การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

ครั้งที่ 3

Online Conference

IMPORTANT DATES

 • ส่ง Abstract :
  1 - 28 กุมภาพันธ์ 2565
  1 กุมภาพันธ์ - 6 มีนาคม 2565
 • ประกาศผลการพิจารณา :
  7 มีนาคม 2565
 • ลงทะเบียนและชำระเงิน
  8 - 11 มีนาคม 2565
  8 - 16 มีนาคม 2565
 • วันนำเสนอผลงาน
  17 มีนาคม 2565
 • วันสุดท้ายส่ง Full Paper:
  18 เมษายน 2565
 • Review Full Paper
  19 เมษายน – 15 พฤษภาคม 2565
 • แจ้งผลการ Review <== Update!!
  16 พฤษภาคม 2565
 • เผยแพร่บทความใน Online Proceedings
  30 มิถุนายน 2565

Keynote Speakers

วิทยากร

Conference Topics

Biological Science, Agriculture and Environment

วิทยาศาสตร์ชีวภาพ เกษตร และสิ่งแวดล้อม

Chemistry and Industrial Chemistry Innovation

เคมี และนวัตกรรมเคมีอุตสาหกรรม

Mathematics and Statistics

คณิตศาสตร์ และสถิติ

Materials Science and Applied Physics

วัสดุศาสตร์ และฟิสิกส์ประยุกต์

Computer Science and Information Technology

วิทยาการคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ค่าสมัคร

ค่าสมัครในการนำเสนอผลงาน Science Technology and Innovation

ผู้เข้าฟัง

ฟรี

 • ผู้เข้าฟังงานประชุมวิชาการ Science Technology and Innovation

Template บทคัดย่อ

Download

Template บทความฉบับเต็ม

Download

ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานวิจัย บทความวิชาการ

กลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพ เกษตร และสิ่งแวดล้อม
ศาตราจารย์ ดร.วิไล รังสาดทอง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
รองศาสตราจารย์ ดร.ภานุวัฒน์ สรรพกุล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.พันธุ์​ชนะ สงวน​เสริมศรี มหา​วิทยาลัยนเรศวร
รองศาสตราจารย์ ดร.ดลฤดี สงวนเสริมศรี มหาวิทยาลัยนเรศวร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นารีลักษณ์ นาแก้ว มหาวิทยาลัยนเรศวร
อาจารย์ ดร.พลกฤษณ์ ยี่สิ้น มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ลักษณ์ กิจจนะพานิช มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ดร.รัชดาภรณ์ จันทร์ถา
อาจารย์ ดร.ภาคภูมิ ชูมณี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตบางเขน
รองศาสตราจารย์ ดร.วศิน เจริญตันธนกุล มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวลี อันพาพรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะนุช เนียมทรัพย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวีณา ภูมิสุทธาผล มหาวิทยาลัยแม่โจ้
อาจารย์ ดร.มุจลินทร์ ผลจันทร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
อาจารย์ ดร.พรพรรณ อุตมัง มหาวิทยาลัยแม่โจ้
อาจารย์ ดร.ปานวาด ศิลปวัฒนา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัทกาญจน์ ประเสริฐสังข์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติสกลนคร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ .ดร.จวงจันทร์ จำปาทอง มหาวิทยาลัยนเรศวร
อ.ดร.สุพัฒน์ พงษ์ไทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รองศาสตราจารย์ .ดร. สุริยัณห์ สุภาพวานิช สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ผศ.ดร. พัฒนา ค้ากำยาน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
อ.ดร.พิชามญชุ์ ลิ่มเจริญชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
อ.ดร.จุฑามาศ มณีวงศ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ .ดร.ศรีกาญจนา คล้ายเรือง มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ .ดร.นลิน วงศ์ขัติยะ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
อ.ดร.มยุรา ศรีกัลยานุกูล มหาวิทยาลัยแม่โจ้
อ.ดร.ทิพปภา พิสิษฐ์กุล มหาวิทยาลัยแม่โจ้
รองศาสตราจารย์ ดร.เอกวิภู กาลกรณ์สุรปราณี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิตินันท์ รัตนพรหม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
อาจารย์ ดร.สมคิด ดีจริง มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ วงศ์พุทธิสิน มหาวิทยาลัยแม่โจ้
รศ.ดร.วาที คงบรรทัด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
รศ.ดร.มงคล ถิรบุญญานนท์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ผศ.ดร.ศิราภรณ์ ชื่นบาล มหาวิทยาลัยแม่โจ้
รศ.ดร.องุ่นทิพย์ ศรีสุวรรณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผศ.ดร.ชินานาฏ วิทยาประภากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ล้านนา
อ.ดร.ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ผศ.ดร.ปฏิภาณ สุทธิกุลบุตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
