมเคมีอุตสาหกรรม

Mathematics and Statistics

คณิตศาสตร์ และสถิติ

Materials Science and Applied Physics

วัสดุศาสตร์ และฟิสิกส์ประยุกต์

Computer Science and Information Technology

วิทยาการคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ

Fisheries Technology and Aquatic Resources

เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ

Agriculture, Plant Science, Geosocial Based Sustainable Development

เกษตรศาสตร์, พืชศาสตร์, การพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน

ค่าสมัคร

ค่าสมัครในการนำเสนอผลงาน Science Technology and Innovation

ผู้เข้าร่วม

500/ บาท

 • ผู้เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ Science Technology and Innovation

Template บทคัดย่อ

Download

Template บทความฉบับเต็ม

สามารถจัดส่งผลงานได้ไม่เกิน 10 หน้า

Download

Template โปสเตอร์

กว้าง 31 นิ้ว x สูง 48 นิ้ว

Download

โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์