นโยบายการจัดการสำนักงานสีเขียว

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีนโยบายในการจัดการองค์กรด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อนำไปสู่การเป็นสำนักงานสีเขียว (Green office) ตามนโยบายมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมภายในองค์กรและสร้างความตระหนักรู้ให้เกิดกับบุคลากรและนักศึกษา ได้มีส่วนร่วมในการจัดการสำนักงานสีเขียว โดยกำหนดนโยบายการจัดการสำนักงานสีเขียว คณะวิทยาศาสตร์ ดังนี้

 ส่งเสริมให้บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ และผู้รับบริการมีความรู้ความเข้าใจและมีความตระหนักรู้ในเรื่องการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการสื่อสารประชาสัมพันธ์ และจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ เรื่องการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ให้กับบุคลากรและผู้ใช้บริการ

 พัฒนาความร่วมมือในลักษณะเครือข่าย เพื่อสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์และจัดการความรู้ร่วมกัน

 จัดการโครงสร้างพื้นฐานหรือลักษณะทางกายภาพให้เอื้อต่อการลดการใช้พลังงานและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการจัดการภูมิทัศน์และการเพิ่มพื้นที่สีเขียวโดยรอบคณะ

 บริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศและการให้บริการ สนับสนุนการเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

 บริหารจัดการคณะฯ ให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยมีการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน เพื่อดำเนินการตามมาตราฐานและข้อกำหนดด้านพลังงานสิ่งแวดล้อม การจัดการขยะ ลดการใช้โฟมและพลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวทิ้ง น้ำเสีย และมลพิษ การประหยัดไฟฟ้า น้ำ และทรัพยากร

 จัดซื้อ/จัดจ้างสินค้าและบริการโดยพิจารณาถึงการอนุรักษ์พลังงานและผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้มีการประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และทำการชดเชยคาร์บอนในระดับองค์กร และระดับบุคคล

 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม โดยผู้บริหารร่วมให้การสนับสนุนและมีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลอย่างต่อเนื่อง

การดำเนินงาน

หมวด 1

กำหนดนโยบาย
การวางแผนการดำเนินงาน และการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

หมวด 2

การสื่อสารและสร้างจิตสำนึก

หมวด 3

การใช้ทรัพยากรและพลังงาน

หมวด 4

การจัดการของเสีย

หมวด 5

สภาพแวดล้อมและความปลอดภัย

หมวด 6

การจัดซื้อและจัดจ้าง

รณรงค์สำนักงานสีเขียวคณะวิทยาศาสตร์

กิจกรรม

จัดการประชุมคณะกรรมการสำนักงานสีเขียว ครั้งที่ 2

วันอังคารที่ 12 กันยายน 2566 ณ อาคารจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ซ้อมการอพยพหนีไฟและแผ่นดินไหว ประจำปี 2566

วันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2566 ณ อาคารจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ประชุมคณะกรรมการสำนักงานสีเขียว ครั้งที่ 1

วันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2566 ณ อาคารจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ประชุมเพื่อหารือและซักซ้อมความเข้าใจ การดำเนินการสำนักงานสีเขียว

วันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2564 ณ อาคารจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

การซ้อมแผนอัคคีภัยประจำปี 2564

วันพุธ ที่ 7 ตุลาคม 2564 ณ อาคารจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ร่วมบริจาคขวดน้ำพลาสติกใสใช้แล้ว

วันอังคาร ที่ 24 สิงหาคม 2564 ณ อาคารจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

พิธีรับมอบรางวัลตราสัญลักษณ์ G-Green รางวัล Green office

วันจันทร์ ที่ 16 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

คณะวิทยาศาสตร์ ดำเนินการขนย้ายสารเคมีและวัสดุที่เหลือทิ้ง

วันพฤหัสบดี ที่ 10 มิถุนายน 2564 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

แม่โจ้พัฒนามหาวิทยาลัยสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว

วันพุธ ที่ 19 พฤษภาคม 2564 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

Big Cleaning Day

วันพุธ ที่ 10 มีนาคม 2564 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รับการประเมินการตรวจสำนักงานสีเขียว Green Office ประจำปี 2563

วันพฤหัสบดี ที่ 12 พฤศจิกายน 2563 ณ อาคารจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

จัดการประชุมสำนักงานสีเขียว

วันพฤหัสบดี ที่ 5 ตุลาคม 2563 ณ อาคารจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

การฝึกอบรมสำนักงานสีเขียว

วันพฤหัสบดี ที่ 24 กรกฏาคม 2563 ณ อาคารจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

การสร้างความตระหนักในการคัดแยกและจัดการขยะภายในคณะวิทยาศาสตร์

วันพุธที่ 22 กรกฏาคม 2563 ณ อาคารจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

โครงการส่งเสริมสำนักงานสีเขียว

วันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2562 ณ อาคารจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ปลูกต้นไม้ลดโลกร้อน

วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2562 ณ อาคารณ สวนเสือ สิงห์ กระทิง แรด มหาวิทยาลัยแม่โจ้

เสริมสร้างความรู้ เรื่อง Green Office

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องอกภพวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

กำหนดมาตรฐานในการจัดการสิ่งแวดล้อมในสำนักงาน

ระหว่างวันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุม 2 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เข้าร่วมอบรม

# ชื่อเรื่อง/หลักสูตร วันที่ หน่วยงาน
1 การจัดการมลพิษและของเสียในองค์กร 30/06/2565 ภายใน
2 โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานมหาวิทยาลัยสีเขียว MJU Green University 24/06/2565 ภายใน
3 การจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 09/06/2565 ภายใน
4 การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก 20/05/2565 ภายใน
5 การใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 29/04/2565 ภายใน
6 ความสำคัญของสำนักงานสีเขียว : ข้อกำหนดและเกณฑ์การประเมินสำนักงานสีเขียว 03/04/2566 ภายใน
สถิติการใช้พลังงาน

การใช้พลังงานไฟฟ้า

การใช้น้ำ