รศ.ดร.วีรนันท์ ไชยมณี มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ผศ. ดร. เทิด ดิษยธนูวัฒน์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รศ.ดร.ชิติ ศรีตนทิพย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ล้านนา
ผศ.ดร.ชูชาติ สันธทรัพย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อ.ดร.อัครสิทธิ์ บุญส่งแท้ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
ผศ.เกษม กุณาศรี มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
กลุ่มวัสดุศาสตร์และฟิสิกส์ประยุกต์
รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณวิลัย วิทยากร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
รองศาสตราจารย์ ดร.รัตน์ติพร สำอาง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นววรรณ ทองมี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิรา แสงสุบัน มหาวิทยาลัยทักษิณวิทยาเขตพัทลุง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รัตนาพร นรรัตน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
อาจารย์ ดร.สุปานดี มณีโลกย์ มหาวิทยาลัยทักษิณวิทยาเขตพัทลุง
รองศาสตราจารย์ ดร.วิรันธชา เครือฟู มหาวิทยาลัยแม่โจ้
รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรพล ธุระกิจเสรี มหาวิทยาลัยแม่โจ้
รองศาสตราจารย์ ดร.ชูพงษ์ ภาคภูมิ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชาญ คงธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ กรรเชียง มหาวิทยาลัยแม่โจ้
อาจารย์ ดร.สุรีย์พร สราภิรมย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
อาจารย์ ดร.พัชรี กองภาค มหาวิทยาลัยแม่โจ้
อาจารย์ ดร.กีรติญา จันทร์ผง มหาวิทยาลัยแม่โจ้
อาจารย์ ดร.กิตติคุณ พระกระจ่าง มหาวิทยาลัยแม่โจ้
อ.ดร.สุภาพร​ ดาวทอง มหาวิทยาลัยแม่โจ้
อ.ดร.ธวัฒน์ สร้อยทอง มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา​ วงศ์แสนใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรวดี​ วงศ์มณีรุ่ง มหาวิทยาลัยแม่โจ้
อ.ดร.โชคชัย​ ยาทองชัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราณรวีร์​ สุขันธ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภัส จันทร์มี มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิตยา​ ใจทนง มหาวิทยาลัยแม่โจ้
อาจารย์.ดร.เนตราพร​ ด้วงสง มหาวิทยาลัยแม่โจ้
อาจารย์.ดร.อรวรรณ์ อัมพร มหาวิทยาลัยศิลปากร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.ชาญวิทย์ คำเจริญ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
อาจารย์.ดร.สิทธิเชนทร์ พราหมณ์ชู มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
รองศาสตราจารย์.ดร.ดวงดาว จันทร์เนย มหาวิทยาลัยนเรศวร
อาจารย์.ดร.ชัยณรงค์ รักธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
อาจารย์.ดร. พุฒิธร ธะนะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ถิรนันท์ สอนแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
กลุ่มวิทยาการคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
รองศาสตราจารย์ ดร.ชุรี เตชะวุฒิ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คึกฤทธิ์ โอสถานันต์กุล มหาวิทยาลัยพายัพ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิลุบล คุรุบรรเจิดจิต มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณพร ทีเก่ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธาสินี จิตต์อนันต์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมคิด สุทธิธารธวัช มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จิตสราญ สีกู่กา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุทธิกานต์ บ่อจักรพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อวยไชย อินมรสมบัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
อาจารย์ ดร.ปิยะฉัตร อุดมวงษ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อาจารย์ ดร.พิรุฬห์ แก้วฟุ้งรังสี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
อาจารย์ ดร.สุพัฒนวรี ทิพย์เจริญ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
อาจารย์ ดร.นิตยา เมืองนาค มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติสกลนคร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุรศักดิ์ ตั้งสกุล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติสกลนคร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศรัญญา แซ่ตั้ง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศุษมา โชคเพิ่มพูน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติสกลนคร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พีระ ลิ่วลม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติสกลนคร
อาจารย์ ดร.ศศิธร สุชัยยะ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติสกลนคร
อาจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ ศิระวัฒนานนท์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติสกลนคร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สนิท สิทธิ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พาสน์ ปราโมกข์ชน มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวีณ เขื่อนแก้ว มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ก่องกาญจน์ ดุลยไชย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภานุวัฒน์ เมฆะ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
อาจารย์ ดร.กิตติกร หาญตระกูล มหาวิทยาลัยแม่โจ้
อาจารย์ ดร.สมนึก สินธุปวน มหาวิทยาลัยแม่โจ้
อาจารย์ ดร.นษิ ตันติธารานุกุล มหาวิทยาลัยแม่โจ้
อาจารย์ ดร.กิติศักดิ์ โอสถานันต์กุล มหาวิทยาลัยแม่โจ้
อาจารย์ ดร.พยุงศักดิ์ เกษมสำราญ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
อาจารย์ ดร.จักรกฤช เตโช มหาวิทยาลัยแม่โจ้
อาจารย์ อรรถวิท ชังคมานนท์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
อาจารย์ อลงกต กองมณี มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ผศ.ดร.สายัณห์ อุ่นนันกาศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
กลุ่มเคมีและนวัตกรรมเคมีอุตสาหกรรม
ศาสตราจารย์ ดร.เบญจพล เฉลิมสินสุวรรณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์ ดร.วรศักดิ์ เพชรวโรทัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รองศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ สมสุข มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรินทร ชวศิริ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งนภา พิมเสน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริวัฒน์ บุญชัยศรี มหาวิทยาลัยพะเยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติกานต์ สมบูรณ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตขอนแก่น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรรชนี พัทธวรากร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อาจารย์ ดร.เบญจมาศ คล้ายเครือญาติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.อรุณี คงดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรี อินธนู มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ กุยมาลี มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดินันท์ นันตัง มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพล เลาห์รอดพันธุ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร แสงสีจันทร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูสิต ปุกมณี มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา แก้วกล้า มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพชรลดา กันทาดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริรัตน์ ไพศาลสุทธิชล มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา คงจรูญ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
อาจารย์ ดร.เอกวิทย์ ตรีเนตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
อาจารย์ ดร.ปิยธิดา กล่ำภู่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
อาจารย์ ดร.นิรวรรณ ธรรมขันธุ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
อาจารย์ ดร.วีรินท์รดา ทะปะละ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
กลุ่มคณิตศาสตร์และสถิติ
รองศาสตราจารย์ ดร.นรินทร์ เพชร์โรจน์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
รองศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์ ช่อลำเจียก มหาวิทยาลัยพะเยา
รองศาสตราจารย์ ดร.คณิต มุกดาใส มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รองศาสตราจารย์ ดร.คำสิงห์ นนเลาพล มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย บทมาตย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศราวุธ พั้วป้อง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ดร.ขวัญชีวา วัฒนตรีภพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร ราชกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
รองศาสตราจารย์ ดร.วันจักร สารทสนิท มหาวิทยาลัยแม่โจ้
รองศาสตราจารย์ พัฒนพงศ์ เทียนชัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิตา ชากฤษณ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เยาวลักษณ์ คงธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จินตนา จูมวงษ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
อาจารย์ ดร.พิลาศลักษณ์ ศรแก้ว มหาวิทยาลัยแม่โจ้
อาจารย์ ดร.บุรัสกร นันทดิลก มหาวิทยาลัยแม่โจ้
อาจารย์ ดร.พิกุล ศรีดารัตน์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
อาจารย์ ดร.ธวัชชัย เพชรธาราทิพย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
รองศาสตราจารย์ ดร.ลัคนา วัฒนะชีวะกุล มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หนึ่งหทัย ชัยอาภร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะ ลาน้ำเที่ยง มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ โฆษภัทรพิมพ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
อาจารย์ ดร.เชิดชัย มีเอียด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
อาจารย์ ดร.รัชนีวรรณ วงศ์พระจันทร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
อาจารย์ ดร.ศิรศักดิ์ ศศิวรรณพงศ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
อาจารย์ ดร.ศิริพร สมุทรวชิรวงษ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
อาจารย์ ดร.วรรณภา ภักดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติสกลนคร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บัณฑิตา พลับอินทร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มานะชัย รอดชื่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รองศาสตราจารย์ ดร. มานัดถุ์ คำกอง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วฐา มินเสน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วลัยทิพย์ บุญญาติศัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อาจารย์ ดร. กุณฑลี ไชยสี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อาจารย์ ดร. พิมพ์วรัชญ์ ศรีคำมูล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อาจารย์ ดร. วีรินท์รดา วงค์รินทร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อาจารย์ ดร. ปาริชาต ภัทรพานิชชัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รองศาสตราจารย์ ดร. ธิดาเดียว มยุรีสวรรค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พลากร สีน้อย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รองศาสตราจารย์ ดร. ปิยภัทร บุษบาบดินทร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รองศาสตราจารย์ ดร. นิภาพร​ ชุติมันต์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รองศาสตราจารย์ ดร. อรวิชญ์ กุมพล มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รองศาสตราจารย์ ดร. วราฤทธิ์ พานิชกิจโกศลกุล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธีระวัฒน์ สิมมาจันทร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รัตนา เลิศสุวรรณศรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อาจารย์ ดร. อรสา นุ่นแก้ว มหาวิทยาลัยทักษิณ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มายือนิง อิสอ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
อาจารย์ ดร. กรกช วิจิตรสงวน เจ็ดวรรณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อาจารย์ ดร. จุฬารัตน์ ชุมนวล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อาจารย์ ดร. นุชนาถ คงช่วย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. คณินทร์​ ธีรภาพโอฬาร มหาวิทยาลัยบูรพา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จุฑารัตน์​ วรประทีป มหาวิทยาลัยรามคำเเหง
อาจารย์ ดร. พัณณิ์ภาริษา ของทิพย์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
อาจารย์ ดร. อัจฉริยะ วัธนวิสูตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วนิดา ลิ่มมั่น มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
อาจารย์ ดร. ยุวดี กล่อมวิเศษ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
อาจารย์ ดร. ปิยธิดา พันธุนะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
อาจารย์ ดร. จุฑามาศ บุญรัศมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิรินภา อายุยืน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
อาจารย์ ดร. ปิยะชาติ เวียงนาค มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
อาจารย์ ดร. ปรารถนา มินเสน มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
อาจารย์ ดร. รุ่งรัตติกาล ม่วงไหม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
อาจารย์ ดร. ชูเกียรติ ผุดพรมราช มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
อาจารย์ ดร. พัชรี มณีรัตน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิลาสินี ปีระจิตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ผศ. ดร.อุไรลักษมณ์ สิงห์ทอง มหาวิทยาลัยแม่โจ้
อ. ดร.เจนจิรา ทิพย์ชะ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ผศ. ดร.จีรวรรณ แซ่เล้า มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ผศ. ดร.ชนิกานต์ เอมหฤทัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้